Kistelek város honlapja

Archívum

2021.11.29. - KORONAVÍRUS - Járványügyi szigorítás az óvodákban, bölcsődékben
2021-11-29

A Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde, Szivárvány és Hétszínvirág Tagóvodáiban, 2021. december 01-től érvénybe lépő szigorítások az Emberi Erőforrások Minisztériuma 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata alapján, a COVID 19 járványhelyzetre tekintettel: 

EMMI rendelkezések:

„1. Köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy korona vírus elleni védettségének igazolását.

 3. A gyermeket a köznevelési intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a korona vírus elleni védettségének igazolása nélkül a köznevelési intézmény területére a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be.”

 A maszk használat - az udvarra (bármely irányból) történő belépéstől kezdődően - a korábbi intézmény vezetői döntésre tekintettel továbbra is kötelező.

 Az EMMI határozat 3. pontjában az intézmény vezetőnek biztosított felhatalmazás alapján az intézmény épülete esetén 3 BELÉPÉSI PONTOT HATÁROZOK MEG az alábbiak szerint azzal, hogy mind a védettségi igazolvánnyal rendelkező, mind az ezzel nem rendelkező arra jogosult személy (szülő, nagykorú kísérő) az udvaron keresztül azon belépési pontig léphet be az intézmény területére, a gyermek átadása – átvétele érdekében:

 I. Belépési pont (Vásártér utcáról bejőve a Gomba csoporthoz vezető épületajtó)

 II. Belépési pont (Az Ifjúság tér felöl bejőve a Halacska és Menő-Manó csoporthoz vezető épületajtó)

 III. Belépési pont (Az Ifjúság tér felől a Gézengúz és Katica csoporthoz vezető épületajtó)

 A fentiek értelmében az Óvoda-bölcsőde komplexum épületébe, közösségi tereibe szülő, nagykorú kísérő a védettség hiteles igazolása mellett sem léphet be.

Intézményvezetői jogkörömben hozott fenti döntésemet elsődlegesen a gyermekek, a szülők, kísérők és az intézményi dolgozók egészségének megőrzése indokolja.

A védettségi igazolvány ellenőrzését az intézmény a következők miatt nem végzi:

A szülők, nagykorú személyek ellenőrzési folyamata hosszabb időt venne igénybe, amely idő alatt több személy feltorlódása növelheti az egészségügyi kockázatot, mind a gyermek, mind a kísérőik, mind az intézmény dolgozói tekintetében.

4. A köznevelési intézmény vezetője köteles gondoskodni az 1-3. pontban foglaltak végrehajtásáról.

Kérjük a szülőket, hogy óvodás gyermekeik lehetőleg reggel 8.00 óráig, legkésőbb 8.30 érjenek be az óvodába. 8.30 után a bejárati ajtók zárva lesznek és csak csöngetés után tudjuk az óvodásokat átvenni, kérjük a türelmüket, amíg valaki ajtót nyit! Ebéd után, vagy délután, ha a gyerekek bent vannak a csoportszobában, akkor is a csengő megnyomásával tudnak jelezni. Ha a csoport az udvaron van, akkor a hazaadás ez eddigiek szerint történik. (A szülő ekkor sem mehet be az épületbe, csak a gyermek!)

5. Ezek az intézkedések 2021.12.01-től hajtandók végre, és a veszélyhelyzettől függő ellenkező intézkedésig kötelező érvényűek.

Kérem megértésüket és közreműködésüket a szabályok következetes betartása és egészségvédelmünk érdekében. 

Kistelek, 2021.11.26.

Sejben József - Igazgató

Közmeghallgatás 2021 - Elhalasztva
2021-11-27

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2021. évben tartandó közmeghallgatás vonatkozásában a Képviselő-testület - 2021. november 24-ei - ülésén egyhangúlag a következő álláspontra helyezkedett.

Mérlegelve azt, hogy a COVID19 járványhelyzet napjainkban is fokozódik, mind a lakosság, mind az önkormányzati dolgozók egészségvédelme érdekében a következő évre,

2022-re halasztja a közmeghallgatást.

A veszélyhelyzet enyhülését követően, amint a vonatkozó szabályok is megnyugtató módon lehetővé teszik a közmeghallgatás kockázatmentes megtételét, úgy a Képviselő-testület haladéktalanul, az ezt követő 30 napon belül megtartja azt, biztosítva a lakosság mind szélesebb körű részvételét és közvetlen vélemény-nyilvánítását a helyi közügyekben.

Kérem a kisteleki lakosság megértését.

Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Nagy Sándor polgármester

Meghívó nyílt testületi ülésre
2021-11-20

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes, nyilvános, ülésére, amelynek 

Időpontja: 2021. november 24 (szerda) 15:00 óra
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

1. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló …/2021. (XI.24) önkormányzati rendelete megalkotása 

2. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló …/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete megalkotása

3. Kistelek Városi Önkormányzat Polgármesterének a települési hulladékgazdálkodásról szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítása, közszolgáltatási szerződés módosítása

4. 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

5. Döntés fogorvosi ügyelet ellátásáról

6. Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulás megszüntetése

7. „Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázatban felmerülő saját forrás biztosítása” tárgyú 20/2021. (III.04.) polgármesteri határozat megerősítése

8. Együttműködési megállapodás megkötése a „Kedvesház kollégium és esélyteremtő módszer” Kisteleken történő megvalósítása érdekében

9. Mezőgazdasági Földhaszonbérleti Szerződés megerősítése Kistelek külterület 0284 számú szántó művelési ágú ingatlanokat érintően

10. Hozzájárulás a Kistelek, Kossuth u 19. sz. alatti dr. Szabó Viktor Zoltán ev. által használt ingatlan cégszékhelyként történő bejegyzéséhez

11. Hozzájárulás a Kistelek II. sz. fogorvosi körzetet ellátó Dr. Pintér Mónika fogorvos (Duo Dental Studio Kft.) helyettesítésének, helyettesítést ellátó személyének változásához

12. Kistelek Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve (2. módosítás)

13. Kistelek külterület 0318/58 hrsz-ú kivett út megnevezésű ingatlan vételi kérelme

14. Gőzmalom utca -területrendezés előkészítése a Kistelek 348/2 önkormányzati ingatlant és a környező ingatlanokat érintően

15.Tener Prosper Kft - Önkormányzat Adásvételi szerződés - Kistelek, belterület 3402 hrsz

16. BTA Konsrtukt Kft -- Önkormányzat Adásvételi szerződéstől elállás/felmondás - Kistelek, belterület 3403/2 hrsz

17. Béta Ép Kft - -- Önkormányzat Adásvételi szerződés - Kistelek, belterület 3403/5 hrsz.

18. Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft új FEB tagjainak választása

19. Egyebek


Tájékoztatás aktuálitásokról

Zárt ülés

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása 

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2021. november 19.

Nagy Sándor s.k. - elnök

SAJTÓKÖZLEMÉNY projektzárásról - A kisteleki bölcsőde fejlesztése
2021-11-17

A Térségi Intézményi Társulás TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00003 azonosítószámú „A kisteleki bölcsőde fejlesztése” című európai uniós projektje 70 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából.

2019. júliusában a Térségi Intézményi Társulás pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra. A projekt 2019. decemberében pozitív támogatói döntés alapján támogatást nyert 70 000 000 forinttal. A projekt 2020. június elsején indult és 2021. december 31-én fog lezárulni. A fejlesztés eredményeként a következő változások valósultak meg:

Kisteleken a meglévő bölcsőde épületéhez kapcsolódik az új épület egy nyaktaggal. Városunkban szükséges növelni a férőhelyet a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátásában. A meglévő bölcsőde épületében nincs elegendő hely újabb csoport beindítására, fizikálisan szükséges a meglévő épület infrastruktúra további bővítése. A támogatásból megépítésre kerülő új épület mérete kb. 111 m2, amely áll egy közlekedőből, egy felnőtt wc-ből, gyermeköltöző-átadóból, fürösztő-biliztetőből, gyermekszobából, gyermekszobai raktárból, hőközpontból és egy fedett teraszból. A kivitelezési munkálatok április közepén kezdődtek meg. A projekt további részeként eszközbeszerzés valósult meg az új mini bölcsőde megfelelő működéséhez. Az eszközbeszerzés keretében az újonnan kialakítandó mini bölcsődei csoport felszerelése, berendezése volt a cél. Az eszközök között egyaránt megtalálhatók a kéz-szem koordinációt, mozgást, figyelmet fejlesztő eszközök.

Célunk: A gyermek természetes mozgásának (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás), testi képességének (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fejlesztése. Ismerjék meg tesztrészeiket, fejlődjön alaklátásuk, alakuljon ki testsémájuk, tudjanak tájékozódni a térben. Örömmel és szívesen mozogjanak, fejlődjön akaratuk, kitartásuk. Az előforduló új szavak, kifejezések, a testrészek nevei a mozgás során vésődnek be legkönnyebben. A feladatok végzése közben figyeljenek társukra, alkalmazkodjanak egymáshoz.

A projekt időtartama: 2020. június 1-től 2021. december 31-ig tart.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Zöldhulladék elszállítási határidő meghosszabbítása
2021-10-27

Ezúton tájékoztatom Kistelek város lakosságát, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, mint a településen a hulladékszállítási közszolgáltatást ellátóval történő megállapodás értelmében Kisteleken, 2021. évben a zöldhulladék elszállítása (november 15-éről) meghosszabbításra került november hónap végéig. 

A zöldhulladék elszállítási időpontok a következők:

· 2021. november 02 -kedd,

· 2021. november 16 -kedd,

· 2021. november 30 -kedd.

Kérjük, hogy akinek ezen időszakban zöldhulladéka keletkezik, úgy azt az eddigi szokásos módon, ezen időpontokat megelőzően helyezze ki.

Az ingatlanhasználó a zöldhulladékot az általa beszerzett, kereskedelmi forgalomba kapható maximum 120 literes űrtartalmú zsákba köteles gyűjteni, a nagydarabos zöldhulladékot maximum 50 cm hosszú, 10 kg-ot meg nem haladó kévébe kötve köteles átadni.

Nagy Sándor Kistelek város polgármestere

Teremfoci 2021/2022
2021-10-21

Indul az I. Kistelek Térségének Téli Teremlabdarugó Bajnoksága!
 
Szeretettel várjuk a csapatok jelentkezését!

Letölthető dokumentumok:

http://www.kistelek.hu/dokumentumtar/teremfoci%202021.pdf

Nagycsaládosok kommunális adómentessége
2021-10-12

A három vagy több nappali tagozaton tanuló gyermek ellátásáról gondoskodó személyt megillető kommunális adómentesség igénylésére fennálló határidő november 1. napján lejár. Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a határidő jogvesztő. Kérelem nyomtatvány a honlapról letölthető vagy a Polgármesteri Hivatal 11-es szobájában kérhető. Mellékelendő: születési anyakönyvi kivonat, iskolalátogatási igazolás.

Nyomtatvány: Kommunális adó - Kérelem kommunális adómentesség megállapításához

 

 

Bursa Hungarica 2021 - felsőoktatási ösztöndíjpályázat
2021-09-30

Kistelek Városi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ismét kiírja a 2021. évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2021/2022 tanév második és a 2022/2023 tanév első félévére vonatkozóan, valamint 2022-ben felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.


A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje:

2021. november 5.


A pályázatok leadásának helye:

Postai cím: Kistelek Városi Önkormányzat

6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.


Személyes beadás: Klebelsberg Művelődési Ház, 6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.


Információ: +3662/597-123, Ágó Rita


Letölthető dokumentumok:

Hirdetmény - Turisztikai attrakciók NTAK regisztrációjáról
2021-09-27

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden olyan adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció (közfürdő; természetes fürdőhely, muzeális intézmény, vár, kastély; turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz; kalandpark, állatkert, vidámpark; védett természeti terület bemutatóhelye; zenés-táncos rendezvény) üzemeltetője - aki az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja - köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, majd ott a jegykezelő szoftver alkalmazásával, az NTAK felé napi szinten adatot szolgáltatni

Részletek: 

A 2021. évi XCVIII. törvény alapján az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. augusztus 19-i hatállyal módosította a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Kr.), melyben a turisztikai attrakció üzemeltető részére kötelezően előírja az NTAK-hoz való csatlakozást, és az adatszolgáltató központba történő napi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését. 

A Kr. 2. § (14) bekezdése értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a 3. mellékletben feltüntetett turisztikai attrakció, amely esetében a turisztikai attrakció üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja.  

A Kr. 2. § (13) bekezdése meghatározza a jegykezelő szoftver fogalmáta turisztikai attrakció üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely helyi vagy online jegyértékesítésre, jegyérvényesítésre, valamint az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas. 

A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki. 

Azt is előírja a jogszabály, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó turisztikai attrakció üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.  

ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK A KÖVETKEZŐK (A KR. 3. MELLÉKLETE ALAPJÁN):

I. közfürdő, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel: 

a) a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint közfürdőnek minősül, 

b) legalább egy, az alábbi felsorolásban szereplő szolgáltatást nyújtja a látogatók számára: 

 1. TEÁOR ’08 93.29 - M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás), 

 2. TEÁOR ’08 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (ebből: ÖVTJ 960403 Fürdő szolgáltatás a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége),

II. természetes fürdőhely, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel: 

a) a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint természetes fürdőhelynek minősül, 

b) TEÁOR ’08 93.29 - M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből: ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás) szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

III. muzeális intézmény, vár, kastély, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel: 

a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 39. §-a szerinti működési engedéllyel rendelkezik, 

b) TEÁOR ’08 91.02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára, 

IV. turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz: 

a) belvízi személyszállítási tevékenység, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

1. a Balatoni Hajózási Zrt. járata végzi a személyszállítási tevékenységet, 

 2. a MAHART - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság járata végzi a személyszállítási tevékenységet, 

b) TEÁOR ’08 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység közül a „hop on hop off” jellegű menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás,

V. kalandpark, amely 

a) TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, 

b) TEÁOR ’08 93.11 Sportlétesítmény működtetése, 

c) TEÁOR ’08 93.21 - Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 

 szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

VI. állatkert, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel: 

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. pontja szerint állatkertnek minősül, 

b) TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

VII. vidámpark, amely TEÁOR ’08 93.21 - Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

VIII. védett természeti terület bemutatóhelye, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel: 

a) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28. §-a szerinti védett természeti terület bemutatóhelye, 

b) TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

 1.  a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény. 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a turisztikai attrakció üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül köteles regisztrálni az NTAK-ba.   

Már működő turisztikai attrakciók üzemeltetője  a Turizmus tv. 12/B. § (1) bekezdése értelmében - az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására pedig 2022. július 1. napjától köteles. 

Az MTÜ a turisztikai attrakció üzemeltetője részére a jegykezelő szoftvert térítésmentesen biztosítja. 

Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában hívható 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen. Bővebb információk várhatók a későbbiekben az NTAK információs oldalán: https://info.ntak.hu/. 

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályban foglaltak tanulmányozását (Kr. 2.-3., 6/C-6/D, 8/C-8/D, 12-13.§-ai; továbbá a 2.-3. melléklete, valamint a Turizmus tv. 2., 9/A-G., 12/B. §-ai) és az ott előírtak teljesítését. 

Süliné Dr. Terecskei Erzsébet
jegyző akadályoztatása miatt 
jegyzői jogkörben eljárva:

Dr. Nagy Rusztem Zoltán
aljegyző

Hirdetmény - Vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról
2021-09-27

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni.

Részletek:

A 2021. évi XCVIII. törvény alapján az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. augusztus 19-i hatállyal módosította a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.). A Vhr. 2. § (15) bekezdése értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, azaz a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.

A Kr. 2. § (17) bekezdése meghatározza a vendéglátó szoftver fogalmát: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas.

Azt is előírja a jogszabály, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője - a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján - az e rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzlet üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.

A fent rögzítettek értelmében minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba, adatszolgáltatásra azonban nem minden regisztrált vendéglátó üzlet köteles, mivel a Vhr. az online pénztárgépek használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget.

A KÖVETKEZŐ VENDÉGLÁTÓHELY TÍPUSOK ESETÉBEN KÖTELEZŐ A REGISZTRÁCIÓ ÉS A NAPI SZINTŰ ADATSZOLGÁLTATÁS IS AZ NTAK FELÉ:

- étterem, TEÁOR 08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.

- büfé, TEÁOR 08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.

- cukrászda, TEÁOR 08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.

- kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR 08: 5630 - Italszolgáltatás

- italüzlet, bár, TEÁOR 08: 5630 - Italszolgáltatás

- zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR 08: 5630 - Italszolgáltatás

- gyorsétterem, TEÁOR 08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.

- alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR 08: 5610  Éttermi, mozgó vendéglátás.

AZ ALÁBBI HÁROM VENDÉGLÁTÓHELY TÍPUSNAK KIZÁRÓLAG A REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGET KELL TELJESÍTENIE, DE ADATOT NEM KELL SZOLGÁLTATNIA AZ NTAK FELÉ:

- munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR 08: 5629 - Egyéb vendéglátás;

- rendezvényi étkeztetés, TEÁOR 08: 5621 - Rendezvényi étkeztetés;

- mozgó vendéglátóhely, TEÁOR 08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.

(A vendéglátóhely típusokat a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 4. melléklete rögzíti.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kr. 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítetik.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül köteles regisztrálni az NTAK-ba.

Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője - a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében - az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására pedig 2022. július 1. napjától köteles.

Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó szoftvert térítésmentesen biztosítja.

Az NTAK tájékoztatása alapján a regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben várható, bővebb információk hamarosan az NTAK információs oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/.

Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában hívható 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen.

Azok a már működő vendéglátóegységek, amelyek a vendéglátóhely típusról nem nyilatkoztak 2021. március 31. napjáig, azok mielőbb, de legkésőbb 2021. október 31. napjáig juttassák el a nyilatkozatot a Kisteleki Polgármesteri Hivatal részére, melyet elektronikus úton az e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) használatával tehetnek meg.

Segítség az e-papír szolgáltatás használatához:

1. Ügyfélkapus bejelentkezés szükséges

2. Címzett: Kistelek Városi Önkormányzat

3. Témacsoport: Önkormányzati igazgatás

4. Ügytípus: Kereskedelmi ügyek

5. Hivatkozási szám: a vendéglátóhely jegyzőnél vezetett nyilvántartási száma

6. Levél tárgya: Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról

Felhívjuk a bejelentők figyelmét, hogy amennyiben bejelentési kötelezettségének nem tesznek eleget, úgy a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27.§ (11) értelmében:

„27.§ (11) A jegyző a 31. §-ban foglaltakat 2021. október 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett eleget a 31. §-ban foglalt kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal a 31. §-ban foglalt kötelezettség teljesítéséig bezáratja”.

Kérdés esetén keressék bizalommal Nagy Kata hatósági ügyintézőt hivatali munkaidőben (H-CS: 08:00-12:00 13:00-16:00 óráig P: 08:00-12:00 óráig) 06-62/598-108 telefonszámon, illetve az igazgatas@kistelek.hu e-mail címen.

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályban foglaltak tanulmányozását (a Vhr. 2.-3., 6/A-6/B, 8/A-8/B, 10-13.§-ai; továbbá a 2. melléklete, valamint a Turizmus tv. 2., 9/A-G., 12/A. §-ai) és az ott előírtak teljesítését.

Süliné Dr. Terecskei Erzsébet
jegyző akadályoztatása miatt
jegyzői jogkörben eljárva:

Dr. Nagy Rusztem Zoltán
aljegyző

Tájékoztatás szúnyogirtásról
2021-08-13

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. 

A védekezés időpontja: 2021.08.16. napnyugta utáni órákban
Pótnapok: 2021.08.17-18.

Felhasználásra kerülő készítmény megnevezése: Deltasect Plus 1,2 ULV 

Meghívó nyílt testületiülésre
2021-07-08

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes nyilvános, (zárt) ülésére, amelynek

Időpontja: 2021. július 14 (szerda) 14:00 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség

           (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Településrendezési eszközök részleges módosításának elfogadása
 2. Beszámoló a társulásban végzett tevékenységről
 3. Döntés a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről
 4. Döntés a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Kistelek címer használatáról
 5. Egyebek

Zárt

-Lakás bérleti szerződések, szerződés-hosszabbítások

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2021. július 08.    

Nagy Sándor s.k. - elnök

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉS SZABÁLYAI KISTELEKEN-belterületen a VESZÉLYHELYZET fennállta alatt
2021-05-12

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

A parlament által még nyáron elfogadott jogszabály módosítás értelmében 2021. JANUÁR ELSEJÉTŐL KEZDŐDŐEN ORSZÁGSZERTE TILOS AZ AVARÉGETÉS ÉS A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE. A döntéssel azt a rendelkezést módosították -helyezteék hatályon kívül-, ami alapján az önkormányzatok -így Kistelek Vásosi Önkormányzat is- rendeletben szabályozhatják az avarégetést ez idáig, ezen időpontig.

Az időközbeni járványhelyzet erősödése miatt -a fentiekkel kapcsolatosan is- A VESZÉLYHELYZET IDŐTARTAMÁRA ÁTMENETI SZABÁLYOZÁS /549/2020. (XII.02.) Korm. rendelet/ került megalkotásra, mely 2020. december 2-án jelent meg a Magyar Közlönyben. Ezen rendelkezések a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szólnak.

Mindezen rendelkezések tartalma és értelmezése alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is a települési önkormányzatok rendeleti szabályozása vonatkozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre, a vonatkozó AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE.

Mit is jelent ez Kistelekre -kizárólag a belterületre- vonatkoztatva?

Jelen veszélyhelyzetben önkormányzati rendeleti szabályozásunk (Kistelek Város Képviselő-Testületének 18/2012. (XI.06.) Kt. rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről) az alábbi keretek között -csak kivételesen indokolt esetben és feltételek mellett- engedélyezi az avar és kerti hulladék égetését.

 

2. §

 

(1) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése minden délután 15:00 és 19:00 óra között megengedett.

(2) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

(3) Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék nem égethető.

 

3. §

 

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett és a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett égethető.

(4) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(5) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst-, illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

(6) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 2 óráig tarthat.

(7) Tilos az avar és kerti égetése párás, ködös, esős időben, illetve erős szél esetén.

(8) Az égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt.

 

-2-

 

FOKOZOTTAN FELHÍVJUK A FIGYELMET a fenti rendeleti szabályok azon rendelkezéseire, hogy az égetésre csak különösen indokolt esetben, kizárólag a veszélyhelyzet időtartama alatt, a szomszédokkal egyeztetett módon, megfelelő tájékoztatást követően, a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett tehető meg,ami többek között azt is jelenti, hogy

 

lehetőleg a SZABAD- PIHENŐ ÉS ÜNNEPNAPOKAT MELLŐZVE,

munkanapokon 15:00 és 19:00 óra között történjen.

 

A kijelölt tűzrakó helyeken történő tűzgyújtás (kerti sütögetővel, grillsütővel rendelkezők esetén az otthoni sütés – főzés, bográcsozás, stb.) megengedett.

A háztartási hulladék égetése SZIGORÚAN TILOS!

Egyeztetve az illetékesekkel mindez egyúttal nem jelenti azt, hogy az egyéb levegőszennyezéssel kapcsolatos szabályok, vagy az önkormányzati rendelkezések megszegése esetén az egyes hatóságok, elsősorban (a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezeti és Természetvédelmi Osztálya), ne büntesse, ne szankcionálja ilyen esetben az avar és kerti hulladék -szabálytalan- égetését.

Mindez azon elven alapul, hogy a lakossági égetéssel kapcsolatos levegőszennyezés és a nyári szárazság kapcsán a tűzveszély minimálisra csökkenjen, a zöldhulladék kezelése NE ÉGETÉSSEL, hanem komposztálással, vagy a települési zöldjárat igénybevételével történjen. Ez utóbbira -természetesen a megfelelő formában- a kisteleki lakosoknak lehetősége van, hiszen a hulladékszolgáltató (a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató) ezt biztosítja, és a kisteleki hulladékudvarra is ki lehet szállítani a zöldhulladékot a vonatkozó rendeleti szabályozásunk alapján, a következők szerint:

„Az ingatlanhasználó köteles a zöldhulladékot – amennyiben annak házi komposztálásáról nem gondoskodik – az elszállítás április 01-től november 15-ig tartó időszakban, kéthetente, páros héten kedden történik - az általa beszerzett, kereskedelmi forgalomba kapható maximum 120 literes űrtartalmú zsákba gyűjteni, ez időszakon kívül akommunális hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedényben köteles elhelyezni. A nagydarabos zöldhulladékot maximum 50 cm hosszú, 10 kg-ot meg nem haladó kévébe kötve köteles átadni.

Továbbá a természetes személy ingatlanhasználók a zöld hulladékot egész évben térítésmentesen - napi 1 m 3 mennyiségben- elhelyezhetik a hulladékudvarban.”

FŐ SZABÁLY SZERINT, tehát TILOS AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE.

Mindezekre tekintettel kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet idején is mellőzzék az avar és kerti hulladék égetését a településen és lehetőség szerint mindzek kezelésére a komposztálást, vagy a települési zöldjáratot használják, így közösen tehetünk a levegő tisztaság érdekében és esetlegesen súlyos szankcióktól, bírságoktól (10.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedő) is mentesülhetünk.

Kistelek, 2021. május 11.

 

                 Nagy Sándor                                                                     Dr. Nagy Rusztem

Kistelek város polgármestere                                                Kistelek város aljegyzője

SAJTÓKÖZLEMÉNY - A kisteleki bölcsőde fejlesztése
2021-04-12

A Térségi Intézményi Társulás TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00003 azonosítószámú „A kisteleki bölcsőde fejlesztése” című európai uniós projektje 70 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából.

2019. júliusában a Térségi Intézményi Társulás pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra. A projekt 2019. decemberében pozitív támogatói döntés alapján támogatást nyert 70 000 000 forinttal. A projekt 2020. június elsején indult és 2021. szeptember 30-án fog lezárulni. A fejlesztés eredményeként a következő változások valósulnak meg:

Kisteleken a meglévő bölcsőde épületéhez kapcsolódik az új épület egy nyaktaggal. Városunkban szükséges növelni a férőhelyet a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátásában. A meglévő bölcsőde épületében nincs elegendő hely újabb csoport beindítására, fizikálisan szükséges a meglévő épület infrastruktúra további bővítése. Az támogatásból megépítésre kerülő új épület mérete kb. 111 m2 lesz, amely áll egy közlekedőből, egy felnőtt wc-ből, gyermeköltöző-átadóból, fürösztő-biliztetőből, gyermekszobából, gyermekszobai raktárból, hőközpontból és egy fedett teraszból. A kivitelezési munkálatok előreláthatólag április közepén kezdődhetnek meg. A projekt további részeként eszközbeszerzés fog megvalósulni az új mini bölcsőde megfelelő működéséhez. Az eszközbeszerzés keretében az újonnan kialakítandó mini bölcsődei csoport felszerelése, berendezése valósul meg. Az eszközök között egyaránt megtalálhatók a kéz-szem koordinációt, mozgást, figyelmet fejlesztő eszközök.

Célunk: A gyermek természetes mozgásának (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás), testi képességének (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fejlesztése. Ismerjék meg tesztrészeiket, fejlődjön alaklátásuk, alakuljon ki testsémájuk, tudjanak tájékozódni a térben. Örömmel és szívesen mozogjanak, fejlődjön akaratuk, kitartásuk. Az előforduló új szavak, kifejezések, a testrészek nevei a mozgás során vésődnek be legkönnyebben. A feladatok végzése közben figyeljenek társukra, alkalmazkodjanak egymáshoz. 

A projekt időtartama: 2020. június 1-től 2021. szeptember 30-ig tart.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Véleményezhető az új településrendezési terv
2021-04-12

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Ezúton tájékoztatok minden érintett egyeztetési partnert és a város lakosságát (továbbiakban együtt: partnerek), hogy Kistelek Városi Önkormányzat megkezdte a város új településrendezési eszközeinek a kidolgozását.

A Településrendezési eszközök két alapvető része a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat. Mindkettő megújul a hozzávetőleg fél évig tartó tervezés és egyeztetés során. A Településszerkezeti tervben az önkormányzat a területek rendeltetéséről határoz, figyelembe véve a 2016. évben elfogadott
Településfejlesztési koncepcióban szereplő közösségi szándékokat, helyi érdekeket.

A területek felhasználásának rendjét a kialakult adottságaikon túl egyéb tényezők (pl. természet- és környezetvédelmi, örökségvédelmi szempontok, megyei és országos területrendezési szándékok) is befolyásolják. Két nagy kategóriát különböztethetünk meg: a beépítésre nem szánt területeken az építési tevékenység másodlagos (közlekedési, mezőgazdasági, erdőgazdasági, vízgazdálkodási, természetközeli területek), míg a beépítésre  szánt területek elsősorban épületek elhelyezésére és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységre szolgálnak (lakóterület, intézményi terület, gazdasági terület, különleges rendeltetésű területek).

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az országos előírásokat egészíti ki a helyi viszonyokra szabott sajátos előírásokkal. Az egyes telkek övezeti besorolását a szabályozási tervi mellékletek tartalmazzák az akcióterületeken, egyéb területeken egyelőre nincs szabályozási terv.

Az új tervállományt, amely teljes körű szabályozást fog tartalmazni, Tisztelt Véleményező Partnereink egyetértésével szeretnénk alakítani, ehhez kérem szíves együttműködésüket, javaslataikat.

A jelenleg hatályos tervállomány a felelős tervező honlapján (itt) megtekinthető a következők szerint: Igazgatási terület szerkezeti terve, Belterület és környéke részletesebb szerkezeti terve, Helyi építési szabályzat normaszöveg, Termál pihenőpark szabályozási terv, Ipari Park szabályozási terv, Ópusztaszeri úti fejlesztési terület szabályozási terve, valamint a Városközpont szabályozási terve.

Hasznos és gondolatébresztő a 2016-ban készült Megalapozó vizsgálat és a 2016-ban elfogadott Hosszútávlatú településfejlesztési koncepció. A Partnerségi véleményezés Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településkép-érvényesítési feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelete szerint történik. Érdemes az építési elképzeléseiket a jelenleg hatályos tervállománnyal összevetniük, és szükség esetén jelezni az eltérésekre vonatkozó javaslataikat, hogy a megvalósítás később ne ütközzön építésjogi akadályokba.

Önkormányzatunk fontolóra veszi minden hasznos elképzelés beillesztését a tervanyagba. A kialakult járványhelyzetre tekintettel az előzetes vélemény-nyilvánítás nem személyes formáját biztosítom 2021. április 30. éjfélig.

Tisztelt lakosaink és egyeztető partnereink véleményeiket közölhetik elektronikusan a bozsanyi@kistelek.hu címen, írásban pedig eljuttathatják postán a 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3. címre.

Nagy Sándor - polgármester

Változik a településrendezési terv
2021-04-12

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Kistelek jelenleg hatályos településrendezési tervét a szerkezeti tervről szóló 93/2005. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 32/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet állapította meg.

Kistelek Városi Önkormányzat a 26/2021. (III.24.) polgármesteri határozatával módosítási eljárást indított a város településrendezési tervének részleges megváltoztatására. A módosítás a következő területeket érinti

 1. A 2663 és 2664 helyrajzi számú telkek (Rákóczi utca 43/A) településszerkezeti tervi besorolása változik: a jelenlegi Vt településközpont vegyes terület helyett Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági besorolást fognak nyerni, önkormányzati gazdaságfejlesztés céljából.
 2. A 2583, 2585, 2586 és 2587 helyrajzi számú telkek (Rákóczi utca – Gőzmalom utca) Vt településközponti vegyes építési övezetbe tartoznak, ebben is maradnak, de a Vt övezetben elhelyezhető gazdasági funkcióra vonatkozó helyi korlátozások a HÉSZ-ben, a területen belül, feloldásra kerülnek. A telekcsoport területén jelenleg is gazdasági funkció működik (autósbolt, javító-szerelőműhely, vizsgaállomás).
 3. A 0282/33 helyrajzi számú telek, amely a belterület és a Pap-fenyves között található, Kpt különleges pihenőtanya építési övezetbe tartozik, ebben is marad, de az elhelyezhető építmények köre a HÉSZ-ben kiegészül úgy, hogy az adott telken egy lakóépület is elhelyezhető legyen.

A módosítási tervet ezennel egyeztetésre bocsátom. A jelenleg hatályos szerkezeti terv és helyi építési szabályzat a következő web-helyen található: http://ujleptekbt.hu/

A Partnerségi véleményezés Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településkép-érvényesítési feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelete szerint történik.

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a vélemény-nyilvánítás nem személyes formáját biztosítom 2021. április 21. éjfélig.

Tisztelt lakosaink és egyeztető partnereink véleményeiket közölhetik elektronikusan a bozsanyi@kistelek.hu címen, írásban pedig eljuttathatják postán a 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3. címre.

Nagy Sándor - polgármester

2021.03.16. - KORONAVÍRUS - Aktuális járványügyi tájékoztató
2021-03-16

TISZTELT KISTELEKI LAKOSOK!

A KORONAVÍRUS-sal kapcsolatos járványhelyzet 3. hulláma indult el 2021. február végén és sajnálatos módon napjainkban is még erősödik, így a Kormányzat és Kistelek Városi Önkormányzat is ismételt szabályozásokat, járványügyi intézkedéseket hozott, melyeknek Kisteleket érintő alapvető rendelkezésiről kívánom tájékoztatni a kisteleki lakosságot.

Kisteleki lakosságot érintő jogszabályi, veszélyhelyzeti szabályok a következők:

A szabályok a vonatkozó Kormányrendelet

„A Kormány 104/2021. (III. 05.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról”

alapján került összeállításra.

I. A LEGFONTOSABB ÉS LEGLÉNYEGESEBB SZABÁLYOZÁSOK:

-KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS továbbra is fennáll: általánosságban este 8 óra és reggel 5 óra között.

MASZKVISELÉS KÖTELEZŐ: A települések belterületén, az utcán és a közterületen -kivételekkel- de mindenki köteles maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

- SPORTTEVÉKENYSÉG  az  egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a  települések belterületén- feltételekkel– egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható.

-ÜZLETEK A kormányrendeletben felsoroltak kivivételével az üzlet köteles zárva tartani.

- A KISTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL, AZ ÖNKORMÁNYZAT épülete alapvetően zárva tartandó;

MASZK VISELÉSE AZ ÉPÜLETEN BELÜL IS KÖTELEZŐ.

Továbbra is ügyfélfogadási idő és nap: minden szerda: 8.00-12.00

ÜGYFÉLFOGADÁS rendje:

Ügyfél (mely az önkormányzati partnerekre, vendégekre nem vonatkozik) csak kivételes esetben léphet be ügyfélfogadási időben az épületbe.

II. AZ IDEIGLENES VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK RÉSZLETESEBB SZABÁLYAI:

 • Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • A  települések belterületén, az  utcán és a  közterületen – az e  rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

-kivételt képez

-a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint

-b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.

 • A  kijárási tilalmon kívüli időben az  egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a  települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.  Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
 •  A  külterületen, illetve a  települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok Látogathatóak.
 • Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések: Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – a rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.
 •  A  kijárási tilalmon kívüli időben megengedett a  tartózkodás és a vásárlás:

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

c) a  munkavégzés, a  hivatásbeli kötelezettség, a  gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,

d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

f) a kertészeti árudában, a faiskolában,

g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a jogszabály  alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,

h) a  gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt, az  optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

i) az üzemanyagtöltő állomáson,

j) a nemzeti dohányboltban és

k) az újságosnál.

Az itt fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.

A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett.

 • A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve

-a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,

-a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,

-a szociális szolgáltatás,

-a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,

-a totózó és lottózó szolgáltatás,

-a  járműszerviz szolgáltatás,

- a  mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás,

-a  háztartásigép-szerviz szolgáltatás,

-az épületgépészeti szolgáltatás,

-az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,

-a temetkezési szolgáltatás,

-az állategészségügyi szolgáltatás,

-az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,

-az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,

-a közétkeztetési szolgáltatás,

-az állattenyésztési szolgáltatás,

-az ügyvédi szolgáltatás,

-a biztonsági szolgáltatás,

-az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,

-a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás

-a mosási és tisztítási szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

 • A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a  sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.
 •  Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések:

- A  köznevelési intézmények – az  óvoda és a  pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

 Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

A  kollégiumok – a  középfokú oktatási intézmények tekintetében az  e  rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

 •  A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések:

A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik. (2) Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez  feltétlenül szükséges.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

 •  védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.
 • Szankció: a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, b) a  helyiséget, területet, intézményt, illetve a  helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
 • Bizonyos esetekben szabálysértést követ el az egyes szabályokat megszegő: a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

AZ INTÉZKEDÉSEK - az oktatással kapcsolatos rendelkezések kivételével (melyek 2021.04.07-ig) - 2021.03.22-IG HATÁLYOSAK!

KISTELEKI ÖNKORMÁNYZATOZ, POLGÁRMESTERI HIVATALT érintő konkrét tájékoztatás:

Hivatal és az Önkormányzat -elsősorban ügyfelekkel, partnerekkel közvetlen kapcsolatba kerülő- munkatársai tekintetében -mind a kollégák, mind az ügyfelek egészségének megóvása érdekében- a következő intézkedéseket tettük.

Az intézkedés hatálya -ellenkező intézkedés (vagy kormányzati döntés) hiányában- : 2021.03.09-2021.04.07.

 • Priorítás az otthoni, „home office” munkavégzés.

A Hivatal, az Önkormányzat épülete alapvetően zárva tartandó;

MASZK VISELÉSE AZ ÉPÜLETEN BELÜL IS KÖTELEZŐ.

 • Főszabály: alapvetően 1 irodában -tartósan- 1 személy tartózkodhat (kivételt képez, az indokolt ügyfél és önkormányzati partner jelenlét)

SZERDA

-        Továbbra is ügyfélfogadási idő és nap: minden szerda: 8.00-12.00

ÜGYFÉLFOGADÁS rendje:

Ügyfél (mely az önkormányzati partnerekre, vendégekre nem vonatkozik) csak kivételes esetben léphet be ügyfélfogadási időben az épületbe az alábbi eljárási metodika  alkalmazásával:

 • Csak azon ügyek intézése történhet a hivatalban, az önkormányzat épületeiben, melyek intézése más, elsősorban elektronikus úton és formában nem intézhető.
 • Elsődlegesen preferálandó az elektronikus, vagy telefonon történő ügyintézés.
 • Ha az ügyfélkapcsolat indokolt és nem kizárólag csak az épületben történhet, úgy az ügyintéző megy ki az épületen kívülre a feladatot elvégezni, azt a legrövidebb idő alatt köteles rendezni, megkövetelve a maszkhasználatot. Halasztható ügyeket a 2021.04.07-ét követő időszakra kell időzíteni.
 • Az épületbe, ügyféli minőségben belépő esetén, az ezt kontrolláló -első, főbejáratnál lévő-  munkatárs köteles megkövetelni a higiéniás szabályok betartását, a maszkhasználatot, mind a be- mind a kilépés esetén a kézfertőtlenítést.

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyek esetén az ügyintézést az alábbi elérhetőségeken tehetik meg ügyfeleink: Telefonos elérhetőség: 62/598-103, email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hujegyzo@kistelek.hualjegyzo@kistelek.hu, ügyfélkapus elérhetőség, honlap elérhetősége www.kistelek.hu.

Kedves Kisteleki Lakosok! Komolyan kell vennünk továbbra is a járványügyi helyzetet, védekezést, kerülnünk kell a nem alapvetően szükséges érintkezéseket. Mindannyiunk egészségmegőrzése, a kockázatok csökkentése érdekében kérem a fentiek megértését, a felelősségteljes állampolgári jogkövetést, a vonatkozó szabályok betartását, elfogadását.

ÓVJUK MEG EGÉSZSÉGÜNKET, CSÖKKENTSÜK A KOCKÁZATOT, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA és CSELEKEDJÜNK TOVÁBBRA IS FELELŐSSÉGTELJESEN.

2021. március 16.

Nagy Sándor s.k. - polgármester

Sajtóközlemény - Elindult a próbaüzem az ipari szennyvíztelepen
2021-02-12

Sajtóközlemény  - „A Kistelek és Térsége Ipari Park alapinfrastuktúra fejlesztése” című, TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002 azonosító számú projekt

A projekt megvalósulásával a cél egyrészt, hogy a település peremén fekvő Kistelek és Térsége Ipari Park vállalkozói telkei szennyvízcsatornával legyenek ellátva; másrészt, hogy az újonnan épülő szennyvíztisztító telepen az ipari parkból érkező szennyvizek ipari kezelése helyben tudjon megtörténni.

Az új, 200 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep a kommunális, lakossági szennyvíztisztító telep mellett került megépítésre.

Az ipari szennyvíztelep és szennyvízcsatorna építési munkálatai 2020. november 30 napon befejeződtek, és december 1 nappal a 6 hónapos próbaüzem meg tudott indulni.

A próbaüzem során a létesítmény egyes részeinek és egységének üzemszerű működése (megfelelősége) van vizsgálva.

A sikeres próbaüzem a teljes ipari szennyvíztelep és beszállító csatornahálózat részeinek, alrendszereinek összehangolt, rendeltetésszerű működését tudja igazolni. 

A próbaüzem 2021. május 31. nappal zárul.

A projekt teljes kivitelezési munkálatainak tervezett zárása: 2021. május 31.

A projekt tervezett fizikai zárása: 2021. október 28.

 „A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”


További információ kérhető:

Bozsányi Ilona - projektmenedzser
Kistelek Városi Önkormányzat
+3662/598-103

Vendéglátóhelyek besorolása
2021-02-09

Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!

Figyelemmel a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben rögzítettekre, az alábbiakról tájékoztatom.

2021. január 1-jével a vendéglátóhelyek tekintetében egy korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhelyek felülvizsgálata. Az Áfa törvény, az üzemeltetők fő tevékenysége, és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával létrejött új besorolások akövetkezők:

 • étterem;
 • büfé;
 • cukrászda;
 • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely;
 • italüzlet, bár;
 • zenés-táncos szórakozóhely;
 • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely;
 • gyorsétterem;
 • rendezvényi étkeztetés;
 • alkalmi vendéglátóhely

A Korm. rendelet 31. §-ban foglaltak értelmében a2021. január 1-ig bejelentett, már működő vendéglátó üzletek üzemeltetői kötelesek legkésőbb 2021. március 31-ig bejelenteni a jegyzőnek, hogy mely típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek.

Kitöltendő űrlap: LETÖLTÉS

A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozatot töltse ki, majd legkésőbb 2021. március 31. napjáig juttassa vissza hivatalunkba - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – elektronikus úton az e-papír alkalmazással (https://epapir.gov.hu):

Ügyfélkapus bejelentkezés

Címzett: Kistelek Városi Önkormányzat

Ügytípus: Önkormányzati igazgatás

Téma: Kereskedelmi ügyek

Hivatkozási szám: a vendéglátóhely jegyzőnél vezetett nyilvántartási száma (a mező kitöltése nem kötelező!)

Levél tárgya: Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, és az adatszolgáltatás határidőre történő teljesítését.

Kistelek, 2021. február 08.

Süliné Dr. Terecskei Erzsébet jegyző tartós akadályoztatása miatt, helyette eljárva:

Dr. Nagy Rusztem - aljegyző

Sajtóközlemény - TUDOR LEADER pályázat
2021-02-03

Pályázati felhívás neve, kódszáma: A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása, VP6-19.3.1-17

Kedvezményezett neve: Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete/HÖKTE (Konzorciumi Vezető)

Konzorciumi Tag: Mórahalmi Termelői Integrációs és Szolgáltató Szövetkezet

Konzorciumi Tag: Öttömös Községi Önkormányzat

Konzorciumi Tag: Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány

Projekt azonosító: 1916024915

Teljes költség: 23.650.340 Ft

 

Szerződött támogatás összege: 20.216.140 Ft

Támogatás mértéke %-ban: 85,48 %

A 2021. év elején záró 4 konzorciumi partner együtt gondolkodásával megvalósuló a TUDOR (TUDásORientált együttműködés a turizmusfejlesztésben) néven ismert pályázat főbb eredményei az alábbiak:

-          új turisztikai honlap www.visitmorahalom.hu

-          turisztikai tájékoztató táblák Mórahalmon (5 útbaigazító, 5 üdvözlő, 4 térkép, 3 fotófal)

-          térségi turisztikai kiadványok készítése (rendezvénynaptár, térképek, „Ami Mórahalom kiadvány)

-          desztinációt bemutató kisfilm

-          számtalan szakmai rendezvény, workshop Mórahalmon és Kistelken

-          új turisztikai arculat Kistelken és Öttömösön

-          Turisztikai fejlesztési terv Öttömösön

-          reklámtárgyak

-          helyi turisztikai kínálat egységes termékké rendezése, csomagajánlatok kidolgozása

-          Homokháti Portéka és egyéb helyi termékek turistákhoz való eljuttatásának biztosítása

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat segítségével megvalósuló projekt fejlesztései a térségbe érkező turisták számára egyértelmű eredményekkel járnak, mind a komfortérzet és a tájékozódás megkönnyítése, a komplex és professzionális szolgáltatások kínálata, mind a helyi hagyományokat megjelenítő és alkalmazó termékek elérhetősége szempontjából.

Szűrés

AJÁNLÓ