Kistelek város honlapja

Meghívó nyílt testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes, nyilvános, ülésére, amelynek 

Időpontja: 2021. november 24 (szerda) 15:00 óra
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

1. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló …/2021. (XI.24) önkormányzati rendelete megalkotása 

2. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló …/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete megalkotása

3. Kistelek Városi Önkormányzat Polgármesterének a települési hulladékgazdálkodásról szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítása, közszolgáltatási szerződés módosítása

4. 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

5. Döntés fogorvosi ügyelet ellátásáról

6. Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulás megszüntetése

7. „Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázatban felmerülő saját forrás biztosítása” tárgyú 20/2021. (III.04.) polgármesteri határozat megerősítése

8. Együttműködési megállapodás megkötése a „Kedvesház kollégium és esélyteremtő módszer” Kisteleken történő megvalósítása érdekében

9. Mezőgazdasági Földhaszonbérleti Szerződés megerősítése Kistelek külterület 0284 számú szántó művelési ágú ingatlanokat érintően

10. Hozzájárulás a Kistelek, Kossuth u 19. sz. alatti dr. Szabó Viktor Zoltán ev. által használt ingatlan cégszékhelyként történő bejegyzéséhez

11. Hozzájárulás a Kistelek II. sz. fogorvosi körzetet ellátó Dr. Pintér Mónika fogorvos (Duo Dental Studio Kft.) helyettesítésének, helyettesítést ellátó személyének változásához

12. Kistelek Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve (2. módosítás)

13. Kistelek külterület 0318/58 hrsz-ú kivett út megnevezésű ingatlan vételi kérelme

14. Gőzmalom utca -területrendezés előkészítése a Kistelek 348/2 önkormányzati ingatlant és a környező ingatlanokat érintően

15.Tener Prosper Kft - Önkormányzat Adásvételi szerződés - Kistelek, belterület 3402 hrsz

16. BTA Konsrtukt Kft -- Önkormányzat Adásvételi szerződéstől elállás/felmondás - Kistelek, belterület 3403/2 hrsz

17. Béta Ép Kft - -- Önkormányzat Adásvételi szerződés - Kistelek, belterület 3403/5 hrsz.

18. Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft új FEB tagjainak választása

19. Egyebek


Tájékoztatás aktuálitásokról

Zárt ülés

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása 

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2021. november 19.

Nagy Sándor s.k. - elnök

AJÁNLÓ