Kistelek város honlapja

2021.03.16. - KORONAVÍRUS - Aktuális járványügyi tájékoztató

TISZTELT KISTELEKI LAKOSOK!

A KORONAVÍRUS-sal kapcsolatos járványhelyzet 3. hulláma indult el 2021. február végén és sajnálatos módon napjainkban is még erősödik, így a Kormányzat és Kistelek Városi Önkormányzat is ismételt szabályozásokat, járványügyi intézkedéseket hozott, melyeknek Kisteleket érintő alapvető rendelkezésiről kívánom tájékoztatni a kisteleki lakosságot.

Kisteleki lakosságot érintő jogszabályi, veszélyhelyzeti szabályok a következők:

A szabályok a vonatkozó Kormányrendelet

„A Kormány 104/2021. (III. 05.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról”

alapján került összeállításra.

I. A LEGFONTOSABB ÉS LEGLÉNYEGESEBB SZABÁLYOZÁSOK:

-KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS továbbra is fennáll: általánosságban este 8 óra és reggel 5 óra között.

MASZKVISELÉS KÖTELEZŐ: A települések belterületén, az utcán és a közterületen -kivételekkel- de mindenki köteles maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

- SPORTTEVÉKENYSÉG  az  egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a  települések belterületén- feltételekkel– egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható.

-ÜZLETEK A kormányrendeletben felsoroltak kivivételével az üzlet köteles zárva tartani.

- A KISTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL, AZ ÖNKORMÁNYZAT épülete alapvetően zárva tartandó;

MASZK VISELÉSE AZ ÉPÜLETEN BELÜL IS KÖTELEZŐ.

Továbbra is ügyfélfogadási idő és nap: minden szerda: 8.00-12.00

ÜGYFÉLFOGADÁS rendje:

Ügyfél (mely az önkormányzati partnerekre, vendégekre nem vonatkozik) csak kivételes esetben léphet be ügyfélfogadási időben az épületbe.

II. AZ IDEIGLENES VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK RÉSZLETESEBB SZABÁLYAI:

 • Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • A  települések belterületén, az  utcán és a  közterületen – az e  rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

-kivételt képez

-a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint

-b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.

 • A  kijárási tilalmon kívüli időben az  egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a  települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.  Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
 •  A  külterületen, illetve a  települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok Látogathatóak.
 • Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések: Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – a rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.
 •  A  kijárási tilalmon kívüli időben megengedett a  tartózkodás és a vásárlás:

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

c) a  munkavégzés, a  hivatásbeli kötelezettség, a  gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,

d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

f) a kertészeti árudában, a faiskolában,

g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a jogszabály  alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,

h) a  gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt, az  optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

i) az üzemanyagtöltő állomáson,

j) a nemzeti dohányboltban és

k) az újságosnál.

Az itt fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.

A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett.

 • A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve

-a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,

-a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,

-a szociális szolgáltatás,

-a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,

-a totózó és lottózó szolgáltatás,

-a  járműszerviz szolgáltatás,

- a  mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás,

-a  háztartásigép-szerviz szolgáltatás,

-az épületgépészeti szolgáltatás,

-az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,

-a temetkezési szolgáltatás,

-az állategészségügyi szolgáltatás,

-az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,

-az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,

-a közétkeztetési szolgáltatás,

-az állattenyésztési szolgáltatás,

-az ügyvédi szolgáltatás,

-a biztonsági szolgáltatás,

-az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,

-a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás

-a mosási és tisztítási szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

 • A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a  sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.
 •  Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések:

- A  köznevelési intézmények – az  óvoda és a  pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

 Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

A  kollégiumok – a  középfokú oktatási intézmények tekintetében az  e  rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

 •  A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések:

A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik. (2) Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez  feltétlenül szükséges.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

 •  védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.
 • Szankció: a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, b) a  helyiséget, területet, intézményt, illetve a  helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
 • Bizonyos esetekben szabálysértést követ el az egyes szabályokat megszegő: a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

AZ INTÉZKEDÉSEK - az oktatással kapcsolatos rendelkezések kivételével (melyek 2021.04.07-ig) - 2021.03.22-IG HATÁLYOSAK!

KISTELEKI ÖNKORMÁNYZATOZ, POLGÁRMESTERI HIVATALT érintő konkrét tájékoztatás:

Hivatal és az Önkormányzat -elsősorban ügyfelekkel, partnerekkel közvetlen kapcsolatba kerülő- munkatársai tekintetében -mind a kollégák, mind az ügyfelek egészségének megóvása érdekében- a következő intézkedéseket tettük.

Az intézkedés hatálya -ellenkező intézkedés (vagy kormányzati döntés) hiányában- : 2021.03.09-2021.04.07.

 • Priorítás az otthoni, „home office” munkavégzés.

A Hivatal, az Önkormányzat épülete alapvetően zárva tartandó;

MASZK VISELÉSE AZ ÉPÜLETEN BELÜL IS KÖTELEZŐ.

 • Főszabály: alapvetően 1 irodában -tartósan- 1 személy tartózkodhat (kivételt képez, az indokolt ügyfél és önkormányzati partner jelenlét)

SZERDA

-        Továbbra is ügyfélfogadási idő és nap: minden szerda: 8.00-12.00

ÜGYFÉLFOGADÁS rendje:

Ügyfél (mely az önkormányzati partnerekre, vendégekre nem vonatkozik) csak kivételes esetben léphet be ügyfélfogadási időben az épületbe az alábbi eljárási metodika  alkalmazásával:

 • Csak azon ügyek intézése történhet a hivatalban, az önkormányzat épületeiben, melyek intézése más, elsősorban elektronikus úton és formában nem intézhető.
 • Elsődlegesen preferálandó az elektronikus, vagy telefonon történő ügyintézés.
 • Ha az ügyfélkapcsolat indokolt és nem kizárólag csak az épületben történhet, úgy az ügyintéző megy ki az épületen kívülre a feladatot elvégezni, azt a legrövidebb idő alatt köteles rendezni, megkövetelve a maszkhasználatot. Halasztható ügyeket a 2021.04.07-ét követő időszakra kell időzíteni.
 • Az épületbe, ügyféli minőségben belépő esetén, az ezt kontrolláló -első, főbejáratnál lévő-  munkatárs köteles megkövetelni a higiéniás szabályok betartását, a maszkhasználatot, mind a be- mind a kilépés esetén a kézfertőtlenítést.

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyek esetén az ügyintézést az alábbi elérhetőségeken tehetik meg ügyfeleink: Telefonos elérhetőség: 62/598-103, email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hujegyzo@kistelek.hualjegyzo@kistelek.hu, ügyfélkapus elérhetőség, honlap elérhetősége www.kistelek.hu.

Kedves Kisteleki Lakosok! Komolyan kell vennünk továbbra is a járványügyi helyzetet, védekezést, kerülnünk kell a nem alapvetően szükséges érintkezéseket. Mindannyiunk egészségmegőrzése, a kockázatok csökkentése érdekében kérem a fentiek megértését, a felelősségteljes állampolgári jogkövetést, a vonatkozó szabályok betartását, elfogadását.

ÓVJUK MEG EGÉSZSÉGÜNKET, CSÖKKENTSÜK A KOCKÁZATOT, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA és CSELEKEDJÜNK TOVÁBBRA IS FELELŐSSÉGTELJESEN.

2021. március 16.

Nagy Sándor s.k. - polgármester

AJÁNLÓ