Kistelek város honlapja

Fokozottabb rend és fegyelem Kistelek közterületein

Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Kisteleki Lakosságot, hogy a Képviselő-testület döntést hozott VÁROSRENDÉSZ alkalmazásáról közterületeink tisztán tartása, biztonsága, természeti értékeink, épített környezetünk fokozottabb védelme érdekében.

Tódor Sándor 2020. november 01-étől megbízást kapott a városrendészi feladatok ellátására, aki megkezdte tevékenységét annak érdekében, hogy a mindennapjainkban felmerülő valós problémákra hathatós megoldások szülessenek és munkája által Kistelek városa mindinkább élhető kisvárossá váljon, válhasson. Régi adósságát törleszti ezzel önkormányzatunk a törvénytisztelő és minden etikai normát betartó lakosság felé, ugyanis sajnálatos módon napjainkra nagyon sok közösségellenes magatartással találkozhatunk közterületeinken, közvetlen lakókörnyezetünkben.

Első lépésként megtörténik a helyi szabályozásaink alkalmazható és könnyen betartható felülvizsgálata és a „város életéhez” a lakosok mindennapjaihoz igazítása, melyről közérthető, formában, mindenki számára „fogyasztható” módon adunk tájékoztatást.

A fokozatosság elvét követve városrendészünk először kér, segít, tájékoztat, ellenőríz, felhívja a figyelmet a nem megfelelő magatartásra, állampolgári cselekvésekre és csak ezt követően kerülhet sor a szankcionálásra.

A rend, fegyelem, tisztaság fenntartása érdekében a városrendész együttműködik a hatóságokkal rendvédelmi szervekkel, aktívan segítő hozzáállással vesz részt és kapcsolódik be a város életébe.

Városrendészünk feladata elsősorban a városrendészeti, közrenddel, közterületek védelmével, közbiztonsággal, köztisztasággal kapcsolatos önkormányzati közfeladat ellátás, annak segítése.

Ennek érdekében:

- Segíti a közterületek rendjének és tisztaságának fenntartását, a környezetvédelmi előírások (többek között hulladék, veszélyes hulladékok, építési törmelék, egyebek illegális, tiltott elhelyezése), a közterület használat jogszerű betartását. Ezzel összefüggésben a közterületen történő parkolás jogszerűségét felügyeli, felhív a rendeltetéstől eltérő használat megszüntetésére.

-Ellenőrzi a közterületek jogszerű és rendeltetésszerű - jogszabályokban, helyi szabályzásban rögzített és szabályozott - használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez, - elsősorban önkormányzati - útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét.

-Segíti, felügyeli a közterületi általános etikai normák, magatartási szabályok betartását, figyelemfelhívással fellép és felhív ezek betartására, javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos helyi szabályozásokra, segíti és előkészíti ezeket, közreműködik ezek kidolgozásában az érintett, illetékes önkormányzati bizottsággal, a képviselő-testülettel.

-Jogsértés, szabálytalanság, közösségellenes magatartás esetén megkísérli önkéntes jogkövetésre bírni az elkövetőt, sikertelenség esetén a szerződésben foglaltak szerint megkeresi és tájékoztatja az intézkedési jogosultsággal rendelkező szervet, szerveket, segíti az intézkedések realizálását.

-Feladata az állampolgárok figyelmének felhívása a szabálysértés, szabályszegés megszüntetésére (figyelmeztetés);

-Felügyeli és figyelemmel kíséri a rendezetlen portákat, gazos, elhanyagolt területeket, melyek esetén a helyi szabályozásokban történő megfelelésére felhív, az önkormányzatot tájékoztatja.

-közreműködik a közrend és a közbiztonság védelmében, segíti a rendvédelmi szervek munkáját, mely kapcsán együttműködik azokkal.

-Figyelemmel kíséri a közterületi, önkormányzati közlekedési táblák meglétét, ezek hiánya – vagy esetleg szükség felmerülése- esetén felhív, tájékoztat azok kihelyezésére és közreműködik a kitételben, ezt ellenőrzi és közreműködik az ebben érintett szervekkel;

-Segítséget nyújt és információval szolgál bármely érintett szerv részére pl.: a hajléktalanok helyzetéről, az észlelt környezetvédelmi, közegészségügyi, környezetkárosító problémákról, veszélyhelyzetekről, törekszik és közreműködik a problémák kezelésében;

-Közreműködik önkormányzati (állami) vagyon, közvagyon védelmében, fellép a rongálókkal szemben, értesíti az eljáró hatóságot és a tulajdonos önkormányzatot;

-Felügyeli az épített és természeti környezetet (műemlékvédelem, szobrok, parkok, védett fák stb.), megteszi a szükséges intézkedéseket azok megóvása védelme érdekében.

-Feladatellátása során kényszerítőeszközt, fizikai kényszert, fenyegetést nem alkalmazhat, tilos a fegyverhasználat, ilyennel a feladatellátás során nem rendelkezhet, kényszerítő eszközt nem tarthat magánál. Önkéntes jogkövetkezményekre hívhat fel, tájékoztatást, felvilágosítást adhat, illetve a jogsértést, vagy annak vélt magatartást a jogszabályi keretek között és mértékben dokumentálhat.

-Feladatellátásához önkormányzati gépjárművet használhat, melyen városrendész felirat és az önkormányzat hivatalos jelképei jelennek meg, feladatellátása során magát a polgármester aláírásával és önkormányzati pecséttel ellátott igazolvánnyal -kitűzővel- igazolja.

Városrendészünk tömören, érthető és lényegre törő módon fogalmazta meg „ars poeticáját” akkor, amikor a feladatellátásával és a környezetünk védelmével, megóvásával kapcsolatosan megjegyezte, hogy a lényeg abban lakozik, hogy A KÖZTERÜLETEINKRE IS UGYANÚGY TEKINTSÜNK, MINT A SAJÁT MAGÁNTULAJDONUNKRA!

Kérem én is a lakosság támogató közreműködését mindebben, azt, hogy segítsék városrendészünk munkáját azért, hogy a többség érdekében élhető település legyen és maradjon kisvárosunk még hosszú-hosszú éveken keresztül.

A város közterület rendjével kapcsolatosan észrevételeket, javaslatokat Tódor Sándor városrendészhez személyesen, a Polgármesteri Hivatal úgynevezett „sárga épületében” (Kistelek, Árpád utca 1-3.) jelenleg szerdai napokon: 8.00-12.00 óra között lehet bejelenteni, továbbá elérhető a 06/20/5131693 telefonszámon és a varosrendesz@kistelek.hu e-mail címen.

Nagy Sándor - polgármester

AJÁNLÓ