Kistelek város honlapja

Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

A felújított és korszerűsített Szociális Központ elődje, a területi gondozás intézménye 1968-óta működik. Célja az önálló életvitel fenntartása, a lakáson biztosított szolgáltatások fejlesztése, az intézménybe történő bekerülés megelőzése, és segíteni az emberhez méltó életet a támasz nyújtás biztosításával.

Az intézmény kistérségi szinten látja el feladatait a személyes gondoskodás körében, a működés kapacitásának keretén belül, az ellátási területén – kistelek mellett Bakson, Balástyán, Csengelén, Ópusztaszeren és Pusztaszeren.

A szolgálatokat a társulás közigazgatási területén lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező minden felnőtt és gyermek igénybe veheti. Krízis helyzet esetén, segítségért bárki felkeresheti az intézményt.

Az igénybe vehető szolgáltatások:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak (koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai és szenvedély betegségük vagy hajléktalanságuk miatt rászorulóknak) a legalább napi egyszeri meleg, indokolt esetben diétás étkezésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Térítésköteles, összege azonban nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át. Az ebédet az „S-FOOD Gastronomy” Kft., a diétás étkezést a Napsugár Idősek Otthona biztosítja, és szakképzett gondozók szállítják gépkocsival.

A házi segítségnyújtás az ellátott saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Feladata alapvető gondozási, ápolási feladatok végzése. Az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés. A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás. Igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A feladat ellátását 10 szakképzett gondozónő és egy szakképzetlen gondozó végzi, közlekedési eszközük a kerékpár, Csengele biztosít gépkocsit, Ópusztaszer pedig fizeti a saját gépjármű használatot.

Az igénybevételért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékossággal élők, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Biztosítja segélyhívás esetén az ügyeletesnek a helyszínen (az ellátott lakásán) történő haladéktalan (30 percen belüli) megjelenését. A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét. Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez.

Az igénybevétel szempontjából rászorult az egyedül élő 65 év feletti, a súlyos fogyatékos vagy pszichiátriai beteg vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.

Folyamatos készenléti rendszerben működik. A feladat ellátását szakképzett gondozónők végzik. A működéshez biztosított a műszaki rendszer, az ügyeletben lévők részére mobil telefon és készenléti táska, a gyors helyszínre érkezés érdekében a gépkocsi használat.

Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készülék testen viselhető, ütés- és cseppálló.

Az igénybevételért térítési díjat kell fizetni, az összeg azonban nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 2 %-át.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Keretében biztosított tanácsadás, pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutás segítése, családgondozás, és az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programjának szervezése.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. A feladat ellátását három főállású és négy részmunkaidős felsőfokú végzettséggel rendelkező, szociálismunkás végzi. A szolgáltatás térítésmentes.

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése – speciális személyi szállítással, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli segítségnyújtás, személyi segítő biztosítása révén.

Feladata az egészségügyi-szociális ellátásokhoz, fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás biztosítása, információnyújtás, tanácsadás, a munkavégzést segítő szolgáltatások igénybevételének elősegítése.

Az igénybevétel során rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos, a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő, igazolni határozattal, szakvéleménnyel kell.

A feladatot szociális munkás, két szakképzett személyi segítő és két szociális gondozó végzi, speciálisan kialakított gépkocsival, amely alkalmas elektromos kerekes székes személy szállítására, rendelkezik mobil rámpával és 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel. A szolgáltatás térítésmentes.

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni tartózkodására, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgál. Térítésmentes.

Egyre nagyobb igény mutatkozik a krónikus betegek és a kórházi ellátást már nem igénylők ellátására. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az időskorúak gondozóháza az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ápolására és gondozására szolgál. Ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra teljes körű ellátást biztosít. Gondoskodik a napi háromszori étkezésről, mentális gondozásról, meghatározott szintű egészségügyi ellátásról, a lakhatásról, szükség esetén ruházat és egyéb textília biztosításáról.

Felvételüket kérhetik időskorúak, betegek, akik önmagukról, otthonukban nem képesek gondoskodni. Az ellátottak 20 %-a tanyáról kerül az intézménybe. Működése folyamatos, hat szakképzett gondozó a részlegvezető irányításával végzi az ellátást. Térítési díj a havi jövedelem 60 %-a.

A gyermekjóléti szolgálat a gyermekek érdekeit védő szolgáltatás, amely a gyermek fejlődésének, egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.

Tájékoztat, a támogatásokhoz, az igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást segíti, tanácsadást nyújt, programokat szervez, hivatalos ügyeket intéz.

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő és jelzőrendszert működtet, tagjai a gyermekkel és családjával kapcsolatban álló szervezetek, szakemberek.

Családokat gondoz, a konfliktusok megoldását segíti. A feladat ellátását 3 főállású és öt részmunkaidős felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatárs végzi. Térítésmentes.

A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását - a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján - saját háztartásában biztosítja. Térítésköteles, a díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 25%-át, több gyermek esetében a kötelezett havi jövedelmének 50%-át.  

A családi napközi a gyermekek napközbeni ellátása. A bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek, nem közoktatási célú ellátása. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást biztosít. A családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.

Térítésköteles, az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a meghatározott jövedelem 50 %-át, a szolgáltatás napi négy órát el nem érő igénybevétele esetén a jövedelem 25 %-át.

Telephelyek: „Bóbita” és „Varázskréta” Családi Napközi Kistelek, Ifjúság tér 4.; „Ficánka” Családi napközi Baks, Fő u. 94.; „Huncutka” Családi napközi Balástya, Rákóczi u. 33.

A szociális központ elérhetősége:
6760 Kistelek, Tisza u. 1. (székhely)
Telefon és fax: 06-62-259-440, mobil telefon: 06-20-621-5630.
E-mail: gondozasikp@invitel.hu

Nyitvatartási rend:
hétfőtől-péntekig 7 óra 30 perctől - 15 óra 30 percig

Ügyfélfogadás:
kedden és pénteken: 8 órától 12 óráig

Napsugár Otthon Kistelek

A Napsugár Otthon integrált intézmény, mely idősek, pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek gondozását látja el. A kisteleki részleg 1995. július 1-jén kezdte meg működését. A szolgáltatás célja időskorúak ellátása, gondozása, ápolása.

A Napsugár Otthon alapító és irányító szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma, középirányító szerve, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49).

A 114 férőhelyes otthon tágas, világos, jó elrendezésű épület, melyben lift és portaszolgálat működik. A kétszintes épületben az ellátottak lakószobái, szintenként társalgó, betegszoba, nővérszoba, valamint könyvtár, tornaszoba, foglalkoztató és személyzeti helyiségek találhatók.

A lakószobák 2-4 férőhelyesek, bútorozottak, nővérhívó rendszerrel felszereltek. Részben közös fürdőszobával, részben saját fürdőszobával rendelkeznek. A földszinten kialakításra került egy demens részleg, ahol a szellemi hanyatlásban szenvedő ellátottak felügyelete megoldott.

Saját korszerűen felszerelt konyha biztosít étkezést és az ellátottaink egészségi állapotának megfelelő diétát. Az intézmény saját mosodával rendelkezik.

Szolgáltatásaik által teljes körű az ellátás, így a 24 órás felügyelet, az orvosi ellátás, a mentálhigiénés gondozás és foglalkoztatás. Az épülethez akadálymentesített „pihenőudvarok” tartoznak, az egyéb szolgáltatások között megtalálható a büfé és a fodrászat.

A teljes körű ellátást 33 fő szakdolgozó, valamint kisegítő személyzet (takarító, mosodai dolgozó, karbantartó) biztosítja. A gondozást a gondozási részleg és a mentálhigiénés csoport szoros team munkában végzi.

A napi gondozási-ápolási feladatok mellett nagy hangsúlyt fektetnek az itt lakók mentálhigiénés gondozására, foglalkoztatására. Céljuk az ide beköltözők aktivitásának, állapotának a szinten tartása, hasznosságtudatuk megtartása. A lehetőségekhez képest olyan elfoglaltságok biztosítása, melyben az itt élő aktívan kiveheti a részét, önállóságát megtartva élheti minden napjait.

Fontos feladatnak tekintik a szellemi hanyatlásban szenvedő betegek gondozását, mentális állapotuk szinten tartását, egyúttal biztosítják a hitélet gyakorlását is.

Az intézmény nyitott a hozzátartozók, érdeklődők számára. A Napsugár Otthon intézményeit a szolgáltatás jobb körülményeinek elérése érdekében a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány támogatja.

További információ: www.nolak.hu

AJÁNLÓ