Kistelek város honlapja

Archívum

SAJTÓKÖZLEMÉNY - A Kisteleki Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
2021-01-11

Kistelek Városi Önkormányzat TOP-3.2.1-16-CS1-2017-00001 azonosítószámú „A Kisteleki Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” című európai uniós projektje 102 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából.

2017. júliusában a Kistelek Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra. A projekt 2018. augusztusában pozitív támogatói döntés alapján támogatást nyert 101 997 476 forinttal. A projekt 2019. március elsején indult és 2021. január 31-én fog lezárulni. A Kisteleki Polgármesteri Hivatal (6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.) épületében energetikai korszerűsítés jött létre. A fejlesztés eredményeként a következő változások valósultak meg:

A régi személyzeti és vendég WC-nél kerül kialakításra az új akadálymentes WC. Kibontásra kerültek a külső és belső nyílászárók, a villamos és épületgépészeti rendszerek. A fa homlokzati ablakok helyett 5 kamrás hőszigetelt műanyag ablakok kerültek beépítésre. A padlásfödémre fújt poliuretán hab hőszigetelés készült. A rámpánál elhelyezésre került acél korlát. Az épületben a villamos hálózat elöregedett, üzembiztonsága nem volt megfelelő. Az épület felújítással érintett részén a világítási hálózat is felújításra került. A fűtés hőszivattyús – FANCOIL-os rendszerrel fog megvalósulni. A Polgármesteri Hivatal épületére napelemes rendszer került telepítésre.

Kistelek Város Önkormányzatának fontos célja a környezettudatosság elterjesztése. A fejlesztés eredményeképp a korszerű épület egyben az ügyfelek megfelelő helyszínéül szolgál az ügyintézések céljából, valamint az épületben dolgozó emberek munkakörülményeinek javítását segíti elő.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projekt időtartama: 2019. március 1-től 2021. január 31-ig tart.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Tájékoztatás KÚT-moratóriumról
2020-12-15

Ismételten szükségesnek tartjuk a jelenleg hatályos kutakkal kapcsolatos szabályozás vonatkozásában a lakosság tájékoztatását.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a 2020. július 1-jén hatályba lépett „az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról” szóló 2020. évi XXXI. törvény 20. §-ával -módosítva „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény vonatkozó rendelkezését-

2023. DECEMBER 31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA az illegálisan kialakított KUTAK bírságmentes FENNMARADÁSÁNAK határidejét.

I. Előzmények:

Az illegálisan kialakított kút fennmaradását korábban 2018. december 31-ig lehetett bírságmentesen engedélyeztetni az illetékes vízügyi hatóságoknál, majd ez az időpont 2020.december 31-ére módosult.

Ezen időpontok, hosszabbítások hiányában, azok elteltét követően azt a vízhasználót, aki vízjogi engedély nélkül hozott létre vízkivételt biztosító létesítményt, a vízügyi hatóság kötelezhette volna a kivételezés megszüntetésére vagy felfüggesztésére, továbbá kötelezhette volna magának a kútnak az átalakítására, és indokolt esetben annak megszüntetésére.

Ezen kívül akár 1 millió forintig terjedő bírság kiszabására is sor kerülhetett volna.

 

II. Engedélyezési határidő módosítása:

A jelenlegi, ismételt HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően 2020.06.30-ával bezárólag létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények – többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak

vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31-ig kérelmezi.

A Nemzeti Agrárkamara (a továbbiakban NAK) jelenleg is azon dolgozik, hogy az illegális kutak fennmaradási engedélyezése minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban megtörténhessen a jövőben, ezért egyszerű és költséghatékony eljárást javasol az engedély nélküli kutak legalizálására.

A tárgykör -jelenlegi és jövőbeni- vonatkozó szabályozásának az alapvető célja a kontrollált vízkészlet-gazdálkodás érdekében az, hogy illegális kutak feltérképezése -az alkotmányos jogokra is tekintettel (visszalépés tilalma) megtörténjen. Ezzel lehetővé válna a stratégiai vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges ismeretlen vízkivételi pontok, valamint a potenciális szennyezőforrások nagyobb arányú megismerése. Gazdasági szempontból cél az is egyúttal, hogy mindez úgy valósulhatna meg, hogy az úgynevezett jegyzői engedélyezésű, azaz a házi vízigényt kielégítő kutak legalizálása nem róna -jelentős- anyagi terhet sem az államra, sem az állampolgárokra, a (mező)gazdasági vízhasználat esetében pedig ütemezett és mérsékelt költségviselést jelentene a termelők, gazdálkodók számára.

Mindezekre figyelemmel első ütemben 2023 végéig meghosszabbításra került az illegális kutak bírságmentes fennmaradásának engedélyeztetése. Ennek értelmében a pontos jogszabályi rendelkezés a következő:

„….mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését (2020.07.01.) megelőzően (2020.06.30-ával bezárólag) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi…..”.

Az engedélyezéssel kapcsolatos részletszabályok, esetlegesen a könnyített eljárásrenddel, követelményrendszerrel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések ez idáig nem kerültek megalkotásra. Figyelemmel a 2023. december 31-ei határidőre, valószínűsíthető, hogy ezt megelőzően a kutak engedélyeztetésével kapcsolatosan megalkotásra kerülnek az egyszerűsített rendelkezések, amelyek következtében, a határidő betartása mellett egyszerűbben legalizálhatóvá válik a jövőben a kutak engedélyezése.

III. A kutak engedélyeztetésével kapcsolatos, jelenleg fontos, hatályos rendelkezés összegezve:

1. 2023. december 31-éig meghosszabbításra került az illegális kutak bírságmentes fennmaradásának engedélyeztetése.

2. Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki

 • (2020. június 30-ával bezárólag) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosítóvízilétesítményt, kutat,
 • (és) ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

Mindezen rendelkezésekből az is következik, hogy aki 2020. július 1-jétől létesít felszín alatti vízilétesítményt, kutat, az ezt csak a megfelelő engedélyezési eljárások végig vitele és a kapott engedélyek alapján teheti meg jogszerűen.

Kistelek Városi Önkormányzat

Tájékoztató 2021. évi helyi adóügyi változásokról
2020-12-14

2021-től több adóügyi változás is érinti az önkormányzatokat, melyek hatással vannak mind az adózókra, mind pedig a hivatali ügyintézésre is.

Gépjárműadó:

2021. január 01. napjától, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) 9. § (1) bekezdés módosításának értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el és a bevétel 2021-ben már az állami költségvetésbe kerül.

A Gjt. rendelkezései szerint a 2020. december 31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati adóhatóság még eljárhat, így a 2020. december 31. napján fenn álló gépjárműadó tartozások, az önkormányzati adóhatóság által kerülnek behajtásra.

Iparűzési adó:

2021. január 01. napjától módosul a helyi iparűzési adóbevallás rendje, a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban Htv.) 42./D. § (1) bekezdése alapján:

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét, kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, teljesítheti.

Ideiglenes iparűzési adó:

Ideiglenes iparűzési adó megszűnik 2021. január 01-től. A törvénymódosítás szerint a 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet, jövőre már nem terheli az ideiglenes tevékenység utáni ideiglenes iparűzési adó.

A 180 napot meghaladó építőipari tevékenység esetén pedig, azon önkormányzati illetékességi területén, ahol az építő ipari tevékenység folyik, telephelyet kell létesíteni.

Illetékek:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § egyes rendelkezései módosítása következtében, az eddig illetékköteles gazdálkodó szervezetek fizetési könnyítési és az adómérséklési kérelme is illetékmentes lesz. A módosítás 2021. január 01. napjától lép hatályba.

Kisteleki Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Fokozottabb rend és fegyelem Kistelek közterületein
2020-12-12

Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Kisteleki Lakosságot, hogy a Képviselő-testület döntést hozott VÁROSRENDÉSZ alkalmazásáról közterületeink tisztán tartása, biztonsága, természeti értékeink, épített környezetünk fokozottabb védelme érdekében.

Tódor Sándor 2020. november 01-étől megbízást kapott a városrendészi feladatok ellátására, aki megkezdte tevékenységét annak érdekében, hogy a mindennapjainkban felmerülő valós problémákra hathatós megoldások szülessenek és munkája által Kistelek városa mindinkább élhető kisvárossá váljon, válhasson. Régi adósságát törleszti ezzel önkormányzatunk a törvénytisztelő és minden etikai normát betartó lakosság felé, ugyanis sajnálatos módon napjainkra nagyon sok közösségellenes magatartással találkozhatunk közterületeinken, közvetlen lakókörnyezetünkben.

Első lépésként megtörténik a helyi szabályozásaink alkalmazható és könnyen betartható felülvizsgálata és a „város életéhez” a lakosok mindennapjaihoz igazítása, melyről közérthető, formában, mindenki számára „fogyasztható” módon adunk tájékoztatást.

A fokozatosság elvét követve városrendészünk először kér, segít, tájékoztat, ellenőríz, felhívja a figyelmet a nem megfelelő magatartásra, állampolgári cselekvésekre és csak ezt követően kerülhet sor a szankcionálásra.

A rend, fegyelem, tisztaság fenntartása érdekében a városrendész együttműködik a hatóságokkal rendvédelmi szervekkel, aktívan segítő hozzáállással vesz részt és kapcsolódik be a város életébe.

Városrendészünk feladata elsősorban a városrendészeti, közrenddel, közterületek védelmével, közbiztonsággal, köztisztasággal kapcsolatos önkormányzati közfeladat ellátás, annak segítése.

Ennek érdekében:

- Segíti a közterületek rendjének és tisztaságának fenntartását, a környezetvédelmi előírások (többek között hulladék, veszélyes hulladékok, építési törmelék, egyebek illegális, tiltott elhelyezése), a közterület használat jogszerű betartását. Ezzel összefüggésben a közterületen történő parkolás jogszerűségét felügyeli, felhív a rendeltetéstől eltérő használat megszüntetésére.

-Ellenőrzi a közterületek jogszerű és rendeltetésszerű - jogszabályokban, helyi szabályzásban rögzített és szabályozott - használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez, - elsősorban önkormányzati - útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét.

-Segíti, felügyeli a közterületi általános etikai normák, magatartási szabályok betartását, figyelemfelhívással fellép és felhív ezek betartására, javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos helyi szabályozásokra, segíti és előkészíti ezeket, közreműködik ezek kidolgozásában az érintett, illetékes önkormányzati bizottsággal, a képviselő-testülettel.

-Jogsértés, szabálytalanság, közösségellenes magatartás esetén megkísérli önkéntes jogkövetésre bírni az elkövetőt, sikertelenség esetén a szerződésben foglaltak szerint megkeresi és tájékoztatja az intézkedési jogosultsággal rendelkező szervet, szerveket, segíti az intézkedések realizálását.

-Feladata az állampolgárok figyelmének felhívása a szabálysértés, szabályszegés megszüntetésére (figyelmeztetés);

-Felügyeli és figyelemmel kíséri a rendezetlen portákat, gazos, elhanyagolt területeket, melyek esetén a helyi szabályozásokban történő megfelelésére felhív, az önkormányzatot tájékoztatja.

-közreműködik a közrend és a közbiztonság védelmében, segíti a rendvédelmi szervek munkáját, mely kapcsán együttműködik azokkal.

-Figyelemmel kíséri a közterületi, önkormányzati közlekedési táblák meglétét, ezek hiánya – vagy esetleg szükség felmerülése- esetén felhív, tájékoztat azok kihelyezésére és közreműködik a kitételben, ezt ellenőrzi és közreműködik az ebben érintett szervekkel;

-Segítséget nyújt és információval szolgál bármely érintett szerv részére pl.: a hajléktalanok helyzetéről, az észlelt környezetvédelmi, közegészségügyi, környezetkárosító problémákról, veszélyhelyzetekről, törekszik és közreműködik a problémák kezelésében;

-Közreműködik önkormányzati (állami) vagyon, közvagyon védelmében, fellép a rongálókkal szemben, értesíti az eljáró hatóságot és a tulajdonos önkormányzatot;

-Felügyeli az épített és természeti környezetet (műemlékvédelem, szobrok, parkok, védett fák stb.), megteszi a szükséges intézkedéseket azok megóvása védelme érdekében.

-Feladatellátása során kényszerítőeszközt, fizikai kényszert, fenyegetést nem alkalmazhat, tilos a fegyverhasználat, ilyennel a feladatellátás során nem rendelkezhet, kényszerítő eszközt nem tarthat magánál. Önkéntes jogkövetkezményekre hívhat fel, tájékoztatást, felvilágosítást adhat, illetve a jogsértést, vagy annak vélt magatartást a jogszabályi keretek között és mértékben dokumentálhat.

-Feladatellátásához önkormányzati gépjárművet használhat, melyen városrendész felirat és az önkormányzat hivatalos jelképei jelennek meg, feladatellátása során magát a polgármester aláírásával és önkormányzati pecséttel ellátott igazolvánnyal -kitűzővel- igazolja.

Városrendészünk tömören, érthető és lényegre törő módon fogalmazta meg „ars poeticáját” akkor, amikor a feladatellátásával és a környezetünk védelmével, megóvásával kapcsolatosan megjegyezte, hogy a lényeg abban lakozik, hogy A KÖZTERÜLETEINKRE IS UGYANÚGY TEKINTSÜNK, MINT A SAJÁT MAGÁNTULAJDONUNKRA!

Kérem én is a lakosság támogató közreműködését mindebben, azt, hogy segítsék városrendészünk munkáját azért, hogy a többség érdekében élhető település legyen és maradjon kisvárosunk még hosszú-hosszú éveken keresztül.

A város közterület rendjével kapcsolatosan észrevételeket, javaslatokat Tódor Sándor városrendészhez személyesen, a Polgármesteri Hivatal úgynevezett „sárga épületében” (Kistelek, Árpád utca 1-3.) jelenleg szerdai napokon: 8.00-12.00 óra között lehet bejelenteni, továbbá elérhető a 06/20/5131693 telefonszámon és a varosrendesz@kistelek.hu e-mail címen.

Nagy Sándor - polgármester

Civil támogatás 2021 - Pályázat
2020-12-11

Kistelek Városi Önkormányzat 22/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet városi székhelyű és a városban tevékenykedő társadalmi szervezetek számára elnyerhető, vissza nem térítendő támogatásra.

A pályázat célja: olyan civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, amelyek tevékenységükkel eredményesen segítik az önkormányzatot feladataik ellátásában, vagy fontos, az állami és önkormányzati szervek hatás- és feladatkörébe nem tartozó társadalmi igényeket elégítenek ki.

A pályázati űrlap:

LETÖLTÉS

Tanácsadás vállalkozóknak
2020-12-07

Kistelek Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005 azonosítószámú, „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése” című projekt keretében

jogi, pénzügyi, valamint informatikai jellegű ingyenes tanácsadással

kívánja támogatni azon potenciális vállalkozásokat*, amelyek számára Csongrád-Csanád megyében, illetve a projekt keretében megvalósuló Agrárlogisztikai Centrum (6760 Kistelek, Bocskai utca 12/3 hrsz) 40 km-es körzetében működő gazdaságból származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékük értékesítésének a helyszíneként a fenti helyszínen megvalósuló helyi termelői piac lehetséges helyszínéül szolgálhat, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai centrum szolgáltatásaival.

A tanácsadás időpontja: 2020. december 14., 15., valamint 16. napján 8.00-12.00 óráig.

A vállalkozások a jogi, pénzügyi, valamint informatikai témakörben kérdéseket

 • személyesen – a +36 20 952 0093 telefonszámon a fenti időtartamokra előre egyeztetett időpontban – vagy
 • e-mail-en – a fkinga17@gmail.com e-mail címre „TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005 – tanácsadás” tárgyban a fenti időtartamban tehetik fel.

*Vállalkozás: a piaci igények kielégítését szolgáló termékeket vagy szolgáltatásokat előállító nyereség orientált szervezet. A vállalkozás cégformája eltérő lehet (egyéni vállalkozó, társaság, stb.). Különösen magában foglalja a termelői tevékenységet folytató önálló vállalkozókat vagy családi vállalkozásokat, kistermelőket, őstermelőket valamint a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesüléseket vagy szövetkezeteket.

Kistelek, 2020. december 7.

Sajtóközlemény - TUDOR LEADER pályázat
2020-11-30

Új logóval hívja fel magára és a település látnivalóira a figyelmet Öttömös és Kistelek. Minkét település a Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete (HÖKTE) által koordinált TUDOR LEADER pályázat segítségével dolgozta ki új turisztikai arculatát

A LEADER pályázat 2018 évben nyert támogatást és azóta sok turisztikai fejlesztés valósulhatott meg a segítségével. A fejlesztések közül kiemelkedő Mórahalom új turisztikai honlapja a visitmorahalom.hu, a sok-sok rendezvény mely a térség turisztikai szolgáltatóit szólította meg, a Mórahalom közterületein elhelyezett új turisztikai célú táblák. E fejlesztések mind egy hatékony turisztikai termékfejlesztés részeként jöttek létre.

Mórahalmon kívül azonban még két település vett részt az együttgondolkodásban így Öttömös Települési Önkormányzat és Kistelek részéről a Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány. Két utóbbi település új logót tervezett, melyeket látva egy szerethető és még sok lehetőséget tartogató település képe körvonalazódik ki előttünk.

Öttömös új turisztikai arculatával a táj szépségére és nyugalmára szeretné felhívni a figyelmet. A logó által szeretné a település megmutatni a környéken járó turisták számára, hogy Öttömösön és a várost körülölelő erdőkben is el lehet tölteni egy-egy napot, akár egy nyaralás részeként, akár egy gyalog- vagy kerékpártúra állomásaként. A tájon halad át az Országos Kéktúra, a Mária zarándokút, és számos kerékpáros útvonal is. A logó barnás-homok színe, hullámzó vonalai a Homokhátságra, mint tájegységre, a zöld pedig a változatos élővilágra, a természet közelségére, alföldi erdőkre, erdei sétautakra utalnak. 

Kistelek város új turisztikai arculata a városban elérhető családi élményekre épül. A logó a város központjában látható szökőkút és a napfény kombinációja. A város és a környék szlogenje: „Kistelek, ahol a családi emlékek születnek". Kistelek és környéke igazi kikapcsolódást nyújt a családok számára, a helyi fürdő, játszóterek, természeti értékek, lovastanyák, látogatható gazdaságok által. Aktív turizmus kedvelői kerékpározhatnak a környéken, úszhatnak, a sportcsarnokban többféle sportolási lehetőség is várja a vendégeket.A pályázatban megvalósított tevékenységek megfelelő alapot szolgáltatnak mindkét település számára az újragondolt, többrétű arculat kialakítására, ezzel együtt a turizmus új alapokra helyezésére. A fejlesztésekkel továbbá, mindhárom érintett település célja a térségek közötti együttműködés erősítése, valamint a települések turisztikai kínálatának színesítése.

A program a Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása, (VP6-19.3.1-17) című pályázati felhívás keretében valósult meg.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY - A Berotel Networks Kft. hazai és uniós források felhasználásával végzett újgenerációs NGA és felhordó hálózatfejlesztést a kisteleki járásban
2020-11-19

A szupergyors internet program keretein belül történő fejlesztés a kisteleki járásban összesen 6 települést érintett. Az újgenerációs hálózatok megépítése lehetővé teszi a digitális esélyegyenlőséget azáltal, hogy minden háztartásban biztosítja a legalább 30mbps letöltési sávszélességű internet hozzáférést. A Széchenyi 2020 program keretében elnyert támogatás összege 312,36 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás a kisteleki járásban.

A 2014-2020 tervezési ciklusban szereplő Európai digitális menetrend célkitűzéseivel összhangban a Kormány 2014. február 5-én elfogadta a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát, mely tartalmazza a hazai infokommunikációs szektor fejlesztésének irányait.

A Szupergyors Internet Program (SZIP) fő célkitűzései:

-       piaci szereplők bevonásával 2018-ra megvalósuljon az egész országot lefedő Új Generációs Hálózatok (NGA) fejlesztése, melynek köszönhetően valamennyi háztartásban biztosítható legyen a legalább 30 Mbps sávszélesség internet szolgáltatás

-       a háztartások legalább 50%-a számára 100 Mbps sebességű internet szolgáltatásának lehetősége

-       az államigazgatás és önkormányzatok kiszolgálására hivatott állami hálózatok továbbfejlesztése, földrajzi kiterjedésének megnövelése új végpontok felkapcsolásának elősegítése.

A SZIP projekt fő célkitűzése megteremteni az egész országot érintő digitális esélyegyenlőséget azáltal, hogy az előfizetők a legmodernebb technológiáknak köszönhetően villámgyorsan és stabilan kommunikálhatnak, mozgathatnak nagy terjedelmű digitális anyagokat, férhetnek hozzá a legfontosabb friss információkhoz. A fejlesztés eredményeként a stabil és gyors internet szolgáltatás mellet lehetőség nyílik úgynevezett triplay szolgáltatásokat is igénybe venni, azaz egyazon hálózaton keresztül szélessávú internet, interaktív funkciókat kínáló modern IPTV és internet alapú vezetékes VoIP telefon szolgáltatás is elérhető.

A Kisteleki járásban a fejlesztést a Berotel Networks Kft. valósította meg, mely társaság főtevékenysége vezetékes távközlés. Magyar tulajdonú családi vállalkozás főtevékenysége mellett optikai távközlési hálózatok tervezésével, építésével és üzemeltetésével, illetve IPTV, Internet és VoIP (telefon) szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. A távközlési hálózat úgynevezett FTTH GPON technológiával épült, mely azt jelenti, hogy az optikai szál közvetlenül a háztartásokban végződik. A Berotel Networks Kft. elérhetővé teszi előfizetői számára az 1000 Mbps sávszélességű internetet a járás teljes területén, beleértve a sűrűn lakott településeken belüli ingatlanokat és a települések agglomerációjában ritkán lakott tanyavilágot is a hálózattal érintett területeken. A társaság által alkalmazott hálózati topológia tulajdonsága, hogy a későbbiekben a kábelhálózat és rendszer cseréje nélkül lehetővé teszi a még nagyobb sávszélesség elérésének lehetőségét is.

A projekt megvalósítása során minden településen nyílt közcélú WIFI hotspotok is telepítésre, beüzemelésre és üzembehelyezésre kerültek, illetve a lehető legmagasabb sávszélesség - melyet a Berotel Networks Kft. biztosít - teszi lehetővé bárki számára az adott köztereken való internetre való felcsatlakozás lehetőségét.

A Berotel Networks Kft. a beruházást teljes egészében 2020 szeptember végére befejezte és a folyamatos építések során erre az időpontra több ezer ingatlan elérheti már a kor legkorszerűbb és legfejlettebb rendszerén üzemelő internet, tv és vezetékes telefon szolgáltatásokat.

További információ kérhető:

Czabula József Attila – Ügyvezető

Berotel Networks Kft. info@berotel.hu

 

2020.11.13. - KORONAVÍRUS - Minden információ letölthető egy dokumentumban
2020-11-13

2020.11.12. - KORNAVÍRUS - KISTELEKET, kisteleki eseményeket, intézményeket érintő konkrét tájékoztatás
2020-11-12

A KORONAVÍRUS-sal kapcsolatos járványhelyzet 2. hulláma erősödik, így a központi kormányzat további szabályozásokat, járványügyi intézkedéseket hozott, melyeknek Kisteleket érintő alapvető rendelkezésiről kívánom tájékoztatni a kisteleki lakosságot.

Kistelek városát, az önkormányzatot, annak intézményeit érintően a következő konkrét intézkedésekről, a veszélyhelyzettel kapcsolatosan bevezetett és 2020. 11. 11-én hatályosult szabályozásoknak történő megfelelés érdekében tett intézkedésről a következők szerint tájékoztatom a lakosságot:

 • Az alábbi intézmények, intézményeink, rendezvényhelyszíneink a lakosság elől zárva tartanak, látogatókat nem fogadnak, nem fogadhatnak: -Könyvtár, rendezvényház, uszoda, sportcsarnok, múzeum-kiállítóhely.
 • Az Egészségügyi és Szociális Intézményünk szolgáltatásai az általuk kialakított egyedi rendben érhetőek el.
 • Olyan vendéglátóhelyeknek, melyek nem végeznek ételkiszállítást és elvitelre sem lehet tőlük vásárolni (jellemzően kocsmák, bárok) zárva kell tartaniuk.
 • Elmaradnak és nem kerülnek megtartásra a szokásos rendezvényeink. Ez alapján, elsősorban adventi és karácsonyi ünnepkört érintően nem kerül sor kulturális, ünnepi, évzáró eseményekre, valamint elmarad a  karácsonyi vásár is.
 • Közmeghallgatás jelen helyzetben nem tartható.
 • A Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzatnál, az épületben ügyfélként a lakos csak korlátozott ügyfélfogadási időben (minden szerdán 8.00-12.00 időtartam között), maszkot viselve jelenhet meg, intézheti hivatalos ügyeit. Amennyiben a személyes hivatali ügyintézés elengedhetetlen, úgy a beléptetés a főbejáraton -kézfertőtlenítést követően- egyesével történik, úgy, hogy az épületben egy időben egy ügyfél tartózkodhat. A személyes jelenlétet nem igénylő ügyek esetén az ügyintézést az alábbi elérhetőségeken tehetik meg ügyfeleink: Telefonos elérhetőség: 62/598-103, email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hu, jegyzo@kistelek.hu, aljegyzo@kistelek.hu, ügyfélkapus elérhetőség, honlap elérhetősége www.kistelek.hu.
 • Nem kötelező érvénnyel, de felhívom a figyelmet és kérem lehetőség szerint azt, hogy olyan helyeken, ahol jellemzően utcán kell várakozni, sorban állni (pl. posta, bankok, gyógyszertárak, hivatalok, esetleg üzletek előtt) és többen tartózkodnak ezeken a helyeken úgy viseljenek itt is maszkot.

Kedves Kisteleki Lakosok! Komolyan kell vennünk itt helyben is a járványügyi helyzetet, védekezést, kerülnünk kell a nem alapvetően szükséges érintkezéseket. Mindannyiunk egészségmegőrzése, a kockázatok csökkentése érdekében kérem a fentiek megértését, a felelősségteljes állampolgári jogkövetést, a vonatkozó szabályok betartását, elfogadását. Amennyiben változás történik, vagy újabb intézkedések bevezetésére kerül sor, úgy arról haladéktalanul tájékoztatni fogom a lakosságot.

Kistelek Város honlapján a jogi szabályozásról egy részletesebb, a részletszabályokat is tartalmazó tájékoztatást is közzéteszünk.

ÓVJUK MEG EGÉSZSÉGÜNKET, CSÖKKENTSÜK A KOCKÁZATOT, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA és CSELEKEDJÜNK FELELŐSSÉGTELJESEN.

2020. november 12.

 Tisztelettel: Nagy Sándor s.k., polgármester

2020.11.12. - KORONAVÍRUS - AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÁS
2020-11-12

TISZTELT KISTELEKI LAKOSOK!

A KORONAVÍRUS-sal kapcsolatos járványhelyzet 2. hulláma erősödik, így a központi kormányzat további szabályozásokat, járványügyi intézkedéseket hozott, melyeknek Kisteleket érintő alapvető rendelkezésiről kívánom tájékoztatni a kisteleki lakosságot.

Kisteleki lakosságot érintő jogszabályi, veszélyhelyzeti szabályok a következők:

A szabályok a vonatkozó Kormányrendelet

„A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről”

alapján került összeállításra.

I. ÁLTALÁNOS szabályok, megfogalmazások:

 • KIJÁRÁSI TILALOM, KORLÁTOZÁS
  Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig.
  Kivétel többek között
  • munkavégzés, melyet igazolni szükséges.
  • a munkavégzés helyére, illetve a helyéről történő közlekedés.
  • kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a  lakóhely, a  tartózkodási hely vagy a  szálláshely elhagyása 500 méteres körzetben.
 • GYÜLEKEZÉS
  Minden gyülekezés tilos.
 • ÉTTEREM
  Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az  étel elvitele céljából  lehet tartózkodni.
  Kivétel: Az  üzemi étkezdék (pl.: munkahelyi étterem, illetve büfé )nyitva tarthatnak.
 • ÜZLETEK
  Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételéveleste 7 óráig maradhatnak nyitva, reggel 5 órakor nyithatnak ki.
 • EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
  A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek, viszont figyelemmel kell lenni és be kell tartani a kijárási tilalom szabályait.
 • SZÁLLODÁK
  A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
 • RENDEZVÉNYEK
  Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a  kulturális eseményeket, valamint a  karácsonyi vásárokat.
 • EGYHÁZAK, VALLÁSI SZERTARTÁSOK
  vallási közösségek szertartásai a  vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg.
 • SPORT
  A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
  Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás- engedélyezett.
  A versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
 • SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK
  A szabadidős létesítmények használata tilos,
  -beleértve különösen a  fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.
 • BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
  A bölcsődék, az  óvodák és az  általános iskolák a  8. osztályig a  megszokott rend szerint nyitva tartanak, a  speciális intézményi védelmi intézkedéseket az  igazgató határozza meg.
 • KÖZÉPFOKÚ, FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNYEK, KOLLÉGIUMOK
  Az  iskolák a  középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek.
  A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.
  Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át.
  A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg.
 • MAGÁN ÉS CSALÁDI RENDEZVÉNYEK
  Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak.
 • KEGYELETI SZABÁLY, TEMETÉS
  Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.
 • ESKÜVŐ
  Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.
 • EGYES ÁGAZATOKOKBAN, MUNKAHELYEKEN DOLGOZÓK KÖTELEZŐ TESZTELÉSE
  Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat– külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.
 • MASZKVISELÉS SZABÁLYAI
  -A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek azzal, hogy KISTELEK vonatkozásában (tekintettel arra, hogy 10.000 főnél kisebb település) a város közterületein a  maszkviselés továbbra sem kötelező.
  -Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

A KÖTELEZŐ MASZKVISELÉS legtipikusabb esetei: (a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével)

 • a tömegközlekedési eszközön, továbbá minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
 • a bevásárlóközpont területén,
 • ügyfélfogadási esetén az ügyfelek részére nyitva álló területen,
 • postai szolgáltató által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben
 • vendéglátó üzletben történő munkavégzés során, és vendégként.
 • egészségügyi intézmény területén – az ápolt beteg kivétellel – mindenki köteles maszkot viselni.

A SZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, SZANKCIÓK
A rendeletben meghatározott és felsorolt védelmi intézkedések betartását alapvetően a  rendőrség ellenőrzi, megszegése esetén:

 • a korlátozások megszegéséért szabálysértési bírság szabható ki, általánosságban ennek összege 5 000 forinttól 500 000 forintig terjedhet,
 • egyes esetekben 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki a rendőrség,
 • a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. 

A jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

A  kiszabott bírság megfizetése a  rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

A Fentiekben rögzített rendeleti rendelkezéseket a hatályosulását (2020. november 11.) követően -meghosszabbítás hiányában 2020. december 11-ig lehet alkalmazni.

KISTELEKET, kisteleki eseményeket, intézményeket érintő konkrét tájékoztatás:

Kistelek városát, az önkormányzatot, annak intézményeit érintően a következő konkrét intézkedésekről, a veszélyhelyzettel kapcsolatosan bevezetett és 2020. 11. 11-én hatályosult szabályozásoknak történő megfelelés érdekében tett intézkedésről a következők szerint tájékoztatom a lakosságot:

 • Az alábbi intézmények, intézményeink, rendezvényhelyszíneink a lakosság elől zárva tartanak, látogatókat nem fogadnak, nem fogadhatnak: -Könyvtár, rendezvényház, uszoda, sportcsarnok, múzeum-kiállítóhely.
 • Az Egészségügyi és Szociális Intézményünk szolgáltatásai az általuk kialakított egyedi rendben érhetőek el.
 • Olyan vendéglátóhelyeknek, melyek nem végeznek ételkiszállítást és elvitelre sem lehet tőlük vásárolni (jellemzően kocsmák, bárok) zárva kell tartaniuk.
 • Elmaradnak és nem kerülnek megtartásra a szokásos rendezvényeink. Ez alapján, elsősorban adventi és karácsonyi ünnepkört érintően nem kerül sor kulturális, ünnepi, évzáró eseményekre, valamint elmarad a  karácsonyi vásár is.
 • Közmeghallgatás jelen helyzetben nem tartható.
 • A Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzatnál, az épületben ügyfélként a lakos csak korlátozott ügyfélfogadási időben (minden szerdán 8.00-12.00 időtartam között), maszkot viselve jelenhet meg, intézheti hivatalos ügyeit. Amennyiben a személyes hivatali ügyintézés elengedhetetlen, úgy a beléptetés a főbejáraton -kézfertőtlenítést követően- egyesével történik, úgy, hogy az épületben egy időben egy ügyfél tartózkodhat. A személyes jelenlétet nem igénylő ügyek esetén az ügyintézést az alábbi elérhetőségeken tehetik meg ügyfeleink: Telefonos elérhetőség: 62/598-103, email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hu, jegyzo@kistelek.hu, aljegyzo@kistelek.hu, ügyfélkapus elérhetőség, honlap elérhetősége www.kistelek.hu.
 • Nem kötelező érvénnyel, de felhívom a figyelmet és kérem lehetőség szerint azt, hogy olyan helyeken, ahol jellemzően utcán kell várakozni, sorban állni (pl. posta, bankok, gyógyszertárak, hivatalok, esetleg üzletek előtt) és többen tartózkodnak ezeken a helyeken úgy viseljenek itt is maszkot.

Kedves Kisteleki Lakosok! Komolyan kell vennünk itt helyben is a járványügyi helyzetet, védekezést, kerülnünk kell a nem alapvetően szükséges érintkezéseket. Mindannyiunk egészségmegőrzése, a kockázatok csökkentése érdekében kérem a fentiek megértését, a felelősségteljes állampolgári jogkövetést, a vonatkozó szabályok betartását, elfogadását. Amennyiben változás történik, vagy újabb intézkedések bevezetésére kerül sor, úgy arról haladéktalanul tájékoztatni fogom a lakosságot.

Kistelek Város honlapján a jogi szabályozásról egy részletesebb, a részletszabályokat is tartalmazó tájékoztatást is közzéteszünk.

ÓVJUK MEG EGÉSZSÉGÜNKET, CSÖKKENTSÜK A KOCKÁZATOT, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA és CSELEKEDJÜNK FELELŐSSÉGTELJESEN.

2020. november 12.

 Tisztelettel: Nagy Sándor s.k., polgármester

2020.11.07. - KORONAVÍRUS - Aktuális információk
2020-11-07

A KORONAVÍRUS-sal kapcsolatos járványhelyzet, a 2. hullám fokozódik,

FIGYELJÜNK, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, kérem, hogy TANÚSÍTSUNK MINDANNYIAN FELELŐS MAGATARTÁST!!!!

„Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.

MAGYARORSZÁGON A VESZÉLYHELYZET ismételten,

2020. NOVEMBER 04-NAPJÁTÓL KIHÍRDETÉSRE, bevezetésre került és várható, hogy az Országgyűlés ezt, illetve a rendkívüli jogrendet további 90 nappal meghosszabbítja.

E mellett

A KORMÁNY 2020. NOVEMBER 05 -ÉTŐL KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST VEZETETT BE éjfél és reggel 5.óra (24.00-5.00) közötti időpontban MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE!

A vonatkozó kormányrendeletben (479/2020. (XI.3.) Korm.rendelet) egyéb korlátozó intézkedések is bevezetésre kerültek 2020. november 04-ei hatállyal, melyek betartását a RENDŐRSÉG ellenőrzi, megszegésüket szankcionálja.

Ezen konkrét intézkedésekről (mint pl.: kijárási korlátozás, rendezvényekre vonatkozó rendelkezések, tömegközlekedéssel kapcsolatos speciális szabályok, parkolási díjmentesség, ellenőrzés, szankcionálás, maszkviselés szabályai), azok részleteiről és feltételeiről a Magyar Közlöny vonatkozó számaiból (magyarközlöny.hu/További közlönyök; MK 2020.évi 237. szám), illetve a Koronavírus.gov.hu/Aktuális felületen tájékozódhat a lakosság.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉT A POLGÁRMESTER GYAKOROLJA.

Ennek korlátot is szab ugyanezen törvényi rendelkezés: a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről.

A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Ezen jogkörét az Mötv 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia, és DÖNTÉSEINEK mindenkor meg kell felelnie

A SZÜKSÉGESSÉG ÉS ARÁNYOSSÁG KÖVETELMÉNYÉNEK.

Nagy Sándor Kistelek város polgármesetere a következő tájékoztatást adom a járványügyi intézkedések tárgyában, a járványügyi helyzet kockázatainak csökkentése érdekében.

 1. A KÖZÖSSÉGI TEREK, TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRA kiemelt figyelmet fordítunk, azokat megfelelő higiéniás állapotban tartjuk. Időszakosan tovább folytatjuk a speciális fertőtlenítéseket a közterületeket, tereket, járdákat érintően.
 2. A KÖZINTÉZMÉNYEK esetén a fenntartóval egyeztetve - a minimálisra -csak a legszükségesebb mértékre- csökkentjük a bent tartózkodást, mind a munkavállalók, mind az ellátást, szolgáltatást igénybe vevők részéről (rendezvényház, muzeális kiállítóhely, polgármesteri hivatal, óvoda, bölcsőde, Szociális Intézmény).

  Az Intézményvezetők megteszik az intézkedést az intézmények fokozott fertőtlenítése vonatkozásában.
  A fertőtlenítés minden esetben gyakori, rendszeres, folyamatos, a fertőtlenítések számszerűségét és gyakoriágát ismét növeltük.

 3. Továbbra is fenntartja a szűkített ügyfélfogadási idejét a KISTELEKI POLGÁRESTERI HIVATAL. A POLGÁRMESTERI HIVATALés KISTELEK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT a koronavírus járvány kapcsán a KISTEKI lakosságot érintő mindennemű információt a www.kistelek.hu főoldalán, a kistelek.hu FACEBOOK oldalon teszi közzé.

A Polgármesteri Hivatal -önkormányzat- ügyfélfogadása -visszavonásig-  minden szerdai napon 8-12 óráig tart.  A pénztár is ezen a napon tart nyitva. A többi napokon a hivatal zárva tart. A HIVATAL ügyeleti rendben, és „home office” működéssel üzemel.

Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel hivatalunkat. Lehetőség szerint csak azok a személyek jelenjenek meg, akik érintettek az ügyben. A hivatal területén a maszkviselés kötelező. Amennyiben a személyes hivatali ügyintézés elengedhetetlen, úgy a beléptetés a főbejáraton -kézfertőtlenítést követően- egyesével történik, úgy, hogy az épületben egy időben egy ügyfél tartózkodhat. Mind az ügyfelek, mind a munkatársak egészsége megóvása érdekében kérem megértésüket, együttműködésüket.

Telefonos elérhetőség: 62/598-103, email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hu, jegyzo@kistelek.hu, aljegyzo@kistelek.hu

Nagy Sándor s.k. -  polgármester

Meghívó nyílt testületi ülésre
2020-10-22

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülésére, amelynek,

Időpontja: 2020. október 26. (hétfő) 15:00 óra
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Döntések hulladékszállítással, közszolgáltatással kapcsolatosan
 2. A Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-vel, a Kisteleki Nappali Kórház Kft-vel, és a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft-vel. kapcsolatos döntések (ingatlan adás-vétel, feladatellátási és közreműködői szerződések, Eü Kp. használati jogának meghosszabbítása, térítési díj szabályzat módosítás jóváhagyása)
 3. Kistelek Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség megállapításának 2. számú módosítása - 2020. év
 4. Kistelek Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.06.) rendeletének módosítása
 5. Kisteleki Ede Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
 7. Easy Chef Kft. - Adásvételi szerződés Kistelek, belterület 3409/3 hrsz.
 8. A Kistelek belterület 3/2, 860/2, 1149/1, 1151//1 1151/2, 1152, 1153, 1154, 1155 és 1435  helyrajzi számú földrészletek, telekcsoport adás-vétellel egybekötött újraosztása
 9. Ópusztaszeri településrendezési eszközök véleményezése
 10. Illegális hulladéklerakó felszámolása a Kistelek, belterület 2650/69 hrsz-ú területen
 11. Pusztaszer külterület 047-10 hrsz., Tanya 482. adás-vétel
 12. Egyebek
  1. Vételi szándéknyilatkozat Kistelek Kossuth u. 11.
  2. Vásártér, piac üzemeltetési szerződés hosszabbítás
  3. Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány kérelme

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Nagy Sándor s.k. elnök

2020.10.15. - KORONAVÍRUS - Hivatali ügyfélfogadás
2020-10-15

Tájékoztatás ügyfélfogadási rendről

Önkormányzatunk, a Polgármesteri Hivatal fokozott figyelmet fordít a korlátozott ügyfélfogadási idő és a higiéniás metodika betartására, fertőtlenítésre a következők szerint:

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI rendje:

Minden héten egyszeri időtartamban:

8.00-12.00 óra között, SZERDAI napon.


A megfelelő higiéniás szabályok betartásával - kézfertőtlenítés után - lehet személyenkénti beléptetéssel, maszk használat mellett ügyet intézni a hivatalban.

Ezen szabályok betartása és a szükséges korlátozások az összes önkormányzati intézményre érvényesek.

Figyeljünk jobban egymásra! - KORONAVÍRUS
2020-10-15

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy településünkön több esetben is kimutatták már a koronavírus fertőzést, ami fokozottabb óvatosságra int mindannyiunkat. Félni nem kell, de kellő óvatossággal és felelősségteljes magatartással kell átszervezni ismételten életünket, kerülve a nem feltétlenül indokolt, elsősorban közösségi zárt térben történő találkozásokat, programokat.

Kérem Önöket, hogy mind inkább fokozottabban ügyeljünk egymásra, tartsuk be a járványügyi szabályokat, kiemelten figyeljünk a maszkhasználatra még azon esetekben is, ahol ez jogszabályi rendelkezés alapján nem kötelező. Tartsuk be az egymás közötti 1-1,5 méteres távolságot, és fokozottan vigyázzunk az idősebb polgártársainkra, szeretteinkre.

Együttműködésüket köszönve:
Nagy Sándor - polgármester

Folyamatban van az engedélyeztetés, újra megnyithat a kisteleki hulladékudvar
2020-10-14

Átmenetileg a jelenlegi cég adta be a kérelmet és kezdte meg az engedélyeztetetést a hulladékudvar üzemeltetésére.

Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen már tárgyalt a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatás -így ezzel összefüggésben a hulladékudvar üzemeltetése- vonatkozásában, ahol a testület nem zárt ki egy esetleges szolgáltatóváltást sem, azonban ehhez konkrét döntések, a szerződéses viszonyok rendezése szükséges, mely kapcsán folynak az előkészületek.

Ezt követően kerülhet csak sor arra, hogy a régi-új szolgáltató, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft végezze majd a teljes hulladékszállítási közszolgáltatást Kisteleken, leghamarabb 2021. januárjától. Ennek kapcsán megnyílhat a lehetőség a helyi vállalkozó Trombitás Imre alvállalkozókénti foglalkoztatására, mely mind a Képviselő-testület, mind a városvezetés szándékával megegyezik. Ez a tárgyalások, egyeztetések egyik lényeges eleme volt, így mindennek következtében ismételten megvalósulhat az, hogy a hulladékszállítást a jövőben településünkön ismét ő, helyi vállalkozó végezze.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogi szabályozások értelmében ugyanis a településen a lakossági szolgáltatást ellátó közszolgáltatónak és a hulladékudvart üzemeltető cégnek azonosnak kell lenni.

Mint az ismeretes és beszámoltunk róla, az eddigi szolgáltató, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetési engedélyét a környezetvédelmi hatóság 2020. május 22-ei keltezésű határozatával visszavonta, a cég a szolgáltatást megszüntette.

Az udvar bezárásától kezdődően az üzemeltetéssel, újra-nyitással kapcsolatosan folyamatosan, heti rendszerességgel folytak az érintett önkormányzatok és a Dél-Alföldön működő hulladék Szolgáltatók között a tárgyalások, melyben Kistelek város vezetése aktívan részt vett és mostanra mindez eredményre vezetett.

A jelenlegi közszolgáltató a közelmúltban tájékoztatta az önkormányzatot, hogy több település, köztük Kistelek település közigazgatási területén található hulladékudvarok vonatkozásában az FBH-NP Nonprofit Kft. és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint vagyonkezelő között üzemeltetési szerződés, illetve az ezen településeken keletkező hulladék tekintetében új hulladék-elhelyezési szerződés került megkötésre. Erre tekintettel megegyezés született a kisteleki hulladékudvar jövőbeni üzemeltetésének tárgyában is.

A megállapodás szerint várhatóan 2020.12.31-ig a jelenlegi szolgáltató, az FBH-NP Nonprofit Kft. fogja üzemeltetni a kisteleki hulladékudvart, mely - az engedélyek megérkeztét követően - még valószínűen októberben megnyitja majd kapuit a kistelekiek előtt.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. -mint a hulladékudvar vagyonkezelője- biztosította az FBH-NP Nonprofit Kft. részére a kisteleki hulladékudvar bejárását is, így megtörténhet a hulladékudvarok birtokba adása.

A szakhatósági- és telepengedélyek rendelkezésre állásával egyidejűleg a KFT. írásban tájékoztatja az önkormányzatot és a lakosságot a kisteleki a hulladékudvar újranyitásának időpontjáról, pontos részleteiről. Az érintett felek remélik, hogy az engedélyeztetési eljárás rövid határidőn belül lezajlik, addig pedig a lakosság további szíves türelmét és megértését kérik.

Nagy Sándor polgármester korábbi tájékoztatása szerint minden esetben kifejezték, hogy a lakosság érdekében a város hajlandó kompromisszumos megoldásokra akár azon áron is, hogy adott esetben közszolgáltató változásra kerüljön sor a lakossági kommunális hulladékszállítás vonatkozásában.

Útmutató a kéményseprői szolgáltatások igénybe vételéhez II.
2020-10-09

Tisztelt Kisteleki Polgárok, Cégek, Vállalkozók!

A kéményseprő-ipari szolgáltatás tekintetében megjelent korábbi tájékoztató kibővítése, részletesebb tájékoztatás vált indokolttá az időközben az Önkormányzathoz érkezett megkeresések kapcsán. Ezen kiegészítő tájékoztatás tartalma is egyeztetett a tűzvédelmi hatósággal, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékeseivel.

Az alábbi tájékoztatás fontos kiegészítő információkat tartalmaz a díjak, elsősorban az ingyenes szolgáltatás-igénybevételt érintően, illetőleg a pontosan elvégzésre kerülő munka-folyamatokkal, illetőleg a szolgáltatás konkrét tartalmával kapcsolatosan, melyet az alábbiak szerint teszek közzé.

A hatályos közszolgáltatási szerződés szerint a Szegedi Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közfeladatként

 • a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlant, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ingatlant is,
 • a kizárólag fenti alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van,
 • a fenti alpontok alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, valamint
 • a kéményseprő-ipari szolgáltató a fenti pontokban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében látja el.

A kéményseprő-ipari tevékenység sormunka keretében és sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.

Sormunka keretében az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását; az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát; a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is; az égéstermék paramétereinek ellenőrzését; az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását; a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek megfelelő szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését kell elvégezni.

A kéményseprő-ipari szerv a sormunka keretében végzendő kéményseprő-ipari tevékenységet (- a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlant, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ingatlant is, valamint a kizárólag fenti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van - esetében) térítésmentesen végzi a sormunkáról szóló előzetes írásbeli értesítés szerinti első és második időpontban.

A szolgáltató a SZEGEDI KÉMÉNYSEPRŐIPARI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. (6725 Szeged, Moszkvai krt. 27., 62/485-077, nokorom@vnet.hu), az egylakásos ingatlanok vonatkozásában (külön megrendelés esetén a jogszabályban meghatározott gyakoriság szerint) a sormunkában meghatározott feladatokat szintén térítésmentesen végzi.

A kéményseprő-ipari szerv/szolgáltató kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően – a fenti ingatlanok esetében – térítésmentesen 24 órán belül jogszabályban meghatározott helyszíni műszaki vizsgálatot végez. Ennek meghiúsulása esetén a kéményseprő-ipar szerv/szolgáltató a helyszíni műszaki vizsgálatot az ingatlan használójának bejelentése alapján előre egyeztetett időpontban végzi el.

A társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértéke az elvégzett kéményseprő-ipari közszolgáltatás költségének az érintett ingatlanra jutó arányának felel meg. A lakóépületnek, társasháznak stb. nem minősülő ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjat kell fizetni.

MINDERRRE HÍVJUK FEL a CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGGAL együtt a KISTELEKIEK FIGYELMÉT és kérem, hogy a kéményseprői tevékenység igénybe vétele kapcsán hozott döntésük alkalmával mérlegeljék ezen kiegészítő tájékoztatásomban leírtakat is.

Nagy Sándor s.k. - Kistelek város polgármestere

Útmutató a kéményseprői szolgáltatások igénybe vételéhez I.
2020-10-08

Tisztelt Kisteleki Polgárok, Cégek, Vállalkozók!

(További friss információk: http://kistelek.hu/varosunk/index.php?article_id=2395 )

A napokban jelzés érkezett Önkormányzatunkhoz, hogy egy budapesti cég Kistelek területén felkeresi a vállalkozásokat, kéményseprői tevékenység elvégzése céljából, ezért indokoltnak tartom, hogy mind a vállalkozásokat, mind pedig a lakosságot tájékoztassam a kéményseprői szolgáltatás  igénybe vételi lehetőségéről, kötelezettségéről Kisteleken.

Kistelek Városi Önkormányzat a település közigazgatási területét érintően a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (majd a 2015. évi CCXI. törvény) adta lehetőséggel élve a kéményseprő közszolgáltatást önként vállalta.

Az Önkormányzat ezen közszolgáltatás ellátásának biztosítását 2022. december 31-éig a SZEGEDI KÉMÉNYSEPRŐIPARI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. bevonásával (6725 Szeged, Moszkvai krt. 27., 62/485-077, nokorom@vnet.hu), céggel végzi, a felek közötti -jelenleg érvényben, hatályban- lévő közszolgáltatási szerződés szerint.

 • A vonatkozó jelenlegi jogi szabályozás értelmében a szolgáltatás ezen szegedi Kft. általi elvégzése és igénybevétele csak a társasházi lakások és szövetkezeti lakások esetén kötelezettség (sormunka keretében) abban az esetben, ha ezen ingatlanokat lakásként használják hasznosítják.
 • Amennyiben ezen lakások cég szék-, vagy telephelyéül szolgálnak és a cég, vállalkozás veszi igénybe a kéményseprő-ipari szolgáltatást, úgy részére nincs kötelezettség a szegedi Kft.-től történő szolgáltatás megrendelésre, azt bármely a jogszabályi feltételeknek megfelelő, azokkal rendelkező kéményseprő ipari cég végezheti.
 • Ugyanez az eljárás (egyéni mérlegelés kérdése), ha a cég, vállalkozás saját székhelyén telephelyén vesz igénybe az ilyen jellegű szolgáltatást.
 • A nem társasházi, vagy szövetkezeti lakások esetén a kéményseprői szolgáltatás igénybe vétele egyéni megrendelés alapján történik.

Az ügyben megkerestük a Kistelek vonatkozásában területileg illetékes tűzvédelmi hatóságot, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, ahol felhívták a figyelmet a fentiekkel kapcsolatosan arra, hogy a nem kötelezően igénybe veendő kéményseprő ipari szolgáltatások kapcsán érdemes előzetesen tájékozódni az árakat, díjakat érintően, mert a „piacon” nagy, adott esetben nyolc, tízszeres eltérések, különbségek is lehetnek az egyes szolgáltatók, feladatellátók között.

MINDERRRE HÍVOM FEL ÉN IS A KISTELEKIEK FIGYELMÉT és kérem, hogy a kéményseprői tevékenység igénybe vétele kapcsán hozott döntésük alkalmával mérlegeljék a tájékoztatásomban leírtakat.

Nagy Sándor s.k. - Kistelek város polgármestere

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berlini krt. 16-18., levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 414 Hivatali kapu
KRID azonosító: 109255138,
E-mail: csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu , csongrad.titkarsag@katved.gov.huTelefon: (+36-62) 621-280.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020.
2020-10-07

Kistelek Városi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ismét kiírja a 2020. évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2020/2021 tanév második és a 2021/2022 tanév első félévére vonatkozóan, valamint 2021-ben felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázatok leadásának helye: Kistelek Városi Önkormányzat - 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.

Letölthető dokumentumok:

Alföldvíz Zrt. - Tájékoztatás karbantartásról
2020-10-05

Tájékoztatjuk, hogy 2020. október. 11.–én, 12.–én  és október 13.-án Kistelek Településen az ivóvíz minőség javítása, fenntartása érdekében karbantartási, és víztározó medence fertőtlenítési, tisztítási munkálatokat végez Társaságunk.

A Település egyes részein a jelzett napokon 09:00-tól 15:00- óra között időszakos nyomáscsökkenés, 1-2 órás vízhiány is előfordulhat.

A munkavégzésről a helyben szokásos módon, plakáton a Felhasználók értesítése megtörténik.

A vízminőség javítása, fenntartása céljából tett intézkedéseink alatt együttműködését, türelmét köszönjük.

6723 Szeged, József Attila sgt. 115.

Tel.: 62/563-260

Fax: 62/563-261

Mobil.: +36(30) 647-4901

Email: godo.imre@alfoldviz.hu

Web: www.alfoldviz.hu

ALFÖLDVÍZ Zrt.

Szűrés

AJÁNLÓ