Kistelek város honlapja

Archívum

2020.10.15. - KORONAVÍRUS - Hivatali ügyfélfogadás
2020-10-15

Tájékoztatás ügyfélfogadási rendről

Önkormányzatunk, a Polgármesteri Hivatal fokozott figyelmet fordít a korlátozott ügyfélfogadási idő és a higiéniás metodika betartására, fertőtlenítésre a következők szerint:

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI rendje:

Minden héten egyszeri időtartamban:

8.00-12.00 óra között, SZERDAI napon.


A megfelelő higiéniás szabályok betartásával - kézfertőtlenítés után - lehet személyenkénti beléptetéssel, maszk használat mellett ügyet intézni a hivatalban.

Ezen szabályok betartása és a szükséges korlátozások az összes önkormányzati intézményre érvényesek.

Figyeljünk jobban egymásra! - KORONAVÍRUS
2020-10-15

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy településünkön több esetben is kimutatták már a koronavírus fertőzést, ami fokozottabb óvatosságra int mindannyiunkat. Félni nem kell, de kellő óvatossággal és felelősségteljes magatartással kell átszervezni ismételten életünket, kerülve a nem feltétlenül indokolt, elsősorban közösségi zárt térben történő találkozásokat, programokat.

Kérem Önöket, hogy mind inkább fokozottabban ügyeljünk egymásra, tartsuk be a járványügyi szabályokat, kiemelten figyeljünk a maszkhasználatra még azon esetekben is, ahol ez jogszabályi rendelkezés alapján nem kötelező. Tartsuk be az egymás közötti 1-1,5 méteres távolságot, és fokozottan vigyázzunk az idősebb polgártársainkra, szeretteinkre.

Együttműködésüket köszönve:
Nagy Sándor - polgármester

Folyamatban van az engedélyeztetés, újra megnyithat a kisteleki hulladékudvar
2020-10-14

Átmenetileg a jelenlegi cég adta be a kérelmet és kezdte meg az engedélyeztetetést a hulladékudvar üzemeltetésére.

Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen már tárgyalt a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatás -így ezzel összefüggésben a hulladékudvar üzemeltetése- vonatkozásában, ahol a testület nem zárt ki egy esetleges szolgáltatóváltást sem, azonban ehhez konkrét döntések, a szerződéses viszonyok rendezése szükséges, mely kapcsán folynak az előkészületek.

Ezt követően kerülhet csak sor arra, hogy a régi-új szolgáltató, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft végezze majd a teljes hulladékszállítási közszolgáltatást Kisteleken, leghamarabb 2021. januárjától. Ennek kapcsán megnyílhat a lehetőség a helyi vállalkozó Trombitás Imre alvállalkozókénti foglalkoztatására, mely mind a Képviselő-testület, mind a városvezetés szándékával megegyezik. Ez a tárgyalások, egyeztetések egyik lényeges eleme volt, így mindennek következtében ismételten megvalósulhat az, hogy a hulladékszállítást a jövőben településünkön ismét ő, helyi vállalkozó végezze.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogi szabályozások értelmében ugyanis a településen a lakossági szolgáltatást ellátó közszolgáltatónak és a hulladékudvart üzemeltető cégnek azonosnak kell lenni.

Mint az ismeretes és beszámoltunk róla, az eddigi szolgáltató, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetési engedélyét a környezetvédelmi hatóság 2020. május 22-ei keltezésű határozatával visszavonta, a cég a szolgáltatást megszüntette.

Az udvar bezárásától kezdődően az üzemeltetéssel, újra-nyitással kapcsolatosan folyamatosan, heti rendszerességgel folytak az érintett önkormányzatok és a Dél-Alföldön működő hulladék Szolgáltatók között a tárgyalások, melyben Kistelek város vezetése aktívan részt vett és mostanra mindez eredményre vezetett.

A jelenlegi közszolgáltató a közelmúltban tájékoztatta az önkormányzatot, hogy több település, köztük Kistelek település közigazgatási területén található hulladékudvarok vonatkozásában az FBH-NP Nonprofit Kft. és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint vagyonkezelő között üzemeltetési szerződés, illetve az ezen településeken keletkező hulladék tekintetében új hulladék-elhelyezési szerződés került megkötésre. Erre tekintettel megegyezés született a kisteleki hulladékudvar jövőbeni üzemeltetésének tárgyában is.

A megállapodás szerint várhatóan 2020.12.31-ig a jelenlegi szolgáltató, az FBH-NP Nonprofit Kft. fogja üzemeltetni a kisteleki hulladékudvart, mely - az engedélyek megérkeztét követően - még valószínűen októberben megnyitja majd kapuit a kistelekiek előtt.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. -mint a hulladékudvar vagyonkezelője- biztosította az FBH-NP Nonprofit Kft. részére a kisteleki hulladékudvar bejárását is, így megtörténhet a hulladékudvarok birtokba adása.

A szakhatósági- és telepengedélyek rendelkezésre állásával egyidejűleg a KFT. írásban tájékoztatja az önkormányzatot és a lakosságot a kisteleki a hulladékudvar újranyitásának időpontjáról, pontos részleteiről. Az érintett felek remélik, hogy az engedélyeztetési eljárás rövid határidőn belül lezajlik, addig pedig a lakosság további szíves türelmét és megértését kérik.

Nagy Sándor polgármester korábbi tájékoztatása szerint minden esetben kifejezték, hogy a lakosság érdekében a város hajlandó kompromisszumos megoldásokra akár azon áron is, hogy adott esetben közszolgáltató változásra kerüljön sor a lakossági kommunális hulladékszállítás vonatkozásában.

Útmutató a kéményseprői szolgáltatások igénybe vételéhez II.
2020-10-09

Tisztelt Kisteleki Polgárok, Cégek, Vállalkozók!

A kéményseprő-ipari szolgáltatás tekintetében megjelent korábbi tájékoztató kibővítése, részletesebb tájékoztatás vált indokolttá az időközben az Önkormányzathoz érkezett megkeresések kapcsán. Ezen kiegészítő tájékoztatás tartalma is egyeztetett a tűzvédelmi hatósággal, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékeseivel.

Az alábbi tájékoztatás fontos kiegészítő információkat tartalmaz a díjak, elsősorban az ingyenes szolgáltatás-igénybevételt érintően, illetőleg a pontosan elvégzésre kerülő munka-folyamatokkal, illetőleg a szolgáltatás konkrét tartalmával kapcsolatosan, melyet az alábbiak szerint teszek közzé.

A hatályos közszolgáltatási szerződés szerint a Szegedi Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közfeladatként

 • a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlant, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ingatlant is,
 • a kizárólag fenti alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van,
 • a fenti alpontok alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, valamint
 • a kéményseprő-ipari szolgáltató a fenti pontokban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében látja el.

A kéményseprő-ipari tevékenység sormunka keretében és sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.

Sormunka keretében az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását; az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát; a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is; az égéstermék paramétereinek ellenőrzését; az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását; a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek megfelelő szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését kell elvégezni.

A kéményseprő-ipari szerv a sormunka keretében végzendő kéményseprő-ipari tevékenységet (- a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlant, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ingatlant is, valamint a kizárólag fenti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van - esetében) térítésmentesen végzi a sormunkáról szóló előzetes írásbeli értesítés szerinti első és második időpontban.

A szolgáltató a SZEGEDI KÉMÉNYSEPRŐIPARI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. (6725 Szeged, Moszkvai krt. 27., 62/485-077, nokorom@vnet.hu), az egylakásos ingatlanok vonatkozásában (külön megrendelés esetén a jogszabályban meghatározott gyakoriság szerint) a sormunkában meghatározott feladatokat szintén térítésmentesen végzi.

A kéményseprő-ipari szerv/szolgáltató kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően – a fenti ingatlanok esetében – térítésmentesen 24 órán belül jogszabályban meghatározott helyszíni műszaki vizsgálatot végez. Ennek meghiúsulása esetén a kéményseprő-ipar szerv/szolgáltató a helyszíni műszaki vizsgálatot az ingatlan használójának bejelentése alapján előre egyeztetett időpontban végzi el.

A társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértéke az elvégzett kéményseprő-ipari közszolgáltatás költségének az érintett ingatlanra jutó arányának felel meg. A lakóépületnek, társasháznak stb. nem minősülő ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjat kell fizetni.

MINDERRRE HÍVJUK FEL a CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGGAL együtt a KISTELEKIEK FIGYELMÉT és kérem, hogy a kéményseprői tevékenység igénybe vétele kapcsán hozott döntésük alkalmával mérlegeljék ezen kiegészítő tájékoztatásomban leírtakat is.

Nagy Sándor s.k. - Kistelek város polgármestere

Útmutató a kéményseprői szolgáltatások igénybe vételéhez I.
2020-10-08

Tisztelt Kisteleki Polgárok, Cégek, Vállalkozók!

(További friss információk: http://kistelek.hu/varosunk/index.php?article_id=2395 )

A napokban jelzés érkezett Önkormányzatunkhoz, hogy egy budapesti cég Kistelek területén felkeresi a vállalkozásokat, kéményseprői tevékenység elvégzése céljából, ezért indokoltnak tartom, hogy mind a vállalkozásokat, mind pedig a lakosságot tájékoztassam a kéményseprői szolgáltatás  igénybe vételi lehetőségéről, kötelezettségéről Kisteleken.

Kistelek Városi Önkormányzat a település közigazgatási területét érintően a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (majd a 2015. évi CCXI. törvény) adta lehetőséggel élve a kéményseprő közszolgáltatást önként vállalta.

Az Önkormányzat ezen közszolgáltatás ellátásának biztosítását 2022. december 31-éig a SZEGEDI KÉMÉNYSEPRŐIPARI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. bevonásával (6725 Szeged, Moszkvai krt. 27., 62/485-077, nokorom@vnet.hu), céggel végzi, a felek közötti -jelenleg érvényben, hatályban- lévő közszolgáltatási szerződés szerint.

 • A vonatkozó jelenlegi jogi szabályozás értelmében a szolgáltatás ezen szegedi Kft. általi elvégzése és igénybevétele csak a társasházi lakások és szövetkezeti lakások esetén kötelezettség (sormunka keretében) abban az esetben, ha ezen ingatlanokat lakásként használják hasznosítják.
 • Amennyiben ezen lakások cég szék-, vagy telephelyéül szolgálnak és a cég, vállalkozás veszi igénybe a kéményseprő-ipari szolgáltatást, úgy részére nincs kötelezettség a szegedi Kft.-től történő szolgáltatás megrendelésre, azt bármely a jogszabályi feltételeknek megfelelő, azokkal rendelkező kéményseprő ipari cég végezheti.
 • Ugyanez az eljárás (egyéni mérlegelés kérdése), ha a cég, vállalkozás saját székhelyén telephelyén vesz igénybe az ilyen jellegű szolgáltatást.
 • A nem társasházi, vagy szövetkezeti lakások esetén a kéményseprői szolgáltatás igénybe vétele egyéni megrendelés alapján történik.

Az ügyben megkerestük a Kistelek vonatkozásában területileg illetékes tűzvédelmi hatóságot, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, ahol felhívták a figyelmet a fentiekkel kapcsolatosan arra, hogy a nem kötelezően igénybe veendő kéményseprő ipari szolgáltatások kapcsán érdemes előzetesen tájékozódni az árakat, díjakat érintően, mert a „piacon” nagy, adott esetben nyolc, tízszeres eltérések, különbségek is lehetnek az egyes szolgáltatók, feladatellátók között.

MINDERRRE HÍVOM FEL ÉN IS A KISTELEKIEK FIGYELMÉT és kérem, hogy a kéményseprői tevékenység igénybe vétele kapcsán hozott döntésük alkalmával mérlegeljék a tájékoztatásomban leírtakat.

Nagy Sándor s.k. - Kistelek város polgármestere

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berlini krt. 16-18., levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 414 Hivatali kapu
KRID azonosító: 109255138,
E-mail: csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu , csongrad.titkarsag@katved.gov.huTelefon: (+36-62) 621-280.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020.
2020-10-07

Kistelek Városi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ismét kiírja a 2020. évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2020/2021 tanév második és a 2021/2022 tanév első félévére vonatkozóan, valamint 2021-ben felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázatok leadásának helye: Kistelek Városi Önkormányzat - 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.

Letölthető dokumentumok:

Alföldvíz Zrt. - Tájékoztatás karbantartásról
2020-10-05

Tájékoztatjuk, hogy 2020. október. 11.–én, 12.–én  és október 13.-án Kistelek Településen az ivóvíz minőség javítása, fenntartása érdekében karbantartási, és víztározó medence fertőtlenítési, tisztítási munkálatokat végez Társaságunk.

A Település egyes részein a jelzett napokon 09:00-tól 15:00- óra között időszakos nyomáscsökkenés, 1-2 órás vízhiány is előfordulhat.

A munkavégzésről a helyben szokásos módon, plakáton a Felhasználók értesítése megtörténik.

A vízminőség javítása, fenntartása céljából tett intézkedéseink alatt együttműködését, türelmét köszönjük.

6723 Szeged, József Attila sgt. 115.

Tel.: 62/563-260

Fax: 62/563-261

Mobil.: +36(30) 647-4901

Email: godo.imre@alfoldviz.hu

Web: www.alfoldviz.hu

ALFÖLDVÍZ Zrt.

Sajtóközlemény - TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002
2020-09-29

„A Kistelek és Térsége Ipari Park alapinfrastuktúra fejlesztése” című, TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002 azonosító számú projekt kivitelezési munkálata.

A projekt megvalósulásával a cél egyrészt, hogy a település peremén fekvő Kistelek és Térsége Ipari Park vállalkozói telkei szennyvízcsatornával legyenek ellátva; másrészt, hogy az újonnan épülő szennyvíztisztító telepen az ipari parkból érkező szennyvizek ipari kezelése meg tudjon történni.

Az új, 200 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep a kommunális, lakossági szennyvíztisztító telep mellett épül.

A szennyvízcsatorna építési munkálatok a 75 %-os készültségi fokot 2020 júliusában érték el.

Az alábbi munkavégzések teljesültek:

-       az átemelő elektromos és irányítástechnikai szerelései

-       a Sajtgyári bekötés előkészítése

-       az átemelő nyomócsövének kiépítése

-       nyomáspróba elvégzése

Az ipari szennyvíztelep építési munkálatai 2020. augusztusában a 75 % -os készültségi fokot érték el.

Az alábbi munkavégzések teljesültek:

-       biológia műtárgy vasbeton falszerkezete elkészült,

-       a befalazó idomok beépítése megtörtént,

-       a gépház alaplemez és szendvicspanel felépítménye elkészült,

-       lépcső és korlátok kiépítés megkezdődött,

-       Gépészeti nagyberendezések, flotálló, dobszűrő, dekanterek szivattyúk és szerelvényeinek beépítése folyamatban van

-       a gépészeti csővezetékek kiépítése folyamatban van


A kivitelezés minkét munkarész tekintetében, nagy ütemben és minőségi szakmai hatékonysággal folynak.


A projekt teljes kivitelezési munkálatainak tervezett zárása:        2021. március 31.

A projekt tervezett fizikai zárása:                                               2021. július 31.

 
„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”


További információ kérhető:

Bozsányi Ilona - projektmenedzser

Kistelek Városi Önkormányzat

+3662/598-103

2020.09.05. - KORONAVÍRUS - AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÁS
2020-09-05

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

Mint Önök előtt is ismeretes mind a világban, mind a környező országokban, mind országosan, de immáron Kisteleken is fokozódik a koronavírussal kapcsolatos járványhelyzet.

 Tájékoztatom a KISTELEKIEKET, hogy minimális mértékben (egy-két esetben) ugyan, de településünkön is kimutatták a koronavírus fertőzést, ami fokozottabb óvatosságra int mindannyiunkat. Félni nem kell, de kellő óvatossággal és felelősségteljes magatartással kell mostantól átszervezni ismételten életünket, kerülve a nem feltétlenül indokolt, elsősorban közösségi zárt térben történő találkozásokat, programokat.

Önkormányzatunk, a Polgármesteri Hivatal is fokozott figyelmet fordít 2020. szeptember 07-étől, hétfőtől a korlátozott ügyfélfogadási idő és metodika betartására, a fertőtlenítésre a következők szerint:

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI rendje:

Minden héten egyszeri időtartamban: 8.00-12.00 óra között, SZERDAI napon.

A megfelelő higiéniás szabályok betartásával -kézfertőtlenítés után- lehet személyenkénti beléptetéssel, maszk használat mellett ügyet intézni a hivatalban.

Ezen szabályok betartását és a szükséges korlátozásokat rendeltem el az összes önkormányzati intézményünkben is a mai napon.

Mindennek szellemében kérem a KISTELEKI POLGÁROKat, hogy mind inkább fokozottabban ügyeljünk egymásra, tartsuk be a járványügyi szabályokat, kiemelten figyeljünk a maszkhasználatra még azon esetekben, zárt közösségi terekben is, ahol ez jogszabályi rendelkezés alapján nem kötelező. Tartsuk be az egymás közötti 1-1,5 méteres távolságot. Fokozottan vigyázzunk az idősebb polgártársainkra, szeretteinkre.

Kérem, hogy mindenki vegye komolyan, felelős és következetes magatartással tartsa be a járványügyi védekezéssel kapcsolatos szabályokat, előírásokat, ajánlásokat, a saját, embertársaink és a járvány tovább-terjedésének fékezése, megakadályozása érdekében.

Kistelek, 2020. szeptember 04.

Nagy Sándor s.k.  - polgármester

Tájékoztatás - Légi szúnyoggyérítés
2020-07-29

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén légi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020.július 31-én, pénteken, a napnyugtát megelőző 1,5 órában. Rossz idő esetén a védekezés 2020. augusztus 01-02. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2020-06-25

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes nyílt ülésére, amelynek

Időpontja: 2020. június 25. (csütörtök) 14:00 óra
Helye:
Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója, 2020. évi munkaterve és képzési terve
 2. Kistelek Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2019. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 3. Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft 2019. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 4. Kistelek Városi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása
 5. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.27.).) önkormányzati rendelt módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
 6. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetének megtárgyalása
 7. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.06.) önkormányzati rendelt módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
 8. Beszámoló az óvodai –bölcsődei- beiratkozásról, azok adatairól, tapasztalatairól.
 9. A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
 10. Társulási megállapodások módosítása
 11. Döntés Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulása megszüntetéséről
 12. Kistelek belterület 3116/5 hrsz.-ú ingatlan eladására vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása
 13. Kistelek belterület 3414/4 hrsz.-ú ingatlan eladására vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása
 14. Egyebek

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

 Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 Kistelek, 2020. június 19.    

 Nagy Sándor s.k. - elnök

Sajtóközlemény - A Kistelek és Térsége Ipari Park alapinfrastuktúra fejlesztése című, TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatai
2020-06-20

A projekt megvalósulásával a cél egyrészt, hogy a település peremén fekvő Kistelek és Térsége Ipari Park külterületi vállalkozói telkei szennyvízcsatornával legyenek ellátva; másrészt, hogy az újonnan épülő szennyvíztisztító telepen az ipari parkból érkező szennyvizek kezelése megtörténjen.

Az új, 200 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep a kommunális, lakossági szennyvíztisztító telep mellett épül a 3417 hrsz-ú ingatlanon. A kivitelezés minkét munkarészre nézve, nagy ütemben és minőségi szakmai hatékonysággal folyik. A szennyvízcsatorna építési munkálatok 2020. márciusában a 25 %-os, majd 2020. májusában az 50% készültségi fokot érték el.

Az előkészítés a csatorna nyomvonalba eső fák, bozótok és cserjék irtásával, kitűzési és közműfeltárási földmunkákkal és drénezéssel összegyűjtött víztelenítéssel kezdődtek. A Harmath és Társai Kft. telephely - vasúti átjáró felé eső - sarkánál egy szennyvíz átemelő és aknaműtárgy öblözet épült meg.

A gravitációs szennyvízcsatorna fektetése a szakmai előírások szerint az átemelőtől indult és halad magasabb végpont, vagyis az M5 autópálya felé. A munkaterület a KRESZ előírásaink megfelelően betáblázásra került, és az éjszaki világítással ellátott fényvisszaverős korlátok kihelyezése is megtörtént.

Az ipari szennyvíztelep építési munkálatai 2020. májusában a 25 % -os készültségi fokot érték el. A
kiviteli tervek elkészültét követően megindult a beruházás ezen üteme is.

Az építési tevékenység keretében a vízilétesítmény vasbeton műtárgy alapozása, majd
szerkezetépítése és a kapcsolódó munkafolyamatok vették kezdetüket.

A projekt teljes kivitelezési munkálatainak tervezett zárása: 2021. március 31.

A projekt tervezett fizikai zárása: 2021. július 31.

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”

További információ kérhető:
Bozsányi Ilona - projektmenedzser
Kistelek Városi Önkormányzat
+3662/598-103

 

Ismét pályázható egy új építésű önkormányzati lakás
2020-06-18

Kistelek Város Önkormányzata ezennel ismételten kiírja az „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás pályázatot az alábbi dokumentumban található tartalommal és feltételekkel:

Letölthető pályázati csomag

Ingyenes lomtalanítás és elektronikai hulladékgyűjtés
2020-06-18

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft. ingyenes lomtalanítást és elektronikai hulladékgyűjtést szervez az alábbi helyszínen és időpontban:

Kistelek, Rákóczi u. 42. – Vásár területén - 2020. június 25. 800 – 1130

A beszállítási lehetőség minden olyan magánszemély számára korlátlan mennyiségben térítésmentes, aki felmutatja a fenti településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számláját igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata).

Elhelyezhető hulladékok fajtái:

 • lomtalanítás körébe tartozó hulladékok: feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve adhatók le.
 • elektronikai hulladékok (pl.: háztartási kisgép, nagygép, irodatechnika, szórakoztató elektronika, barkácsgép, Tv, monitor, hűtőberendezés stb.) – kizárólag ép, összeszerelt állapotban

Közreműködésüket köszönjük!

FBH-NP Nonprofit Kft.

fbhnpkft@fbhnpkft.hu ; 79/524-821 ; 79/572-052 ; www.fbhnpkft.hu

Újra indulnak a kormányablak busz szolgáltatásai a kistérség településein
2020-06-08

2020 júniusától Csongrád-Csanád megye járásaiban újraindul a kormányablak busz, amelynek szolgáltatásai a továbbiakban rendszeres időközönként, mindig ugyanabban az időben lesznek elérhetőek a kistelepüléseken. A kisteleki járás esetében ez azt jelenti, hogy az adott hónap harmadik csütörtöki napján Csengele, Pusztaszer, Balástya településekre, pénteki napján pedig Baks, illetve Ópusztaszer községekbe látogat el a mobilizált ügyfélszolgálat.

A kormányablak buszban intézhető ügyek különösen: személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, gépjármű vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés, ügyfélkapu regisztráció, NEK adatlap (diákigazolvány igényléséhez), útlevél igénylése. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányablak buszban bankkártyás fizetés lehetséges.

Ezen túlmenően a kormányablak buszban továbbra is lehetőség van szociális ügyekben kérelmek benyújtására, tájékoztatás kérésére.

2020 júniusában a következőképpen alakul a kormányablak busz ügyfélfogadási rendje:

Csengele Községi Önkormányzat előtt

6765 Csengele, Petőfi u. 13.

2020. június 18. (csütörtök) 8:00 - 10:00

Pusztaszer, Közösségi Ház bejárója

6769 Pusztaszer, Kossuth u. 43.

2020. június 18. (csütörtök) 11:00 - 12:30

Balástya, Tanoda épülete előtt a Polgármesteri Hivatallal szemben

6764 Balástya, Rákóczi u. 33.

2020. június 18. (csütörtök) 13:30 - 15:30

Baks, Tűzoltómúzeum előtti térköves rész

6768 Baks, Fő u. 92.

2020. június 19. (péntek) 8:00 - 10:00

Ópusztaszer, Polgármesteri Hivatal előtti terület

6767 Ópusztaszer, Tóhajlat u. 130.

2020. június 19. (péntek) 10:30 - 12:00

Hamarosan újra nyit a hulladékudvar
2020-06-03

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

Tekintettel a Hulladékudvar időleges zárva tartására és időközben a járványhelyzet enyhülésére is a Kisteleki Hulladékudvar újra nyitásával kapcsolatban a következő tájékoztatást adom.

A hulladékudvar üzemeltetése tekintetében üzemeltető váltásra kerül sor. Innentől kezdődően, megfelelve a vonatkozó jogszabályi feltételeknek az új szolgáltató, üzemeltető kéri meg és rendelkezik majd a szükséges engedélyekkel.

Az eddigi szolgáltató, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetési engedélyét a környezetvédelmi hatóság 2020. május 22-ei keltezésű határozatával visszavonta, tekintettel arra, hogy a hulladékudvar üzemeltetési engedélyéhez előírt feltételek a Kft. esetén már nem álltak fent.

Az ezzel, a hulladékudvar újra nyitásával kapcsolatos tárgyalások, engedélyezési eljárások, szerződéskötések - Kistelek Városi Önkormányzattal együttműködésben - folynak az érintett felek között, melyeknek eredményeképpen rövid időn belül rendeződhet a hulladékudvar újra nyitásának lehetősége és helyre állhat az a törvényes helyzet, és Kistelek számára is megnyugtató módon teljesülhet az a jogszabályi kritérium miszerint: „Az adott településen olyan közszolgáltató jogosult a hulladékudvar üzemeltetésére, aki a településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.”

Mindezek miatt és mindezekre tekintettel A HULLADÉKUDVAR ISMÉTELT MEGNYITÁSA 1-2 HÉTEN belül, de legkésőbb JÚNIUS HÓ végéig várható, melyet a lakossági kommunális hulladékszállítást végző cég, az FBH-NP Nonprofit Kft. fog üzemeltetni a jövőben.

Kistelek Városi Önkormányzat vezetése minden rendelkezésére álló lehetőséget kihasználva segíti a -Szeged Megyei Jogú Város tulajdonában lévő- kistelekihulladékudvar mihamarabbi, ismételt megnyitását és minden eszközzel törekszik arra, hogy a település lakossága minél hamarabb igénybe tudja venni a szolgáltatást, tekintettel arra is, hogy ez egyezik a lakossági elvárással is.

A Hulladékudvar újra nyitásáig köszönjük a megértésüket és türelmüket a telep eddigi zárva tartása miatt.

 

Nagy Sándor  -  Polgármester

Szemétszállítás - Ügyfélfogadás
2020-06-02

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk 2020. június 01. napjától kezdődően  Kistelek településen tartandó ügyfélfogadást csütörtöki napokon 09:00 - 12:00-ig el tudja látni az alábbi cmíen:
Klebelsberg Művelődési Központ Kistelek, Petőfi u. 7.

FBH-NP Nonprofit Kft.

Civil szervezetek támogatása - Meghosszabbodott elszámolási határidő
2020-06-02

Tisztelt támogatásban részesülő Civil Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a COVID-19 veszélyhelyzetre való tekintettel a 2019. évi támogatások elszámolásának leadási határidejét 2020.06.20-ig meghosszabbítottuk!

A 2020. évi támogatási szerződések elkészítéséhez Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatást kér az egyesület Koronavírus-helyzet ideje alatti tevékenységéről!

A támogatási igénylésekben feltüntetett tevékenységekben történt-e változás, ha igen kérjük annak bemutatását. (elmaradt rendezvény, új rendezvény, módosuló programok)

Működött-e az egyesület, ha igen milyen formában működött?

Fenti tájékoztatást kérjük, a 2019. évi beszámolóval együtt megküldeni szíveskedjenek.

Önkormányzati segítség a fogyatékkal élőknek
2020-05-28

A fogyatékkal élő személyek, valamint ezen személyek közvetlen környezetébe tartozók (rokonok, szomszédok) részére a koronavírus járvány veszélyeire való felhívás céljából

Összhangban az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter által ezen tárgykörben kiadott Intézkedési Tervvel, felhívjuk az érintett kisteleki lakosság figyelmét az alábbiakra:

A fogyatékkal élő személyeket (látás-, hallás-, mozgásszervi-, értelmi fogyatékkal élők) a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Ennek érdekében Önkormányzatunk segítséget nyújt a meghatározott teendők elvégzésében mindaddig, amíg a veszélyhelyzet el nem hárul.

Ez az alábbi teendők elvégzését foglalja magában Önkormányzatunk részéről:

 • a helyben intézhető bevásárlás
 • gyógyszerek kiváltása
 • postai teendők ellátása (levélfeladás, csekkbefizetés)

A kérelmeket személyesen szerdai munkanapokon 8 és 12 óra között a Kisteleki Polgármesteri Hivatal 10. számú irodájában lehet előterjeszteni, vagy a csoszt@kistelek.hu e-mail címre elküldeni.

A fent említett módok mellett a gondoskodás telefonon is kérhető a Kisteleki Polgármesteri Hivatal +36-62/598-114-es telefonszámán, vagy a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat +36-62/259-440-es telefonszámán munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között).

Az érintetteken kívül akár távol élő családtagok, ismerősök, vagy akár szomszédok is jelezhetik az Önkormányzat felé azt, ha egy fogyatékkal élő embernek segítségre van szüksége (bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, postai teendők ellátása, hiányzó infokommunikációs eszköz beszerzése)

   Nagy Sándor - polgármester sk.

Felhívás ingatlan értékesítésére
2020-05-28

A pályázat kiírója:

Kistelek Városi Önkormányzat (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Kistelek Városi Önkormányzat önkormányzati tulajdonú 24 lakásos társasházban 1 db lakás értékesítésére pályázati kiírást ad közzé az alábbiak szerint:

Értékesítésre szánt ingatlan:

Kistelek belterületén, központi elhelyezkedésű, könnyen megközelíthető 24 lakásos társasházban I. emeleten lévő 1db lakás:

 • 6760 Kistelek, Kossuth u. 6-8. I. em. 2.
 • alapterülete: 58.2 m2
 • helyiségei: 1+2 félszoba, konyha, wc., fürdő, előszoba
 • közmű-ellátottság: közművesített

Osztatlan közös tulajdonú helyiségek: lépcsőház, tároló

 • A lakás irányára: bruttó 15.000.000.- Ft,

Az ajánlatok benyújtásának időpontja, helye, módja és tartalma:

Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban, 2 eredeti példányban elkészítve és aláírva, személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani 2020. június 30-án 12 óráig a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján.

Az ajánlatoknak a következő dokumentumokat kell tartalmazniuk:

-          Pályázó (vevő) adatai

-          Ajánlat az adott ingatlanra, a vételár megjelölésével

-          Nyilatkozat a szerződés megkötésére és a vételár megfizetésére

A pályázatot Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő soron következő testületi ülésen bírálja el.

Amennyiben a nyertes pályázóval nem kerül sor a szerződéskötésre, avagy a Pályázat kiírója eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a pályázat lehetőséget ad a 2. 3. helyre rangsorolt ajánlattevővel történő szerződéskötésre.

A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

A pályázat értékelési szempontja a legmagasabb megajánlott vételár.

Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján megtekinthető a pályázat beadásának időpontjáig.

Kistelek, 2020. május 28.

                                                             Kistelek Városi Önkormányzat

Szűrés

AJÁNLÓ