Kistelek város honlapja

Archívum

Tájékoztatás szúnyogirtásról
2021-08-13

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. 

A védekezés időpontja: 2021.08.16. napnyugta utáni órákban
Pótnapok: 2021.08.17-18.

Felhasználásra kerülő készítmény megnevezése: Deltasect Plus 1,2 ULV 

Meghívó nyílt testületiülésre
2021-07-08

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes nyilvános, (zárt) ülésére, amelynek

Időpontja: 2021. július 14 (szerda) 14:00 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség

           (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Településrendezési eszközök részleges módosításának elfogadása
 2. Beszámoló a társulásban végzett tevékenységről
 3. Döntés a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről
 4. Döntés a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Kistelek címer használatáról
 5. Egyebek

Zárt

-Lakás bérleti szerződések, szerződés-hosszabbítások

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2021. július 08.    

Nagy Sándor s.k. - elnök

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉS SZABÁLYAI KISTELEKEN-belterületen a VESZÉLYHELYZET fennállta alatt
2021-05-12

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

A parlament által még nyáron elfogadott jogszabály módosítás értelmében 2021. JANUÁR ELSEJÉTŐL KEZDŐDŐEN ORSZÁGSZERTE TILOS AZ AVARÉGETÉS ÉS A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE. A döntéssel azt a rendelkezést módosították -helyezteék hatályon kívül-, ami alapján az önkormányzatok -így Kistelek Vásosi Önkormányzat is- rendeletben szabályozhatják az avarégetést ez idáig, ezen időpontig.

Az időközbeni járványhelyzet erősödése miatt -a fentiekkel kapcsolatosan is- A VESZÉLYHELYZET IDŐTARTAMÁRA ÁTMENETI SZABÁLYOZÁS /549/2020. (XII.02.) Korm. rendelet/ került megalkotásra, mely 2020. december 2-án jelent meg a Magyar Közlönyben. Ezen rendelkezések a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szólnak.

Mindezen rendelkezések tartalma és értelmezése alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is a települési önkormányzatok rendeleti szabályozása vonatkozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre, a vonatkozó AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE.

Mit is jelent ez Kistelekre -kizárólag a belterületre- vonatkoztatva?

Jelen veszélyhelyzetben önkormányzati rendeleti szabályozásunk (Kistelek Város Képviselő-Testületének 18/2012. (XI.06.) Kt. rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről) az alábbi keretek között -csak kivételesen indokolt esetben és feltételek mellett- engedélyezi az avar és kerti hulladék égetését.

 

2. §

 

(1) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése minden délután 15:00 és 19:00 óra között megengedett.

(2) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

(3) Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék nem égethető.

 

3. §

 

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett és a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett égethető.

(4) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(5) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst-, illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

(6) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 2 óráig tarthat.

(7) Tilos az avar és kerti égetése párás, ködös, esős időben, illetve erős szél esetén.

(8) Az égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt.

 

-2-

 

FOKOZOTTAN FELHÍVJUK A FIGYELMET a fenti rendeleti szabályok azon rendelkezéseire, hogy az égetésre csak különösen indokolt esetben, kizárólag a veszélyhelyzet időtartama alatt, a szomszédokkal egyeztetett módon, megfelelő tájékoztatást követően, a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett tehető meg,ami többek között azt is jelenti, hogy

 

lehetőleg a SZABAD- PIHENŐ ÉS ÜNNEPNAPOKAT MELLŐZVE,

munkanapokon 15:00 és 19:00 óra között történjen.

 

A kijelölt tűzrakó helyeken történő tűzgyújtás (kerti sütögetővel, grillsütővel rendelkezők esetén az otthoni sütés – főzés, bográcsozás, stb.) megengedett.

A háztartási hulladék égetése SZIGORÚAN TILOS!

Egyeztetve az illetékesekkel mindez egyúttal nem jelenti azt, hogy az egyéb levegőszennyezéssel kapcsolatos szabályok, vagy az önkormányzati rendelkezések megszegése esetén az egyes hatóságok, elsősorban (a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezeti és Természetvédelmi Osztálya), ne büntesse, ne szankcionálja ilyen esetben az avar és kerti hulladék -szabálytalan- égetését.

Mindez azon elven alapul, hogy a lakossági égetéssel kapcsolatos levegőszennyezés és a nyári szárazság kapcsán a tűzveszély minimálisra csökkenjen, a zöldhulladék kezelése NE ÉGETÉSSEL, hanem komposztálással, vagy a települési zöldjárat igénybevételével történjen. Ez utóbbira -természetesen a megfelelő formában- a kisteleki lakosoknak lehetősége van, hiszen a hulladékszolgáltató (a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató) ezt biztosítja, és a kisteleki hulladékudvarra is ki lehet szállítani a zöldhulladékot a vonatkozó rendeleti szabályozásunk alapján, a következők szerint:

„Az ingatlanhasználó köteles a zöldhulladékot – amennyiben annak házi komposztálásáról nem gondoskodik – az elszállítás április 01-től november 15-ig tartó időszakban, kéthetente, páros héten kedden történik - az általa beszerzett, kereskedelmi forgalomba kapható maximum 120 literes űrtartalmú zsákba gyűjteni, ez időszakon kívül akommunális hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedényben köteles elhelyezni. A nagydarabos zöldhulladékot maximum 50 cm hosszú, 10 kg-ot meg nem haladó kévébe kötve köteles átadni.

Továbbá a természetes személy ingatlanhasználók a zöld hulladékot egész évben térítésmentesen - napi 1 m 3 mennyiségben- elhelyezhetik a hulladékudvarban.”

FŐ SZABÁLY SZERINT, tehát TILOS AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE.

Mindezekre tekintettel kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet idején is mellőzzék az avar és kerti hulladék égetését a településen és lehetőség szerint mindzek kezelésére a komposztálást, vagy a települési zöldjáratot használják, így közösen tehetünk a levegő tisztaság érdekében és esetlegesen súlyos szankcióktól, bírságoktól (10.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedő) is mentesülhetünk.

Kistelek, 2021. május 11.

 

                 Nagy Sándor                                                                     Dr. Nagy Rusztem

Kistelek város polgármestere                                                Kistelek város aljegyzője

SAJTÓKÖZLEMÉNY - A kisteleki bölcsőde fejlesztése
2021-04-12

A Térségi Intézményi Társulás TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00003 azonosítószámú „A kisteleki bölcsőde fejlesztése” című európai uniós projektje 70 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából.

2019. júliusában a Térségi Intézményi Társulás pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra. A projekt 2019. decemberében pozitív támogatói döntés alapján támogatást nyert 70 000 000 forinttal. A projekt 2020. június elsején indult és 2021. szeptember 30-án fog lezárulni. A fejlesztés eredményeként a következő változások valósulnak meg:

Kisteleken a meglévő bölcsőde épületéhez kapcsolódik az új épület egy nyaktaggal. Városunkban szükséges növelni a férőhelyet a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátásában. A meglévő bölcsőde épületében nincs elegendő hely újabb csoport beindítására, fizikálisan szükséges a meglévő épület infrastruktúra további bővítése. Az támogatásból megépítésre kerülő új épület mérete kb. 111 m2 lesz, amely áll egy közlekedőből, egy felnőtt wc-ből, gyermeköltöző-átadóból, fürösztő-biliztetőből, gyermekszobából, gyermekszobai raktárból, hőközpontból és egy fedett teraszból. A kivitelezési munkálatok előreláthatólag április közepén kezdődhetnek meg. A projekt további részeként eszközbeszerzés fog megvalósulni az új mini bölcsőde megfelelő működéséhez. Az eszközbeszerzés keretében az újonnan kialakítandó mini bölcsődei csoport felszerelése, berendezése valósul meg. Az eszközök között egyaránt megtalálhatók a kéz-szem koordinációt, mozgást, figyelmet fejlesztő eszközök.

Célunk: A gyermek természetes mozgásának (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás), testi képességének (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fejlesztése. Ismerjék meg tesztrészeiket, fejlődjön alaklátásuk, alakuljon ki testsémájuk, tudjanak tájékozódni a térben. Örömmel és szívesen mozogjanak, fejlődjön akaratuk, kitartásuk. Az előforduló új szavak, kifejezések, a testrészek nevei a mozgás során vésődnek be legkönnyebben. A feladatok végzése közben figyeljenek társukra, alkalmazkodjanak egymáshoz. 

A projekt időtartama: 2020. június 1-től 2021. szeptember 30-ig tart.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Véleményezhető az új településrendezési terv
2021-04-12

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Ezúton tájékoztatok minden érintett egyeztetési partnert és a város lakosságát (továbbiakban együtt: partnerek), hogy Kistelek Városi Önkormányzat megkezdte a város új településrendezési eszközeinek a kidolgozását.

A Településrendezési eszközök két alapvető része a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat. Mindkettő megújul a hozzávetőleg fél évig tartó tervezés és egyeztetés során. A Településszerkezeti tervben az önkormányzat a területek rendeltetéséről határoz, figyelembe véve a 2016. évben elfogadott
Településfejlesztési koncepcióban szereplő közösségi szándékokat, helyi érdekeket.

A területek felhasználásának rendjét a kialakult adottságaikon túl egyéb tényezők (pl. természet- és környezetvédelmi, örökségvédelmi szempontok, megyei és országos területrendezési szándékok) is befolyásolják. Két nagy kategóriát különböztethetünk meg: a beépítésre nem szánt területeken az építési tevékenység másodlagos (közlekedési, mezőgazdasági, erdőgazdasági, vízgazdálkodási, természetközeli területek), míg a beépítésre  szánt területek elsősorban épületek elhelyezésére és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységre szolgálnak (lakóterület, intézményi terület, gazdasági terület, különleges rendeltetésű területek).

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az országos előírásokat egészíti ki a helyi viszonyokra szabott sajátos előírásokkal. Az egyes telkek övezeti besorolását a szabályozási tervi mellékletek tartalmazzák az akcióterületeken, egyéb területeken egyelőre nincs szabályozási terv.

Az új tervállományt, amely teljes körű szabályozást fog tartalmazni, Tisztelt Véleményező Partnereink egyetértésével szeretnénk alakítani, ehhez kérem szíves együttműködésüket, javaslataikat.

A jelenleg hatályos tervállomány a felelős tervező honlapján (itt) megtekinthető a következők szerint: Igazgatási terület szerkezeti terve, Belterület és környéke részletesebb szerkezeti terve, Helyi építési szabályzat normaszöveg, Termál pihenőpark szabályozási terv, Ipari Park szabályozási terv, Ópusztaszeri úti fejlesztési terület szabályozási terve, valamint a Városközpont szabályozási terve.

Hasznos és gondolatébresztő a 2016-ban készült Megalapozó vizsgálat és a 2016-ban elfogadott Hosszútávlatú településfejlesztési koncepció. A Partnerségi véleményezés Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településkép-érvényesítési feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelete szerint történik. Érdemes az építési elképzeléseiket a jelenleg hatályos tervállománnyal összevetniük, és szükség esetén jelezni az eltérésekre vonatkozó javaslataikat, hogy a megvalósítás később ne ütközzön építésjogi akadályokba.

Önkormányzatunk fontolóra veszi minden hasznos elképzelés beillesztését a tervanyagba. A kialakult járványhelyzetre tekintettel az előzetes vélemény-nyilvánítás nem személyes formáját biztosítom 2021. április 30. éjfélig.

Tisztelt lakosaink és egyeztető partnereink véleményeiket közölhetik elektronikusan a bozsanyi@kistelek.hu címen, írásban pedig eljuttathatják postán a 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3. címre.

Nagy Sándor - polgármester

Változik a településrendezési terv
2021-04-12

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Kistelek jelenleg hatályos településrendezési tervét a szerkezeti tervről szóló 93/2005. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 32/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet állapította meg.

Kistelek Városi Önkormányzat a 26/2021. (III.24.) polgármesteri határozatával módosítási eljárást indított a város településrendezési tervének részleges megváltoztatására. A módosítás a következő területeket érinti

 1. A 2663 és 2664 helyrajzi számú telkek (Rákóczi utca 43/A) településszerkezeti tervi besorolása változik: a jelenlegi Vt településközpont vegyes terület helyett Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági besorolást fognak nyerni, önkormányzati gazdaságfejlesztés céljából.
 2. A 2583, 2585, 2586 és 2587 helyrajzi számú telkek (Rákóczi utca – Gőzmalom utca) Vt településközponti vegyes építési övezetbe tartoznak, ebben is maradnak, de a Vt övezetben elhelyezhető gazdasági funkcióra vonatkozó helyi korlátozások a HÉSZ-ben, a területen belül, feloldásra kerülnek. A telekcsoport területén jelenleg is gazdasági funkció működik (autósbolt, javító-szerelőműhely, vizsgaállomás).
 3. A 0282/33 helyrajzi számú telek, amely a belterület és a Pap-fenyves között található, Kpt különleges pihenőtanya építési övezetbe tartozik, ebben is marad, de az elhelyezhető építmények köre a HÉSZ-ben kiegészül úgy, hogy az adott telken egy lakóépület is elhelyezhető legyen.

A módosítási tervet ezennel egyeztetésre bocsátom. A jelenleg hatályos szerkezeti terv és helyi építési szabályzat a következő web-helyen található: http://ujleptekbt.hu/

A Partnerségi véleményezés Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településkép-érvényesítési feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelete szerint történik.

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a vélemény-nyilvánítás nem személyes formáját biztosítom 2021. április 21. éjfélig.

Tisztelt lakosaink és egyeztető partnereink véleményeiket közölhetik elektronikusan a bozsanyi@kistelek.hu címen, írásban pedig eljuttathatják postán a 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3. címre.

Nagy Sándor - polgármester

2021.03.16. - KORONAVÍRUS - Aktuális járványügyi tájékoztató
2021-03-16

TISZTELT KISTELEKI LAKOSOK!

A KORONAVÍRUS-sal kapcsolatos járványhelyzet 3. hulláma indult el 2021. február végén és sajnálatos módon napjainkban is még erősödik, így a Kormányzat és Kistelek Városi Önkormányzat is ismételt szabályozásokat, járványügyi intézkedéseket hozott, melyeknek Kisteleket érintő alapvető rendelkezésiről kívánom tájékoztatni a kisteleki lakosságot.

Kisteleki lakosságot érintő jogszabályi, veszélyhelyzeti szabályok a következők:

A szabályok a vonatkozó Kormányrendelet

„A Kormány 104/2021. (III. 05.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról”

alapján került összeállításra.

I. A LEGFONTOSABB ÉS LEGLÉNYEGESEBB SZABÁLYOZÁSOK:

-KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS továbbra is fennáll: általánosságban este 8 óra és reggel 5 óra között.

MASZKVISELÉS KÖTELEZŐ: A települések belterületén, az utcán és a közterületen -kivételekkel- de mindenki köteles maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

- SPORTTEVÉKENYSÉG  az  egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a  települések belterületén- feltételekkel– egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható.

-ÜZLETEK A kormányrendeletben felsoroltak kivivételével az üzlet köteles zárva tartani.

- A KISTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL, AZ ÖNKORMÁNYZAT épülete alapvetően zárva tartandó;

MASZK VISELÉSE AZ ÉPÜLETEN BELÜL IS KÖTELEZŐ.

Továbbra is ügyfélfogadási idő és nap: minden szerda: 8.00-12.00

ÜGYFÉLFOGADÁS rendje:

Ügyfél (mely az önkormányzati partnerekre, vendégekre nem vonatkozik) csak kivételes esetben léphet be ügyfélfogadási időben az épületbe.

II. AZ IDEIGLENES VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK RÉSZLETESEBB SZABÁLYAI:

 • Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • A  települések belterületén, az  utcán és a  közterületen – az e  rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

-kivételt képez

-a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint

-b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.

 • A  kijárási tilalmon kívüli időben az  egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a  települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.  Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
 •  A  külterületen, illetve a  települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok Látogathatóak.
 • Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések: Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – a rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.
 •  A  kijárási tilalmon kívüli időben megengedett a  tartózkodás és a vásárlás:

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

c) a  munkavégzés, a  hivatásbeli kötelezettség, a  gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,

d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

f) a kertészeti árudában, a faiskolában,

g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a jogszabály  alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,

h) a  gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt, az  optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

i) az üzemanyagtöltő állomáson,

j) a nemzeti dohányboltban és

k) az újságosnál.

Az itt fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.

A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett.

 • A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve

-a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,

-a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,

-a szociális szolgáltatás,

-a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,

-a totózó és lottózó szolgáltatás,

-a  járműszerviz szolgáltatás,

- a  mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás,

-a  háztartásigép-szerviz szolgáltatás,

-az épületgépészeti szolgáltatás,

-az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,

-a temetkezési szolgáltatás,

-az állategészségügyi szolgáltatás,

-az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,

-az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,

-a közétkeztetési szolgáltatás,

-az állattenyésztési szolgáltatás,

-az ügyvédi szolgáltatás,

-a biztonsági szolgáltatás,

-az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,

-a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás

-a mosási és tisztítási szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

 • A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a  sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.
 •  Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések:

- A  köznevelési intézmények – az  óvoda és a  pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

 Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

A  kollégiumok – a  középfokú oktatási intézmények tekintetében az  e  rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

 •  A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések:

A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik. (2) Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez  feltétlenül szükséges.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

 •  védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.
 • Szankció: a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, b) a  helyiséget, területet, intézményt, illetve a  helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
 • Bizonyos esetekben szabálysértést követ el az egyes szabályokat megszegő: a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

AZ INTÉZKEDÉSEK - az oktatással kapcsolatos rendelkezések kivételével (melyek 2021.04.07-ig) - 2021.03.22-IG HATÁLYOSAK!

KISTELEKI ÖNKORMÁNYZATOZ, POLGÁRMESTERI HIVATALT érintő konkrét tájékoztatás:

Hivatal és az Önkormányzat -elsősorban ügyfelekkel, partnerekkel közvetlen kapcsolatba kerülő- munkatársai tekintetében -mind a kollégák, mind az ügyfelek egészségének megóvása érdekében- a következő intézkedéseket tettük.

Az intézkedés hatálya -ellenkező intézkedés (vagy kormányzati döntés) hiányában- : 2021.03.09-2021.04.07.

 • Priorítás az otthoni, „home office” munkavégzés.

A Hivatal, az Önkormányzat épülete alapvetően zárva tartandó;

MASZK VISELÉSE AZ ÉPÜLETEN BELÜL IS KÖTELEZŐ.

 • Főszabály: alapvetően 1 irodában -tartósan- 1 személy tartózkodhat (kivételt képez, az indokolt ügyfél és önkormányzati partner jelenlét)

SZERDA

-        Továbbra is ügyfélfogadási idő és nap: minden szerda: 8.00-12.00

ÜGYFÉLFOGADÁS rendje:

Ügyfél (mely az önkormányzati partnerekre, vendégekre nem vonatkozik) csak kivételes esetben léphet be ügyfélfogadási időben az épületbe az alábbi eljárási metodika  alkalmazásával:

 • Csak azon ügyek intézése történhet a hivatalban, az önkormányzat épületeiben, melyek intézése más, elsősorban elektronikus úton és formában nem intézhető.
 • Elsődlegesen preferálandó az elektronikus, vagy telefonon történő ügyintézés.
 • Ha az ügyfélkapcsolat indokolt és nem kizárólag csak az épületben történhet, úgy az ügyintéző megy ki az épületen kívülre a feladatot elvégezni, azt a legrövidebb idő alatt köteles rendezni, megkövetelve a maszkhasználatot. Halasztható ügyeket a 2021.04.07-ét követő időszakra kell időzíteni.
 • Az épületbe, ügyféli minőségben belépő esetén, az ezt kontrolláló -első, főbejáratnál lévő-  munkatárs köteles megkövetelni a higiéniás szabályok betartását, a maszkhasználatot, mind a be- mind a kilépés esetén a kézfertőtlenítést.

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyek esetén az ügyintézést az alábbi elérhetőségeken tehetik meg ügyfeleink: Telefonos elérhetőség: 62/598-103, email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hujegyzo@kistelek.hualjegyzo@kistelek.hu, ügyfélkapus elérhetőség, honlap elérhetősége www.kistelek.hu.

Kedves Kisteleki Lakosok! Komolyan kell vennünk továbbra is a járványügyi helyzetet, védekezést, kerülnünk kell a nem alapvetően szükséges érintkezéseket. Mindannyiunk egészségmegőrzése, a kockázatok csökkentése érdekében kérem a fentiek megértését, a felelősségteljes állampolgári jogkövetést, a vonatkozó szabályok betartását, elfogadását.

ÓVJUK MEG EGÉSZSÉGÜNKET, CSÖKKENTSÜK A KOCKÁZATOT, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA és CSELEKEDJÜNK TOVÁBBRA IS FELELŐSSÉGTELJESEN.

2021. március 16.

Nagy Sándor s.k. - polgármester

Sajtóközlemény - Elindult a próbaüzem az ipari szennyvíztelepen
2021-02-12

Sajtóközlemény  - „A Kistelek és Térsége Ipari Park alapinfrastuktúra fejlesztése” című, TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002 azonosító számú projekt

A projekt megvalósulásával a cél egyrészt, hogy a település peremén fekvő Kistelek és Térsége Ipari Park vállalkozói telkei szennyvízcsatornával legyenek ellátva; másrészt, hogy az újonnan épülő szennyvíztisztító telepen az ipari parkból érkező szennyvizek ipari kezelése helyben tudjon megtörténni.

Az új, 200 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep a kommunális, lakossági szennyvíztisztító telep mellett került megépítésre.

Az ipari szennyvíztelep és szennyvízcsatorna építési munkálatai 2020. november 30 napon befejeződtek, és december 1 nappal a 6 hónapos próbaüzem meg tudott indulni.

A próbaüzem során a létesítmény egyes részeinek és egységének üzemszerű működése (megfelelősége) van vizsgálva.

A sikeres próbaüzem a teljes ipari szennyvíztelep és beszállító csatornahálózat részeinek, alrendszereinek összehangolt, rendeltetésszerű működését tudja igazolni. 

A próbaüzem 2021. május 31. nappal zárul.

A projekt teljes kivitelezési munkálatainak tervezett zárása: 2021. május 31.

A projekt tervezett fizikai zárása: 2021. október 28.

 „A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”


További információ kérhető:

Bozsányi Ilona - projektmenedzser
Kistelek Városi Önkormányzat
+3662/598-103

Vendéglátóhelyek besorolása
2021-02-09

Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!

Figyelemmel a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben rögzítettekre, az alábbiakról tájékoztatom.

2021. január 1-jével a vendéglátóhelyek tekintetében egy korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhelyek felülvizsgálata. Az Áfa törvény, az üzemeltetők fő tevékenysége, és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával létrejött új besorolások akövetkezők:

 • étterem;
 • büfé;
 • cukrászda;
 • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely;
 • italüzlet, bár;
 • zenés-táncos szórakozóhely;
 • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely;
 • gyorsétterem;
 • rendezvényi étkeztetés;
 • alkalmi vendéglátóhely

A Korm. rendelet 31. §-ban foglaltak értelmében a2021. január 1-ig bejelentett, már működő vendéglátó üzletek üzemeltetői kötelesek legkésőbb 2021. március 31-ig bejelenteni a jegyzőnek, hogy mely típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek.

Kitöltendő űrlap: LETÖLTÉS

A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozatot töltse ki, majd legkésőbb 2021. március 31. napjáig juttassa vissza hivatalunkba - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – elektronikus úton az e-papír alkalmazással (https://epapir.gov.hu):

Ügyfélkapus bejelentkezés

Címzett: Kistelek Városi Önkormányzat

Ügytípus: Önkormányzati igazgatás

Téma: Kereskedelmi ügyek

Hivatkozási szám: a vendéglátóhely jegyzőnél vezetett nyilvántartási száma (a mező kitöltése nem kötelező!)

Levél tárgya: Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, és az adatszolgáltatás határidőre történő teljesítését.

Kistelek, 2021. február 08.

Süliné Dr. Terecskei Erzsébet jegyző tartós akadályoztatása miatt, helyette eljárva:

Dr. Nagy Rusztem - aljegyző

Sajtóközlemény - TUDOR LEADER pályázat
2021-02-03

Pályázati felhívás neve, kódszáma: A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása, VP6-19.3.1-17

Kedvezményezett neve: Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete/HÖKTE (Konzorciumi Vezető)

Konzorciumi Tag: Mórahalmi Termelői Integrációs és Szolgáltató Szövetkezet

Konzorciumi Tag: Öttömös Községi Önkormányzat

Konzorciumi Tag: Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány

Projekt azonosító: 1916024915

Teljes költség: 23.650.340 Ft

 

Szerződött támogatás összege: 20.216.140 Ft

Támogatás mértéke %-ban: 85,48 %

A 2021. év elején záró 4 konzorciumi partner együtt gondolkodásával megvalósuló a TUDOR (TUDásORientált együttműködés a turizmusfejlesztésben) néven ismert pályázat főbb eredményei az alábbiak:

-          új turisztikai honlap www.visitmorahalom.hu

-          turisztikai tájékoztató táblák Mórahalmon (5 útbaigazító, 5 üdvözlő, 4 térkép, 3 fotófal)

-          térségi turisztikai kiadványok készítése (rendezvénynaptár, térképek, „Ami Mórahalom kiadvány)

-          desztinációt bemutató kisfilm

-          számtalan szakmai rendezvény, workshop Mórahalmon és Kistelken

-          új turisztikai arculat Kistelken és Öttömösön

-          Turisztikai fejlesztési terv Öttömösön

-          reklámtárgyak

-          helyi turisztikai kínálat egységes termékké rendezése, csomagajánlatok kidolgozása

-          Homokháti Portéka és egyéb helyi termékek turistákhoz való eljuttatásának biztosítása

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat segítségével megvalósuló projekt fejlesztései a térségbe érkező turisták számára egyértelmű eredményekkel járnak, mind a komfortérzet és a tájékozódás megkönnyítése, a komplex és professzionális szolgáltatások kínálata, mind a helyi hagyományokat megjelenítő és alkalmazó termékek elérhetősége szempontjából.

Lakossági tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2021. évre vonatkozó szüneteltetés igényléséről
2021-01-26

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató, ezúton kívánja felhívni az ingatlantulajdonosok figyelmét, a használaton kívüli, üres ingatlanok hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetésének feltételeiről:

Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.18.) Kt.sz. a települési hulladékgazdálkodásról rendeletének 15.§ (5.) bekezdése alapján

Az ingatlanhasználó mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább 60napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán  és az ingatlant más sem használja. A szünetelést a közszolgáltató a kérelem benyújtását követő 30 nap eltelte utáni hónap első napjától veszi figyelembe és a szüneteltetés időtartama alatt számlát nem készít. A kérelem csak a tárgyévre hatályos. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. A szüneteltetés csak teljes hónapra érvényesíthető.

Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. Az (1) bekezdésben foglaltak fennállását a jegyző igazolja.

A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan tulajdonosa vagy használója írásban köteles kérni a közszolgáltatótól. A szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs, vagy azt a kérelem benyújtásáig rendezte.

Szolgáltatás szüneteltetésének feltételei: a szüneteltetés min. 60 naptól max. 1 évig terjedhet. Mindig tárgyévre vonatkozóan előre, írásban kell igényelni. A szolgáltatás szüneteltetési kérelmet minden évben megújítani szükséges, visszamenőleges szüneteltetésre nincs lehetőség!

Társaságunkhoz 2021. évre vonatkozó kérelem még nem érkezett. A közszolgáltató váltás miatt elmaradó nyilatkozatok bejelentési határidejét méltányosságból meghosszabbítjuk 2021. február 26. napjáig.

A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyomtatványt Társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájában tudják személyesen kitölteni és leadni (szerződő ügyfél/meghatalmazottja), vagy Társaságunk honlapjáról (https://www.szegedihulladek.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto-dokumentumok Szüneteltetési kérelem - További települések néven) történő letöltést követően eljuttatni elektronikusan a hulladek@szegedihulladek.hu e-mail címre vagy postai úton Társaságunk székhelyére (6728 Szeged, Városgazda sor 1.).

Ügyfélszolgálati Iroda:

6720 Szeged, Stefánia 6.

Nyitva tartás:
hétfő, kedd, szerda:   8.00-15.00
csütörtök                    7.00-19.00
péntek                        8.00-13.00

Tel: 62/777-177

Emai: hulladek@szegedihulladek.hu

Levelezési cím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Fogadónap: Minden héten pénteken 8:00- 12:00 Helyszín: Kistelek Művelődési Központ aulájában

Sajtóközlemény - TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005
2021-01-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005

Projekt címe: Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése

Támogatás összege (Ft): 115 766 915

A beruházás összköltsége (Ft): 116 700 000

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.

A beruházás 100%-os készültségi szintjének mérföldköve: 2021.01.15.

A projekt várható fizikai befejezésének dátuma: 2021.02.22.

A projekt a TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés felhívás célkitűzéseihez kapcsolódik, összhangban a fenntartható és befogadó, növekedést célzó, belső erőforrásokra épülő, helyi gazdaságfejlesztést élénkítő, munkaalapú társadalomra vonatkozó nemzeti célkitűzéssel.

A beruházás európai uniós támogatás segítségével a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

Kistelek Város célja a helyi piac bővítésével, hogy lehetőség nyíljon a helyi nyersanyag értékesítésére, a lokális igényekre támaszkodó helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokon történő elérhetővé tétele és ismertségének, elismertségének javítására.

A projekt a TOP-1.1.3-16-os pályázati konstrukció; a Helyi gazdaságfejlesztési felhívás célkitűzéseihez kapcsolódik, melynek átfogó célja a fenntartható, belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés. Az önkormányzat a helyi termelőkkel való együttműködésen keresztül a helyi termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását kívánja megvalósítani továbbá a gazdaságot élénkíteni törekszik, mellyel közvetve és közvetlenül a foglalkoztatás általános helyi tendenciáit is javítani kívánja. A helyi termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében működő gazdaságából származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékét értékesítheti.

A helyi piacra minél nagyobb arányban kell eljutniuk a helyi termékeknek. Az ökologikus szemléletű, fenntartható gazdálkodási formáknak - mint amilyen a tanyai gazdaságok – a pozícióját növelni szükséges. A beruházás által további lehetőség nyílik a helyi termékek előnyeinek kihangsúlyozására, egészségesebb élelmiszerek eljuttatásához a lakosság részére, kedvező árak kialakítására, ezáltal a lokalitást erősítő folyamatokhoz való hozzájáruláshoz. Fontos szempont, hogy a termék nem több kézen keresztül jut el a fogyasztóhoz-, így akár olcsóbb is lehet - és a vegyszermentes, bio jellegéből adódóan hosszabb távon az egészség megőrzésben is szerepet játszik.

A helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatásának céljából, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgálja a megvalósult agrárlogisztikai beruházás.

A közvetlen célként meghatározott Agrárlogisztikai Centrum jött létre. Az infrastruktúra kialakításával az épületkomplexum - a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatásának érdekében - a raktározás, hűtve tárolás, osztályozás, csomagolás tevékenységeknek kiváló helyszínéül szolgálhat.

Mindezen tevékenységek folytatására alkalmas területen kívül 2 üzlethelység hűtőkamrákkal felszerelve, valamint egy piaccsarnok létesült szabadtéri árusítóhelyekkel, közlekedőterekkel, parkolóval valamint kerékpártárolóval, az akadálymentesítésre vonatkozó előírásoknak megfelelően. Az előírásoknak megfelelően került kialakításra a szociális blokk, valamint egy iroda a tevékenység irányításához.

Az Agrárlogisztikai Centrum működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzése megtörtént. 

A projektről bővebb információ a www.kistelek.hu oldalon található.

 

További információ kérhető:

Kistelek Városi Önkormányzat

6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.

Tel.: +36 62/598-100

e-mail: hivatal@kistelek.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY - A Kisteleki Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
2021-01-11

Kistelek Városi Önkormányzat TOP-3.2.1-16-CS1-2017-00001 azonosítószámú „A Kisteleki Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” című európai uniós projektje 102 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából.

2017. júliusában a Kistelek Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra. A projekt 2018. augusztusában pozitív támogatói döntés alapján támogatást nyert 101 997 476 forinttal. A projekt 2019. március elsején indult és 2021. január 31-én fog lezárulni. A Kisteleki Polgármesteri Hivatal (6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.) épületében energetikai korszerűsítés jött létre. A fejlesztés eredményeként a következő változások valósultak meg:

A régi személyzeti és vendég WC-nél kerül kialakításra az új akadálymentes WC. Kibontásra kerültek a külső és belső nyílászárók, a villamos és épületgépészeti rendszerek. A fa homlokzati ablakok helyett 5 kamrás hőszigetelt műanyag ablakok kerültek beépítésre. A padlásfödémre fújt poliuretán hab hőszigetelés készült. A rámpánál elhelyezésre került acél korlát. Az épületben a villamos hálózat elöregedett, üzembiztonsága nem volt megfelelő. Az épület felújítással érintett részén a világítási hálózat is felújításra került. A fűtés hőszivattyús – FANCOIL-os rendszerrel fog megvalósulni. A Polgármesteri Hivatal épületére napelemes rendszer került telepítésre.

Kistelek Város Önkormányzatának fontos célja a környezettudatosság elterjesztése. A fejlesztés eredményeképp a korszerű épület egyben az ügyfelek megfelelő helyszínéül szolgál az ügyintézések céljából, valamint az épületben dolgozó emberek munkakörülményeinek javítását segíti elő.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projekt időtartama: 2019. március 1-től 2021. január 31-ig tart.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Tájékoztatás KÚT-moratóriumról
2020-12-15

Ismételten szükségesnek tartjuk a jelenleg hatályos kutakkal kapcsolatos szabályozás vonatkozásában a lakosság tájékoztatását.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a 2020. július 1-jén hatályba lépett „az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról” szóló 2020. évi XXXI. törvény 20. §-ával -módosítva „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény vonatkozó rendelkezését-

2023. DECEMBER 31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA az illegálisan kialakított KUTAK bírságmentes FENNMARADÁSÁNAK határidejét.

I. Előzmények:

Az illegálisan kialakított kút fennmaradását korábban 2018. december 31-ig lehetett bírságmentesen engedélyeztetni az illetékes vízügyi hatóságoknál, majd ez az időpont 2020.december 31-ére módosult.

Ezen időpontok, hosszabbítások hiányában, azok elteltét követően azt a vízhasználót, aki vízjogi engedély nélkül hozott létre vízkivételt biztosító létesítményt, a vízügyi hatóság kötelezhette volna a kivételezés megszüntetésére vagy felfüggesztésére, továbbá kötelezhette volna magának a kútnak az átalakítására, és indokolt esetben annak megszüntetésére.

Ezen kívül akár 1 millió forintig terjedő bírság kiszabására is sor kerülhetett volna.

 

II. Engedélyezési határidő módosítása:

A jelenlegi, ismételt HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően 2020.06.30-ával bezárólag létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények – többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak

vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31-ig kérelmezi.

A Nemzeti Agrárkamara (a továbbiakban NAK) jelenleg is azon dolgozik, hogy az illegális kutak fennmaradási engedélyezése minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban megtörténhessen a jövőben, ezért egyszerű és költséghatékony eljárást javasol az engedély nélküli kutak legalizálására.

A tárgykör -jelenlegi és jövőbeni- vonatkozó szabályozásának az alapvető célja a kontrollált vízkészlet-gazdálkodás érdekében az, hogy illegális kutak feltérképezése -az alkotmányos jogokra is tekintettel (visszalépés tilalma) megtörténjen. Ezzel lehetővé válna a stratégiai vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges ismeretlen vízkivételi pontok, valamint a potenciális szennyezőforrások nagyobb arányú megismerése. Gazdasági szempontból cél az is egyúttal, hogy mindez úgy valósulhatna meg, hogy az úgynevezett jegyzői engedélyezésű, azaz a házi vízigényt kielégítő kutak legalizálása nem róna -jelentős- anyagi terhet sem az államra, sem az állampolgárokra, a (mező)gazdasági vízhasználat esetében pedig ütemezett és mérsékelt költségviselést jelentene a termelők, gazdálkodók számára.

Mindezekre figyelemmel első ütemben 2023 végéig meghosszabbításra került az illegális kutak bírságmentes fennmaradásának engedélyeztetése. Ennek értelmében a pontos jogszabályi rendelkezés a következő:

„….mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését (2020.07.01.) megelőzően (2020.06.30-ával bezárólag) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi…..”.

Az engedélyezéssel kapcsolatos részletszabályok, esetlegesen a könnyített eljárásrenddel, követelményrendszerrel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések ez idáig nem kerültek megalkotásra. Figyelemmel a 2023. december 31-ei határidőre, valószínűsíthető, hogy ezt megelőzően a kutak engedélyeztetésével kapcsolatosan megalkotásra kerülnek az egyszerűsített rendelkezések, amelyek következtében, a határidő betartása mellett egyszerűbben legalizálhatóvá válik a jövőben a kutak engedélyezése.

III. A kutak engedélyeztetésével kapcsolatos, jelenleg fontos, hatályos rendelkezés összegezve:

1. 2023. december 31-éig meghosszabbításra került az illegális kutak bírságmentes fennmaradásának engedélyeztetése.

2. Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki

 • (2020. június 30-ával bezárólag) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosítóvízilétesítményt, kutat,
 • (és) ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

Mindezen rendelkezésekből az is következik, hogy aki 2020. július 1-jétől létesít felszín alatti vízilétesítményt, kutat, az ezt csak a megfelelő engedélyezési eljárások végig vitele és a kapott engedélyek alapján teheti meg jogszerűen.

Kistelek Városi Önkormányzat

Tájékoztató 2021. évi helyi adóügyi változásokról
2020-12-14

2021-től több adóügyi változás is érinti az önkormányzatokat, melyek hatással vannak mind az adózókra, mind pedig a hivatali ügyintézésre is.

Gépjárműadó:

2021. január 01. napjától, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) 9. § (1) bekezdés módosításának értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el és a bevétel 2021-ben már az állami költségvetésbe kerül.

A Gjt. rendelkezései szerint a 2020. december 31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati adóhatóság még eljárhat, így a 2020. december 31. napján fenn álló gépjárműadó tartozások, az önkormányzati adóhatóság által kerülnek behajtásra.

Iparűzési adó:

2021. január 01. napjától módosul a helyi iparűzési adóbevallás rendje, a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban Htv.) 42./D. § (1) bekezdése alapján:

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét, kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, teljesítheti.

Ideiglenes iparűzési adó:

Ideiglenes iparűzési adó megszűnik 2021. január 01-től. A törvénymódosítás szerint a 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet, jövőre már nem terheli az ideiglenes tevékenység utáni ideiglenes iparűzési adó.

A 180 napot meghaladó építőipari tevékenység esetén pedig, azon önkormányzati illetékességi területén, ahol az építő ipari tevékenység folyik, telephelyet kell létesíteni.

Illetékek:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § egyes rendelkezései módosítása következtében, az eddig illetékköteles gazdálkodó szervezetek fizetési könnyítési és az adómérséklési kérelme is illetékmentes lesz. A módosítás 2021. január 01. napjától lép hatályba.

Kisteleki Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Fokozottabb rend és fegyelem Kistelek közterületein
2020-12-12

Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Kisteleki Lakosságot, hogy a Képviselő-testület döntést hozott VÁROSRENDÉSZ alkalmazásáról közterületeink tisztán tartása, biztonsága, természeti értékeink, épített környezetünk fokozottabb védelme érdekében.

Tódor Sándor 2020. november 01-étől megbízást kapott a városrendészi feladatok ellátására, aki megkezdte tevékenységét annak érdekében, hogy a mindennapjainkban felmerülő valós problémákra hathatós megoldások szülessenek és munkája által Kistelek városa mindinkább élhető kisvárossá váljon, válhasson. Régi adósságát törleszti ezzel önkormányzatunk a törvénytisztelő és minden etikai normát betartó lakosság felé, ugyanis sajnálatos módon napjainkra nagyon sok közösségellenes magatartással találkozhatunk közterületeinken, közvetlen lakókörnyezetünkben.

Első lépésként megtörténik a helyi szabályozásaink alkalmazható és könnyen betartható felülvizsgálata és a „város életéhez” a lakosok mindennapjaihoz igazítása, melyről közérthető, formában, mindenki számára „fogyasztható” módon adunk tájékoztatást.

A fokozatosság elvét követve városrendészünk először kér, segít, tájékoztat, ellenőríz, felhívja a figyelmet a nem megfelelő magatartásra, állampolgári cselekvésekre és csak ezt követően kerülhet sor a szankcionálásra.

A rend, fegyelem, tisztaság fenntartása érdekében a városrendész együttműködik a hatóságokkal rendvédelmi szervekkel, aktívan segítő hozzáállással vesz részt és kapcsolódik be a város életébe.

Városrendészünk feladata elsősorban a városrendészeti, közrenddel, közterületek védelmével, közbiztonsággal, köztisztasággal kapcsolatos önkormányzati közfeladat ellátás, annak segítése.

Ennek érdekében:

- Segíti a közterületek rendjének és tisztaságának fenntartását, a környezetvédelmi előírások (többek között hulladék, veszélyes hulladékok, építési törmelék, egyebek illegális, tiltott elhelyezése), a közterület használat jogszerű betartását. Ezzel összefüggésben a közterületen történő parkolás jogszerűségét felügyeli, felhív a rendeltetéstől eltérő használat megszüntetésére.

-Ellenőrzi a közterületek jogszerű és rendeltetésszerű - jogszabályokban, helyi szabályzásban rögzített és szabályozott - használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez, - elsősorban önkormányzati - útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét.

-Segíti, felügyeli a közterületi általános etikai normák, magatartási szabályok betartását, figyelemfelhívással fellép és felhív ezek betartására, javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos helyi szabályozásokra, segíti és előkészíti ezeket, közreműködik ezek kidolgozásában az érintett, illetékes önkormányzati bizottsággal, a képviselő-testülettel.

-Jogsértés, szabálytalanság, közösségellenes magatartás esetén megkísérli önkéntes jogkövetésre bírni az elkövetőt, sikertelenség esetén a szerződésben foglaltak szerint megkeresi és tájékoztatja az intézkedési jogosultsággal rendelkező szervet, szerveket, segíti az intézkedések realizálását.

-Feladata az állampolgárok figyelmének felhívása a szabálysértés, szabályszegés megszüntetésére (figyelmeztetés);

-Felügyeli és figyelemmel kíséri a rendezetlen portákat, gazos, elhanyagolt területeket, melyek esetén a helyi szabályozásokban történő megfelelésére felhív, az önkormányzatot tájékoztatja.

-közreműködik a közrend és a közbiztonság védelmében, segíti a rendvédelmi szervek munkáját, mely kapcsán együttműködik azokkal.

-Figyelemmel kíséri a közterületi, önkormányzati közlekedési táblák meglétét, ezek hiánya – vagy esetleg szükség felmerülése- esetén felhív, tájékoztat azok kihelyezésére és közreműködik a kitételben, ezt ellenőrzi és közreműködik az ebben érintett szervekkel;

-Segítséget nyújt és információval szolgál bármely érintett szerv részére pl.: a hajléktalanok helyzetéről, az észlelt környezetvédelmi, közegészségügyi, környezetkárosító problémákról, veszélyhelyzetekről, törekszik és közreműködik a problémák kezelésében;

-Közreműködik önkormányzati (állami) vagyon, közvagyon védelmében, fellép a rongálókkal szemben, értesíti az eljáró hatóságot és a tulajdonos önkormányzatot;

-Felügyeli az épített és természeti környezetet (műemlékvédelem, szobrok, parkok, védett fák stb.), megteszi a szükséges intézkedéseket azok megóvása védelme érdekében.

-Feladatellátása során kényszerítőeszközt, fizikai kényszert, fenyegetést nem alkalmazhat, tilos a fegyverhasználat, ilyennel a feladatellátás során nem rendelkezhet, kényszerítő eszközt nem tarthat magánál. Önkéntes jogkövetkezményekre hívhat fel, tájékoztatást, felvilágosítást adhat, illetve a jogsértést, vagy annak vélt magatartást a jogszabályi keretek között és mértékben dokumentálhat.

-Feladatellátásához önkormányzati gépjárművet használhat, melyen városrendész felirat és az önkormányzat hivatalos jelképei jelennek meg, feladatellátása során magát a polgármester aláírásával és önkormányzati pecséttel ellátott igazolvánnyal -kitűzővel- igazolja.

Városrendészünk tömören, érthető és lényegre törő módon fogalmazta meg „ars poeticáját” akkor, amikor a feladatellátásával és a környezetünk védelmével, megóvásával kapcsolatosan megjegyezte, hogy a lényeg abban lakozik, hogy A KÖZTERÜLETEINKRE IS UGYANÚGY TEKINTSÜNK, MINT A SAJÁT MAGÁNTULAJDONUNKRA!

Kérem én is a lakosság támogató közreműködését mindebben, azt, hogy segítsék városrendészünk munkáját azért, hogy a többség érdekében élhető település legyen és maradjon kisvárosunk még hosszú-hosszú éveken keresztül.

A város közterület rendjével kapcsolatosan észrevételeket, javaslatokat Tódor Sándor városrendészhez személyesen, a Polgármesteri Hivatal úgynevezett „sárga épületében” (Kistelek, Árpád utca 1-3.) jelenleg szerdai napokon: 8.00-12.00 óra között lehet bejelenteni, továbbá elérhető a 06/20/5131693 telefonszámon és a varosrendesz@kistelek.hu e-mail címen.

Nagy Sándor - polgármester

Civil támogatás 2021 - Pályázat
2020-12-11

Kistelek Városi Önkormányzat 22/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet városi székhelyű és a városban tevékenykedő társadalmi szervezetek számára elnyerhető, vissza nem térítendő támogatásra.

A pályázat célja: olyan civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, amelyek tevékenységükkel eredményesen segítik az önkormányzatot feladataik ellátásában, vagy fontos, az állami és önkormányzati szervek hatás- és feladatkörébe nem tartozó társadalmi igényeket elégítenek ki.

A pályázati űrlap:

LETÖLTÉS

Tanácsadás vállalkozóknak
2020-12-07

Kistelek Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005 azonosítószámú, „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése” című projekt keretében

jogi, pénzügyi, valamint informatikai jellegű ingyenes tanácsadással

kívánja támogatni azon potenciális vállalkozásokat*, amelyek számára Csongrád-Csanád megyében, illetve a projekt keretében megvalósuló Agrárlogisztikai Centrum (6760 Kistelek, Bocskai utca 12/3 hrsz) 40 km-es körzetében működő gazdaságból származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékük értékesítésének a helyszíneként a fenti helyszínen megvalósuló helyi termelői piac lehetséges helyszínéül szolgálhat, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai centrum szolgáltatásaival.

A tanácsadás időpontja: 2020. december 14., 15., valamint 16. napján 8.00-12.00 óráig.

A vállalkozások a jogi, pénzügyi, valamint informatikai témakörben kérdéseket

 • személyesen – a +36 20 952 0093 telefonszámon a fenti időtartamokra előre egyeztetett időpontban – vagy
 • e-mail-en – a fkinga17@gmail.com e-mail címre „TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005 – tanácsadás” tárgyban a fenti időtartamban tehetik fel.

*Vállalkozás: a piaci igények kielégítését szolgáló termékeket vagy szolgáltatásokat előállító nyereség orientált szervezet. A vállalkozás cégformája eltérő lehet (egyéni vállalkozó, társaság, stb.). Különösen magában foglalja a termelői tevékenységet folytató önálló vállalkozókat vagy családi vállalkozásokat, kistermelőket, őstermelőket valamint a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesüléseket vagy szövetkezeteket.

Kistelek, 2020. december 7.

Sajtóközlemény - TUDOR LEADER pályázat
2020-11-30

Új logóval hívja fel magára és a település látnivalóira a figyelmet Öttömös és Kistelek. Minkét település a Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete (HÖKTE) által koordinált TUDOR LEADER pályázat segítségével dolgozta ki új turisztikai arculatát

A LEADER pályázat 2018 évben nyert támogatást és azóta sok turisztikai fejlesztés valósulhatott meg a segítségével. A fejlesztések közül kiemelkedő Mórahalom új turisztikai honlapja a visitmorahalom.hu, a sok-sok rendezvény mely a térség turisztikai szolgáltatóit szólította meg, a Mórahalom közterületein elhelyezett új turisztikai célú táblák. E fejlesztések mind egy hatékony turisztikai termékfejlesztés részeként jöttek létre.

Mórahalmon kívül azonban még két település vett részt az együttgondolkodásban így Öttömös Települési Önkormányzat és Kistelek részéről a Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány. Két utóbbi település új logót tervezett, melyeket látva egy szerethető és még sok lehetőséget tartogató település képe körvonalazódik ki előttünk.

Öttömös új turisztikai arculatával a táj szépségére és nyugalmára szeretné felhívni a figyelmet. A logó által szeretné a település megmutatni a környéken járó turisták számára, hogy Öttömösön és a várost körülölelő erdőkben is el lehet tölteni egy-egy napot, akár egy nyaralás részeként, akár egy gyalog- vagy kerékpártúra állomásaként. A tájon halad át az Országos Kéktúra, a Mária zarándokút, és számos kerékpáros útvonal is. A logó barnás-homok színe, hullámzó vonalai a Homokhátságra, mint tájegységre, a zöld pedig a változatos élővilágra, a természet közelségére, alföldi erdőkre, erdei sétautakra utalnak. 

Kistelek város új turisztikai arculata a városban elérhető családi élményekre épül. A logó a város központjában látható szökőkút és a napfény kombinációja. A város és a környék szlogenje: „Kistelek, ahol a családi emlékek születnek". Kistelek és környéke igazi kikapcsolódást nyújt a családok számára, a helyi fürdő, játszóterek, természeti értékek, lovastanyák, látogatható gazdaságok által. Aktív turizmus kedvelői kerékpározhatnak a környéken, úszhatnak, a sportcsarnokban többféle sportolási lehetőség is várja a vendégeket.A pályázatban megvalósított tevékenységek megfelelő alapot szolgáltatnak mindkét település számára az újragondolt, többrétű arculat kialakítására, ezzel együtt a turizmus új alapokra helyezésére. A fejlesztésekkel továbbá, mindhárom érintett település célja a térségek közötti együttműködés erősítése, valamint a települések turisztikai kínálatának színesítése.

A program a Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása, (VP6-19.3.1-17) című pályázati felhívás keretében valósult meg.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY - A Berotel Networks Kft. hazai és uniós források felhasználásával végzett újgenerációs NGA és felhordó hálózatfejlesztést a kisteleki járásban
2020-11-19

A szupergyors internet program keretein belül történő fejlesztés a kisteleki járásban összesen 6 települést érintett. Az újgenerációs hálózatok megépítése lehetővé teszi a digitális esélyegyenlőséget azáltal, hogy minden háztartásban biztosítja a legalább 30mbps letöltési sávszélességű internet hozzáférést. A Széchenyi 2020 program keretében elnyert támogatás összege 312,36 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás a kisteleki járásban.

A 2014-2020 tervezési ciklusban szereplő Európai digitális menetrend célkitűzéseivel összhangban a Kormány 2014. február 5-én elfogadta a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát, mely tartalmazza a hazai infokommunikációs szektor fejlesztésének irányait.

A Szupergyors Internet Program (SZIP) fő célkitűzései:

-       piaci szereplők bevonásával 2018-ra megvalósuljon az egész országot lefedő Új Generációs Hálózatok (NGA) fejlesztése, melynek köszönhetően valamennyi háztartásban biztosítható legyen a legalább 30 Mbps sávszélesség internet szolgáltatás

-       a háztartások legalább 50%-a számára 100 Mbps sebességű internet szolgáltatásának lehetősége

-       az államigazgatás és önkormányzatok kiszolgálására hivatott állami hálózatok továbbfejlesztése, földrajzi kiterjedésének megnövelése új végpontok felkapcsolásának elősegítése.

A SZIP projekt fő célkitűzése megteremteni az egész országot érintő digitális esélyegyenlőséget azáltal, hogy az előfizetők a legmodernebb technológiáknak köszönhetően villámgyorsan és stabilan kommunikálhatnak, mozgathatnak nagy terjedelmű digitális anyagokat, férhetnek hozzá a legfontosabb friss információkhoz. A fejlesztés eredményeként a stabil és gyors internet szolgáltatás mellet lehetőség nyílik úgynevezett triplay szolgáltatásokat is igénybe venni, azaz egyazon hálózaton keresztül szélessávú internet, interaktív funkciókat kínáló modern IPTV és internet alapú vezetékes VoIP telefon szolgáltatás is elérhető.

A Kisteleki járásban a fejlesztést a Berotel Networks Kft. valósította meg, mely társaság főtevékenysége vezetékes távközlés. Magyar tulajdonú családi vállalkozás főtevékenysége mellett optikai távközlési hálózatok tervezésével, építésével és üzemeltetésével, illetve IPTV, Internet és VoIP (telefon) szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. A távközlési hálózat úgynevezett FTTH GPON technológiával épült, mely azt jelenti, hogy az optikai szál közvetlenül a háztartásokban végződik. A Berotel Networks Kft. elérhetővé teszi előfizetői számára az 1000 Mbps sávszélességű internetet a járás teljes területén, beleértve a sűrűn lakott településeken belüli ingatlanokat és a települések agglomerációjában ritkán lakott tanyavilágot is a hálózattal érintett területeken. A társaság által alkalmazott hálózati topológia tulajdonsága, hogy a későbbiekben a kábelhálózat és rendszer cseréje nélkül lehetővé teszi a még nagyobb sávszélesség elérésének lehetőségét is.

A projekt megvalósítása során minden településen nyílt közcélú WIFI hotspotok is telepítésre, beüzemelésre és üzembehelyezésre kerültek, illetve a lehető legmagasabb sávszélesség - melyet a Berotel Networks Kft. biztosít - teszi lehetővé bárki számára az adott köztereken való internetre való felcsatlakozás lehetőségét.

A Berotel Networks Kft. a beruházást teljes egészében 2020 szeptember végére befejezte és a folyamatos építések során erre az időpontra több ezer ingatlan elérheti már a kor legkorszerűbb és legfejlettebb rendszerén üzemelő internet, tv és vezetékes telefon szolgáltatásokat.

További információ kérhető:

Czabula József Attila – Ügyvezető

Berotel Networks Kft. info@berotel.hu

 

Szűrés

AJÁNLÓ